Vigselformuläret.

Domkapitlet i Wisby har genom pluralitetens beslut (lektorerna Cramér, Söderberg och Bergman i ett gemensamt och rektor Lemke i ett särskildt anförande) afstyrkt antagandet af det förslag till ändring af vigselformuläret, som gjordes af senaste kyrkomötet. Biskopen ensam vidhöll nämnda förslag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Medelst offentlig Auktion

som förrättas vid Fårösund Tisdagen den 3 nästkommande Mars klockan Elfva (11) förmiddagen, försäljes för Kejserliga Ryska Regeringens räkning diverse skeppsinventarie-persedler samt toma bomblådor, ilandförda från strandade och sedermera flottkomna Kejserliga ångkorvetten ”Gaidamark” under befäl af kapten Tirtoff.
Betalningen skall erläggas kontant. Förteckning å inventarierna finnas tillgänglig å vice Consulatet och kunna desamma efter anmälan å Tull-Inspektionen å Fårösund derstädes före auktionen beses.
Wisby i Kejserl. Ryska vice Consulatet den 9 Februari 1874.
JOHN E. STARE, vice Consul.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Herr Weichts förevisning

af nutidens Fata Morgana å Oscarsalen i söndags afton var af särdeles stort intresse. Första afdelningen framställde jordens uppkomst och dess utvecklingshistoria till menniskans uppträdande på densamma. Den andra afdelningen förflyttade åskådaren midt in i civilisationens sköte, med dess praktbyggnader, konstverk och industriella lif. Tredje afdelningen upptog nutidens kanske förnämsta mästerverk i marmor, nemligen skatterna ur Thorvaldsens museum i Köpenhamn, hvilkas framställande var af utmärkt god effekt. De sedermera förekommande rörliga komiska bilderna och praktfulla kinesiska färgspelen skänkte ett stort nöje åt de unga samt den del af publiken isynnerhet som mera fäster sig vid det lysande och löjliga. Det hela var från början till slut både lärorikt och underhållande samt väl värdt att af en hvar tagas i betraktande. Den till i afton annonserade förevisningen upptager samma program som för söndagen och rekommenderas densamma till erhållande af en talrik publik. Sista förevisningen blir om fredag efter helt och hållet nytt program.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Fastighetsförsäljningar.

Följande fastigheter lära i dessa dagar blifvit försålda näml.: räntmästaren Ihres hus vid Södra Kyrkogatan till kamreraren O. Melin, bank-kassören A. Lindströms hus vid Tranhusgatan till ingenjör Schyl, och handl. J. Wendells hus vid Smedjegatan till Frimurare-samfundet härstädes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Dödsfall. Fredrika Thomedotter

Tillkännagifves att Den Högste efter sitt allvisa råd, behagat hädankalla vår älskade moder, Fredrika Thomedotter, Mickels i Wall, den 17 Februari 1874, i en ålder al 71 år, 9 månader och 18 dagar, djupt sörjd och saknad af make, barn och barnabarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Brist på upplysning.

Man har länge, och med full befogenhet, klagat deröfver att vederbörande icke låtit vid stadens skeppsbro uppsätta nödigt antal lyktor, hvilka, till förekommande af olyckor; borde vara tända åtminstone vid postbåtens afgångstider. Vi hoppas derför att denna brist genom vederbörandes benägna försorg. med snaraste afhjelpes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Auktion å Stenstu i Westerhejde.

I anseende till hemmanets afyttring och aflyttning från stället, låta sterbhusdelegarne efter aflidne landtbrukaren O. Jonsson å Stenstu i Westerhejde genom offentlig och frivillig auktion derstädes, Tisdagen den 10 och Onsdagen den 11 nästk. Mars, båda dagarne från kl. 10 f. m. till den högstbjudande förtälja: Guld, Silfver, Koppar, större och mindre Kittlar, Fot- och Kaffe- pannor, Formar, Kastruller, Spann, Bunkar och en Bränvinspump, Malm, Messing, Tenn, Bleck- och Jernsaker at flera slag, större och mindre Fotogen-, Gas- och Olje- Lampor, Gardiner och gardinhållare, 1 Thermometer, 1 Barometer, Säng och Gångkläder, Glas- och Porselin: Champagne-, Likör-, Vin-, Punsch-, Bränvins-, Öl-och Dricksglas, Gelé- och Sockerskålar, Ättick- och Vattenkaraffer, Ljusstakar, Ljusmanschetter, Tallrickar, Karotter, Tillbringare, Kaffe- och Thekoppar m. m., betsade och oljemålade Möbler, ett godt Fortepiano, en mycket god 2 1/2-stämmig Orgel, ett Divanbord, ett mekaniskt-bord, Spel- The- och Fallbord, Gung-, Korg-, Länd- och andra Stolar, Ljuskronor, Byråer, Sitt- och Liggsoffor, större och mindre Imperial-, Utdrag- och Tältsängar, Komoder, en Skrifpulpet, Skänkar, Vägg-, Toilett- och Rakspeglar, Koffertar, Skåp och Kistor, flera Väggur med slagverk, en större mängd träsaker och Laggkärl af hearjehanda slag, goda Jordbruksinventarier och Körredskap, såsom 2:ne Vindmachiner, Rull-, Idyll-, Klys-, Jern- och Träpinnharfvar, Mullfösor, Vänd- och Spetsplogar, en Rofrifningsmachin, Klöfver- och Rofsåningsmachin, Kornvältar, Dragkettingar, en Droska, 2 st. Liggfjedervagnar, 13 st. Arbets- och 2 st. Skjutsvagnar, en Kärra, en Stenbjörn, en Ressläda, en Skrinda, Kälkar, Ved-Vrång- och Foderhäckar, Selsvänglar, Par- och Enbetsselar, Ridsadlar med hetsel, 1 par Bjellremmar, Kreatur: 2 par Hästar, 7 par Dragoxar, 24 st. vackra Kor, bland hvilka finnas dela några “nyburna“ dels andra som snart skola kalfva, en Tjur, Qvigor, Lam, Svin och Höns; Snickare- och Smedjeverktyg, jemte Ilyf velbänk och Smedbälg, en vågbalans med vigter, Stocksågar, Målkärl, en stor-mangel, ett Jagtgevär, en Pistol, några Aktier i Wisby Ångbåts-Bolag, samt vackert Korn, Hafra, Potatis, Fläsk och Kött, jemte en hel mängd annat. Godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1:ste nästk. Sept. andra deremot skola vara beredda att betala sina inrop kontant eller ställa antaglig borgen.
Stenkumla den 19 Februari 1874.
Efter anmodan
N. P. SAHLSTÉN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Ångaren ”Sif”,

bogserad af Poseidon, afgick måndags eftermiddag från Slite till Norrköping för att intagas i dervarande docka.
Som bevis på, hvad telegraftjenstemänen få förökade göromål vid större strandningar, kunna vi nämna, att under sistförflutna vecka genom härvaranpe station expedierades sammanlagdt icke mindre än 3,449 betalda ord ensamt i och för ”Sits” skull. Lägges härtill allt, hvad som skrifvits i tjensteväg för denna sak, så torde dessa herrar med allt skäl kunna säga: Gud bevare oss från dylika påhelsningar. Men de få trösta sig vid tanken på det stota ”dyrtidstillägget.”

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16