Oscar Öfverberg.

Oscar Öfverberg.

Stenkumla o. Västerhejde.
F. i Älskog, Gotl. län, i84o4/5. Stud. i Upps. 60; fil. kand. 67; fil. dokt. 69. Adj. vid Norrköpings h. allm. lärov. 69; prv. 73; kommin. i Visby 75; kyrkoherde i Stenkumla fr. 81; kontr.-prost 84-88.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.

Förteckning öfver landtmätare,

medhjelpare och elever, stationerade i Gotlands län är 1875.
Förste landtmätare L. T. Jacobsson, Visby. Andre landtmätare L. P. Engbom, Gothem. Kommissions landtmätare Nils Pilo, Visby; B. E. Dryselius, Oskarshamn; C. L. Fegraeus, Visby, Vesterhejde; K. W. Sillén, kapten, Hörsne; F. Cedergren, Mölner Klintehamn: C. M. R. Strömberg, Visby; J. O. Sylvan, jägmästare, Visby; vice komissions landtmittare C. G. Kökeritz, Garde; C. O. Warvinge, Visby; E. A. Arnelius, kapten, Visby; H. Wennemo, lötnant, Fide Bursvik.
Medhjelpare: hos förste landtmätaren L. Th. Jacobsson:, kaptenen friherre A. R. Kruse och v. kommissions landtmät. O. Warvinge; hos kommissionslandtmät. C. L. Fegraeus: löjtnant A. J. G. Ytterherg; hos kommissions landtmät. F. R. Cedergren: löjnant Wennemo, kaptenen friherre A. R. Kruse och löjtnant A. J. G. Ytterherg: hos kommissions landtmät. J. O. Sylvan: kapten F. L. Walgren.
Elev hos komm landtmät. C. M. R. Strömberg, löjtnant Thure von Baumgarten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 Maj 1875
N:r 36.

Afsked.

Vice kommissionslandtmätaren i Gotlands län, majoren i arméen A. A. Kylander på Nygård i Vesterhejde erhöll den 5 dennes på begäran afsked på landtmäteristaten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1875
N:r 32.

Lösen för fynd,

att lyftas å Landskansliet:
af arbetaren Johan Kuntze å Nygård i Westerhejde 380 kr., af Carl Claesson Alby i Rute 7 k. och drängen Carl Svensson vid Djuparunns i Hogrän 7 kr: samt af P. W. Pettersson Harqire i Björke socken 7 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 Maj 1874
N:r 36

Hallvards. Firma H. Andersson.

Hallvards. Firma H. Andersson.

Smidesrörelse & Hovslageri. Hallvards. Tel. Högklint 41.
Innehavaren började sin yrkesbana hos fadern, smedsmästare N. H. Andersson. Han arbetade i hemmet till tjugotvå års ålder, genomgick därefter hovbeslagarskola vid Gotlands artillerikår samt erhöll sedermera anställning vid Cedergrens Mek. Verkstad, där han arbetade under ett år. 1919 övertog H. Andersson faderns rörelse. En ny, tidsenligt utrustad smedja uppfördes 1922. I smedjan utföras alla till yrket hörande arbeten såsom lantbruks-, byggnads- och konstsmide samt tillverkning av bilvagnar. Firman utför även alla till ett hovslageri hörande arbeten.

Karl Henrik Andersson är född den 28 juni 1891 och son till smedsmästaren N. H. Andersson o. h. h. Emma Sofia f.
Pettersson. 1921 gifte han sig med Hulda Eklund. Barn: Karl-Henrik, född 1922, Stina, född 1926, och Erik, född 1929.

Sveriges Privata Företagare.
Gotlands Län, år 1942.

Auktion å Stenstu i Westerhejde.

I anseende till hemmanets afyttring och aflyttning från stället, låta sterbhusdelegarne efter aflidne landtbrukaren O. Jonsson å Stenstu i Westerhejde genom offentlig och frivillig auktion derstädes, Tisdagen den 10 och Onsdagen den 11 nästk. Mars, båda dagarne från kl. 10 f. m. till den högstbjudande förtälja: Guld, Silfver, Koppar, större och mindre Kittlar, Fot- och Kaffe- pannor, Formar, Kastruller, Spann, Bunkar och en Bränvinspump, Malm, Messing, Tenn, Bleck- och Jernsaker at flera slag, större och mindre Fotogen-, Gas- och Olje- Lampor, Gardiner och gardinhållare, 1 Thermometer, 1 Barometer, Säng och Gångkläder, Glas- och Porselin: Champagne-, Likör-, Vin-, Punsch-, Bränvins-, Öl-och Dricksglas, Gelé- och Sockerskålar, Ättick- och Vattenkaraffer, Ljusstakar, Ljusmanschetter, Tallrickar, Karotter, Tillbringare, Kaffe- och Thekoppar m. m., betsade och oljemålade Möbler, ett godt Fortepiano, en mycket god 2 1/2-stämmig Orgel, ett Divanbord, ett mekaniskt-bord, Spel- The- och Fallbord, Gung-, Korg-, Länd- och andra Stolar, Ljuskronor, Byråer, Sitt- och Liggsoffor, större och mindre Imperial-, Utdrag- och Tältsängar, Komoder, en Skrifpulpet, Skänkar, Vägg-, Toilett- och Rakspeglar, Koffertar, Skåp och Kistor, flera Väggur med slagverk, en större mängd träsaker och Laggkärl af hearjehanda slag, goda Jordbruksinventarier och Körredskap, såsom 2:ne Vindmachiner, Rull-, Idyll-, Klys-, Jern- och Träpinnharfvar, Mullfösor, Vänd- och Spetsplogar, en Rofrifningsmachin, Klöfver- och Rofsåningsmachin, Kornvältar, Dragkettingar, en Droska, 2 st. Liggfjedervagnar, 13 st. Arbets- och 2 st. Skjutsvagnar, en Kärra, en Stenbjörn, en Ressläda, en Skrinda, Kälkar, Ved-Vrång- och Foderhäckar, Selsvänglar, Par- och Enbetsselar, Ridsadlar med hetsel, 1 par Bjellremmar, Kreatur: 2 par Hästar, 7 par Dragoxar, 24 st. vackra Kor, bland hvilka finnas dela några “nyburna“ dels andra som snart skola kalfva, en Tjur, Qvigor, Lam, Svin och Höns; Snickare- och Smedjeverktyg, jemte Ilyf velbänk och Smedbälg, en vågbalans med vigter, Stocksågar, Målkärl, en stor-mangel, ett Jagtgevär, en Pistol, några Aktier i Wisby Ångbåts-Bolag, samt vackert Korn, Hafra, Potatis, Fläsk och Kött, jemte en hel mängd annat. Godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1:ste nästk. Sept. andra deremot skola vara beredda att betala sina inrop kontant eller ställa antaglig borgen.
Stenkumla den 19 Februari 1874.
Efter anmodan
N. P. SAHLSTÉN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 25 Februari 1874
N:r 16

Innevarande års vapensyner

med de beväringsskyldige på Gotland komma att förrättas på följande tider under nästkommande Mars månad, nemligen med:
Östergans kompani.: Ardre socken lördagen den 7 kl. f. m.; Gammalgarns socken e. m. kl 11 f. m.; Östergarns socken s. d. kl. 3 e. m.

Eskelhems kompani: Eskelsems socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Tofta socken s. d. kl. 12 midd.

Stenkumla kompani: Westerhejde socken söndagen den 8 kl. 8. f. m.; Stenkumla socken s. d. kl 2 e. m.; Träkumla socken tisdagen den 10 kl. 8 f. m.

Dede kompani: Follingbo socken s. d. kl. 3 e. m.; Akebäck socken s. d. kl. 1 i f. m.; Roma socken s. d. kl. 8 f. m.; Björke socken onsdagen den 11 kl. 8 f. Hogrän socken s. d. kl. 11 f. m.; Wall socken s. d. kl. 2 e. m.

Wisby infanteri komp.: 1:a afdelningen söndagen den 8 kl 7 f. m.; 2:a aldelningen den 8 kl. 8 f. m.

Endre kompani: Barlingbo socken torsdagen den 10 kl, 8 f. m.; Ekeby socken s. d. kl. 10 f. Endre socken s. d. kl. 12 middagen; Hejdeby socken s. d. kl. 2 e. m.

Bro kompani: Weskinde socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.: Bro socken s. d. kl. 11 f. m.; Fole socken s. d. kl. 2 e. m.; Lokrumme socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Halla kompani: Ganthem socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Halla socken s. d. kl. 1/2 11 f. m.; Dahlhem socken s. d. kl. 3 e. m.

Lina kompani: Wallstena socken tisdagen den 10 kl. 9 f. m.; Gothem socken söndagen den 8 kl. 12 midd.; Hörsne med Bara socken måndagen den kl. 5 e. m.; Norrlanda socken s. d. kl. 1/2 2 e. m.; Källunge socken tisdagen den 10 kl. 11 f. m.

Bäls kompani: Bäls socken söndagen den 8 kl. 9 f. m.; Hejnum socken s. d. kl. 6 f. m,; Othem socken måndagen den 9 kl. 7 f. m.; Boge socken s. d. kl. 9 f. m.

Lummelunds kompani: Lummelunds socken söndagen den 8 kl. 2 e. m.; Stenkyrka socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.; Martebo socken s. d. kl. 2 e. m.

Tingstäde kompani: Hangvar socken söndagen den 8 kl. 8 f. m.; Hall socken s. d. kl. 2 e. m.; Tingstäde socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.

Forssa kompani: Lärbro socken söndagen den 8 kl. 7 f. m.; Hellvig socken s. d. kl. 2 e. m.

Rute kompani; Fleringe socken s. d. kl. 9 f. m.; Rute socken s. d. kl. 2 e. m.; Bunge socken söndagen den 15 kl. 8 f. m.

Fårö; kompani: Fårö socken måndagen den 9 kl. 8 f. m.
Blott de beväringsskyldige, som utehafva gevär, skola vid vapensynerna inställa och derstitdes uppvisa alla sina kronopersedlar.
Till inställelse vid de sålunda utsatta vapensynerna varda vederbörande beväringsskyldige härigenom kallade, med erinran om stadgandet uti Kungl. Brefvet den 19 Januari 1964, att beväringsskyldig, som utan laga förfall uteblifver från behörigen kungjord vapensyn, mönstring eller vapenöfving, skall vara underkastad vite för förste gången af 5 Rdr, andra gången af 10 Rdr-samt tredje och följande gånger till de belopp, som Konungens Befallningshafvande kan finna skäligt att i sådant afseende bestämma.
Wisby Landskansli den 11 Februari 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Februari 1874
N:r 15

Genom auktion,

som onsdagen den 15 nästinstundande April kl. 12 på dagen färättas såväl å Landskontoret härstädes som ock, genom vederbörande kronofogde, som dertill härigenom förordnas, å f. d. kaplansbostället Sigleifs i Westerhejde socken af Gotlands Sa dra Fögderi, varda berörda boställe, k mantal, samt Westerbejde annexhemman om k mantal utbjudna att å arrende af vertagas; varande, förutom de närmare underrättelser, som komma att vid auktionsförrättningarne meddelas, derför följande vilkor bestämda:
F. d. kaplansbostället Sigleifs med åbyggnader och Westerhejde annerhemman, med undantag dels af annexhemmanets skogsmark och dels af de under samma hemman lydande, åt klockaren i Westerhejde socken för närvarande upplåtne smärre åkerjordar, utarrenderas gemensamt under en tid af 20 år, eller från den 1 Maj 1874, då tillträde sker, till samma tid 1894, då arrendet utan föregången uppsägning upphör.
Arrendatorn får under iakttagande af här gjorda bestämmelser och undantag ofvanberärda hemman fritt bebo och bruka samt åtnjuta alla de förmåner och friheter, hvilka lagligen äro eller framdeles varda ecclesiastika boställen beviljade.
Till gårdens behof må arrendatorn använda å hemmanen växande skog, men förbjudes att af densamma något försälja eller bortföra, och skall i öfrigt ställa sig gällande skogsordningar till efterrättelse.
Nyodling af skogs- eller ängsmark må, under iaktagande af hvad som för fällande af ekeskog samt maste- och storverksträd föreskritvet är, arrendatorn tillåtas; dock är honom uttryckligen förbudet att genom så kallad flåhackning och torfbränning verkställa odling, innan han sökt och dertill erhållit tillstånd.
Allt hö, foder och halm samt all spillning skall vid gården och till dess nytta förbrukas och intet derat försällas eller förskingras.
All åkerjord skall väl häfdas och i den mån densamma icke är utlagd till gräs, vederbörligen höstplöjas. Minst 1/8 af åkerarealen bör årligen trädas och gödslas. Under de fem sista arrendeåren skall minst en fjerdedel af åkerrymden årligen vara utlagd med artificielt gräs, hvaraf 1/8 bör vara utlagd med ett-årig och 1/8 med två-årig gräsvall. Under sista arrendeåret skall trädan behörigen beredas, gödslas och i god tid besås med höstsäde, för hvilket utsäde äfvensom för det under sista året utsådda gräsfrö arrendatorn af efterträdaren undfår godtgörelse efter vid afträdet gällande medelmarkegångspris.
Sedan arrendatorn efter laga syn emottagit hemmanen med byggnader, åligger det honom att de förra på föreskrif vet sätt sköta och de sednare sjelf underhålla samt när behof deraf göres, ombygga, så att vid arrendetidens slut ej allenast egorna med gärdesgårdar och diken må vid afträdet befinnas i väl häfdadt skick utan jemväl åbyggnaderna vid samma tillfälle vara försatta, enligt gällande författningar, i laggildt stånd.
Arrendatorn bör ansvara för hemmanens alla lagligen åliggande och utskylder af hvad namn och beskaffenhet de vara må eller framdeles blifva bestämda, så ock för alla de kostnader i och för möjligen inträffade, laga skifte, hvilka eljest af boställsinnehafvaren skola gäldas.
Laga syn skall å hemmenen företagas såväl vid tillträdet som vid d tillfällen i öfrigt då verkställd ekonomisk besigtning eller andra förhållanden möjligen kunna till förordnande om en dylik åtgärd föranleda; hvarje femte år skall ekonomisk besigtoing hållas. De vid dessa syner och hesigtningar erforderliga kostnader tillkommer det arrendatorn att ensam erlägga.
I årligt arrende, hvilket å den tid, som för uppbärande af kronans räntor årligen föreskrifves, skall till kyrkoherden i Stenkumla pastorat erläggas, betalas penningvärdet enligt gällande medelmarkegångspris, af Trehundrasextio (360) kubikfot spannemål, hälften såg och hälften korn, hvarförutom arrendatorn åligger att såsom städja till boställsinnehafvaren vid ofvannämnde tid utgåva det belopp, hvartill den penninge-afgift, som utöfver stadgade spannmåls-arrendet vid auktionen erbjudes, kan uppgå.
Arrendatorn, som vid kontraktets undertecknande skall ställa till vederhäftigheten godkänd borgen för alla arrendeskyldigheternas fullgörande under de fem första arrendeåren, äfven för det fall, att arrendatorn skulle ur der tiden aflida, åligger det att för femte arrende-årets utgång för de följande fem åren anskaffa ny sådan borgen, hvilken sedermera för lika många år intill arrendetidens slut och alltid ett år före borgenstidens utgång skall förnyas.
Arrendatorn åligger att för byggnaderna å hemmanen i häradets brandstodsförening inträda, hvarjemte han är pligtig att, om åbyggnaderna afbrinna, dem åter uppföra emot brandstodsbeloppet, som i sådant fall då må till honom utbetalas emot särskilda ställd borgen för medlens behöriga användande till de afbrända eller skadade husens iståndsättande.
Brister arrendatorn i fullgörandet i ett eller annat hänseende af nu bestämda vilkor, har han, om sådant yrkas, förverkat kontraktet och gjort sig af arrendet förlustig. Han skall i sådant fall vara skyldig att icke allenast hemmanen vid derefter inträffande laga fardag afträda, utan han skall ock ersätta den af uraktlåtenheten för hemmanen uppkommande skada.
Afgifvande anbud äfvensom borgen, hvilken vid auktionstillfället bör uppgifvas, komma att af Konungens Befallningshafvande och Domkapitlet härstädes pröfvas.
Wisby Landskontor d. 26 Jan. 1874.
RUD. HORN. L. A. ANJOU. D. SÖDERBERG. O. W. LEMKE. C. J. BERGMAN. Johan Gardell. N. F. Öfverberg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 Februari 1874
N:r 12

Vid hushållningssällskapets

förvaltningsutskotts sammanträde å landskansliet härstädes onsdagen den 31 mars förekom:
Justering af protokollet för föregående sammanträde.
Föredrogs en skrifvelse ifrån spritvaruförsäjningsaktiebolagets styrelse om aflåtande till hushållningssällskapet af en del af vinsten af spritvaruförsäljningen för inrättande af en slödskola; föranledde för närvarande icke till någon åtgärd.
En räkning ifrån hr Streinmetz å kostnaden för af honom gjorda afdikningsplaner å Gotland, uppgående till ett belopp öfver 800 kr.; beviljades anordning för utbetalning.
För hästafvelns förbättrande fråga om besigtning af ston, tjenliga till betäckning och utseende af dertilltjenliga besigtningmän. Härom uppstod en ganska liftiq diskussion isynnerhet mellan hrr L. N. Eneguist C. W. Gardell och A. Kylander. Hr Enequist ville endast en uppmaning till hingsthållare att icke missbruka det med sällskapet upprättad, kontrakt i detta utseende, hr Gardell ansåg nödigt, att utse en besigtningsman, men också blott en, och föreslog dertill veterinärläkaren Sjöstedt såsom den mest tjenlige. — Slutligen blefvo till besigtningsmän utsedde veterinärläkarne Schoug och Sjöstedt, och bestämdes åt hvardera ett dagtraktamente under besigtningsresorna af 5 kr pr deg samt skjutssrsättning med 3 kr. pr mil. I sammanhang härmed beslöts, att skritvelse skulle atlåtas till hingsthållarne med erinran om, att föreskriften förra året om att inga andra än besigtigade, felfria ston skulle få betäckas, äfven i år skulle vara gällande.
Ett för ändamålet af veterinärläkaren E. Schoug upprättadt redan tryckt formulär till språngsedel föranledde och en temligen liflig diskussion. En del talare ansågo deri förekommande uttryck ”under året” vara orimligt och meningslöst, emedan ingen besigtningsman kunde veta om ett vid besigtningstillfället felfritt och till betäckning tjenligt sto kort tid derefter kunde blifva skadadt och orjenligt hvarföre orden under året” borde utstrykas och i stället ditsättas vid besigtning denna dag” en annan del åter, isynnerhet sekreteraren ansåg, att utstrykningen af orden ”under året” i det tryckta formuläret och (Utsättande af det skrinna besigtning denna dag” kunde väcka misstroende och motverka dermed afsedde ändamål. Beslöts att, ”under året” skulle utstrykas och i stället ditsättas ”stoet har vid besigtning denna dag befunnits lämpligt.
Beslöts att hälften af den premie, som vid utställning kunde tilldelas nägon af sällskapets hingstar, skulle tillfalla hingsthållaren, den andra hälften sällskapet.
För svinafvelns befrämjande beslöts införskrifning af 1 galt och 2:ne suggor al chinesisk rate, att utletnnas inom orten till konsul Enequist och landtbruksskolan samt att et afveln derifrån skulle årligen i 2:ne år utlemnas till andra personer 1 galt och 2:ne sogrisar, 2 mån. gamla, och skulle dermed inköpspriset för de införskrifna svinen anses vara guldet.
Fråga om ställe fär sällskapets sommarsammankomst. Hr L. N. Enequist föreslog Nygårds i Vesterhejde såsom det lämpligaste, isynnerhet som der kunde få beses åtskilliga dikningsföretag m. m. oeh deraf inhemtas lärdom i åkerbruksväg, hvari ock hr L. Fegraeus synnerligen varmt instämde. Major Kylander åter förmalde, att sammankomsten i år skulle hållas i norra häradet, till det minsta så nära gränden till det södra som kunde ske. Efter något ordande om Visby och landskansliet samt stadshotellet, uppgafs, att hypoteksföreningen som stod i stor förbindelse till hushållningssällskapet, erbjudit sin lokal till sällskapets sommarsammankomst, och antogs detta hvadan sällskapets sommarsammankomst kommer att hållas i hypotekeföreningens lokal i Visby. Kreatursutställning sker dervid på södra byrummet. Jord till profplöjning upplåtes af konsul Enequist.
Anslogs till stipendium åt 2:ne elever, 1 vid Ultana och 1 vid Bergvare 100 kr. åt hvardera, samt 50 kr ht en vid Varplösa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Lösen för fynd,

att lyftas å landskansliet:
af Olof Engström Suderbys i Bro, 10 kronor för en söndrig brakteat af silfver; af Oscar Cedergren Ingvards i Träknmla 75 kronor, för 71 hela kufiska mynt och några bitar af dito; af Albert Dahlström vid Bönders i Klinte 2 kr., för ett ofullständigt bronsspänne; af Petter Wigren i Westerhejde 6 kr., för 2 kufiska och 2 tyska mynt femte några bitar; af Emma Hultgren vid Nystugu i Sanda 5 kr., för en rund spännbuckla af brons; af Båtsmannen Kruslock 4 kr., för en vid Anningsåkra i Hafdhem funnen djurshufvudformad spännbuckla af brom; af Gardrud Elisabeth Pettersson å Lilla Norrgårda i Sproge 2 kr., för en dylik spännbuckla utan botten, samt af Jonas Petter Sjöstedt och Oscar Wilhelm Fredriksson 12 kr., för en rund fibula och diverse fragmenter af bronsprydnader samt perlor, funna å Hallfreda i Follingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.