Från landsbygden.

9 April.
Vår
ha vi fått, men den är kall och torr, hvilket menligt inverkar på höstsädesbrodden, som eljes förut sett lofvande ut. Visserligen gjorde den första snön mångenstädes skada på densamma, såsom vid gärdesgårdar och dylikt, der stora snömassor hopat sig, hvilka qvarlågo en lång tid, men hade vårvädret blifvit vackert, så hade åtminstone en del åter repat sig. Såsom nu väderleksförhållandena te sig äro många i villrådighet om de skola börja med vårsådden eller icke. På många ställen är dock såningsarbetet i full gång, ja åtskilliga ha till och med börjat dermed före påsk.

På Burgsvik
råder nu stor liflighet: fartyg lastas och iordningställas för sjöfarten, jag tror till och med att flere äro färdiga att afgå när detta skrifves. Ångf. »Söderm» afgick från Burgsvik sistl. påskdag, efter att hafva der inlastat en del spanmål.
Af tidningen ha vi sett, att grofva

nidingsdåd
föröfvats i staden; på landet följer man äfven exemplet, såsom helt nyligen skedde en natt, då en hel mängd fönster å konsul Beeckströms ladugård blefvo inslagna, grindar vid vägen aflyftade och jämte en mängd sten utburna på landsvägen, mejeriets iskällaretak ramponeradt, jämte mycket annat, som vittnade om råttsinnelag. En belöning är utlofvad åt den, som bevisligen upptäcker illgerningsmännen. Spaningar pågå; måtte de krönas med framgång, så att våldsverkarne erhöllo en välförtjent näpts!
En mångbetrodd man är en hemmansägare i södra trakten af Gotland. Han är nämligen utom landtbrukare, kyrkovärd, ordförande i kommunalnämd och stämma, i fattigvårdsstyrelse, ikreaturförsäkringsnämden, i sparbanksstyrelsen, godman vid landtmäteriförrättningar och i förmyndaremål, magasinsföreståndare, brandstodsvärderings- och uppbördsman, ledamotji brandstodsstyrelsen, auktions-, boupptecknings- och arfskiftesförrättare, underofficer m. m.

Ett sparbanksärende.
Vid de deputerades sammanträde i en sparbank inträffade bäromdagen — enligt hvad mig af enskild person meddelats — att styrelsen ej erhöll ansvarsfrihet för en summa af 2,000 kronor, hvilka till enskild person, hvilken var okänd i trakten, utlånats, fastän styrelsen uppgaf sig äga vederhäftige borgesmäns namnteckningar å förbindelsen.

Apriltorgdagen i Hemse
var talrikt besökt och rörelsen företöll lifligare än föregående torgdagen der i år. Af hästar företeddes många vackra hingstar, men högst få såldes. Dragoxar rönte liflig efterfrågan och såldes till pris af mellan 125 och 160 kr. Kor såldes för 50 till 935 kr.

Tidigt.
Redan 19 Mars förpassades i Rone två framkrupna ormar åt evigheten.

Vårfåglar
såsom sädesärlor, steglitsar, beckasiner (på allmogespråket »russgaukar») och pipare hafva anländt.

Skolornas
undersökande i fråga om huruvida lokalerna och dessas uppvärmning och ventilering äro tillfredställande för barnens helsa föreslås af några samhällsomstörtare ute på söder.
På grund af Sofias Stockholmsturer ha

äggprisen
hela vintern på landet varit omkr. 1 kr. tjoget, ty ägghandlarne hafva flitigt begagnat sig af tillfället och öfversändt stora partier hvarje vecka.

Magasinsräntan
i Rone är nedsatt till 1/2 kanna foten eller 5 procent. Måtte flere följa exemplet!

Tidigt fiskeri.
I Burs hade redan 18 Mars flere båtar satt efter strömming, som äfven i tämligen riklig mängd erhållits.

Missionsmötet i Hemse
andra- och tredjedagpåsk var, särdeles första mötesdagen, talrikt besökt och börjades med predikningar utaf Elfgren, Hallander och Jakobsson. Sedan derefter en oförlåtligt lång (hela två timmar) middagsrast hållits, (hvilket klandrades af folk, som rest 3 eller 4 mil och som ansågo att mötet hellre bort sluta en timme tidigare) företogos samtal öfver frågan: »Huru skola vi förstå 1 Petr. 4, 17»? Till ordförande under öfverläggningen valdes Kristoffer Johanson från Hogrän och begränsades tiden för hvarje talare till 5 minuter. Öiver denna fråga yttrade sig Elfgren, Petterson Lummelunda, Bolin, Eifström, Jakob son Hafdhem, Erikson, Jakobson Vall, Hallander, Nilsson Stånga, Petterson Visby och Skedin. Några talade flere gånger.
Derefter företogs andra frågan, som lydde: »Huaru behjerta Upp.-b. 8: 20?» öfver hvilken fråga talade Erikson, Bolin, Lingström, Jakobson, Hallander, Petterson Visby, Jakobson Hejdegårda i Hejde m. fl.
Följde så predikan af predikant Skedin till kl. half sju, då ombuden samlades för ordnandet af missionens inre angelägenheter, hvilket sammanträde varade till kl. emot 11 på natten.
Dagen derpå samlades man redan kl. 10 och då predikade Elfgren och Jakobson Hejdegårda. Kl. 12 börjades disskussionen öfver »Hurna förstå Rom. 8: 11?2» och »Huru förstå 1 Joh. 1: 10 jämfördt med 1 Joh. 3: 9?»
Sedan derefter 1 timmes rast hållits fortsattes samtalet öfver »Hvad hafva vi att lära af Math. 16: 17 och Upp.-b. 1: 18?» samt »Hafva vi i vår tid något att inhämta af Upp.-b. 2: 1?» Nämnas bör att fastän tämligen olika uppfattningar gjorde sig gällande allt aflöpte i stilla frid och kärlek. Mötet afslöts af predikant Erikson, som varmt, hjertligt och tilltalande lade mötesdeltagarne på bjertat tidens vigt och evighetens allvar.
Tacksägelse hölls äfven för predikant Ahlqvist, som nu från lasarettet utkommit och blifvit tämligen återstäld samt för ett par personer från Gläfves i Bars som första mötesdagen under hemfärden, då hästarne råkat i sken, kommit under vagnen, men undsluppit så godt som oskadda ändå,
Under min fortsatta brefskrifning kommer jag att meddela några strödda notiser från socknarne här och der, börjande idag med

Garda,
moderförsamling till det vackra Etelhem och ej mindre naturskön är denna. Kyrkan liten, men vacker, kyrkogården ej restaurerad förrefaller vacker och fridfull med sina stora, talrika grafhällar och små minnesvårdar och kors. Den begränsas af en väl 2 alnar bred mur med fyra murade och väl bibehållna likportar. Dessutom finnes en sådan något mindre och vackrare öfver inkörsgrinden till prestgården, hvars nya hufvudbygnad tyckes hedra pastoratet. Äfven ett annat hus i närheten af kyrkan tager åskådarens uppmärksamhet i anspråk. Det är uppfördt i villastil med ett litet torn och altare, från kvilken lär vara en härlig utsigt. Huset är ensamt i sitt slag här på bygden. Det uppbygdes af förre skolläraren Olsson, hvars SR numera bebor detsamma och lära plan och ritning vara tagna från ett hus utanför Göteborg. På tal om bygnader vill jag nämna att vid Robbenarfve finner man en bland de ståtligaste bondgårdar här på bygden och särskildt ladugården är storartad och rymlig. En dylik ladugård påträffas äfven vid Hullvans, Ett stycke nedanför Bjerges gård ligger det så beprisade Garda stenbrott med sina ofantligt stora hällar, hvarifrån nu sten hämtas till det nya skolhuset, som skall uppföras i sommar. Vid Hemmor gård står ett kastanjeträd, som lär vara det största på söder. Några vattenqva.nar som drifvas med s. k. påfall — alldeles ovanligt här — finnas också. Mellan Garda och Lye synes på långt håll Laus myr som en liten insjö i fjärran.

Gammal trotjenarinna.
Vid Allmännings gård i Sproge socken afled 31 Mars pigan Greta Kristina Jakobsdotter född 23 Januari 1795, och således vid sin död öfver 90 år gammal. Till nämda gård inflyttade hon såsom barnflicka vid ungefär 15 års ålder. Ständigt visade hon sig för egen del tålig och nöjd, men ständigt visade hon sig ock mån om sitt husbondefolks bästa. Dot hade under hennes långa tjenstetid vid Allmännings skett ombyte af husbondefolk icke mindre än fyra särskilda gånger, men »faster Greta», såsom hon allmänt kallades, ehuru icke slägt i huset, stannade qvar; och då den förre husbonden öfverlät hemmanet till sin son, inrycktes äfven den punkten i afhandlingen »att faster Greta skulle väl vårdas och försörjas till döddagar samt erhålla en kristlig och anständig begrafning», hvilket ock uppiyldes. Påskdagen kom hon till sitt sista hvilorum. De senare åren hade hon, till följd af aftagande krafter och synförmåga varit sängliggande, men icke sjuk. Den gamla kunde, bland annat, förtälja om en viss sten ett stycke från hafvet, vid hvilken man i hennes tid idkat fiske, Nu reser sig vid den stenen väldiga furor och sköna björkar.
»Faster Greta» hade icke blifvit anmäld till någon yttre utmärkelse, men det var nog för henne att hafva tjenat redligt och troget.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Skollärareval.

Till återbesättande af lediga folkskollärare, kantors- och klockaretjensterna i Sproge församling valdes andre dag påsk folkskolläraren i Guldrupe Karl Hemander, som erhöll något öfver 600 röster. Nedlagda röster utgjorde mer än 700.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 April 1885
N:r 30.

Reparation å tingshuset

i söder har domsagans nyutnämde häradshöfding önskat, med anledning hvaraf utsedde ombud för socknarne igår voro samlade vid södra häradsrätten att i saken besluta.
Kostnadsförslaget gick till 2,596:50. Häradshöfding Lindroth förband sig genom ombud att sjelf utgifva hvad som öfversteg 2,000 kronor samt attårligen betala 6 procents ränta å dessa 2,000 kronor med 120 kronor att användas till arkivets inbindning och mindre reparationer å 10 kalen m. m.
För anslagets beviljande talade ombuden Enaeman, Pettersson, Burge, Lars Cramér, nämdeman Stenberg, kapten Sommar, Ekeombudet Karl Pettersson, Närombudet kapten J. Andersson, Öjaombudet länsman Lindström och Levideombaden (2:; Eskelhemsombudet Hemström ville bevilja 1,000 kronor.
Mot anslaget talade fanjunkare Kahlström, Atlingbo, Alskogsombudet Lars Viman, Stenkumlaombudet Pettersson, Lauombudet Danielsson och Klinteombudet Nilsson.
Omröstningen utföll sålunda:

Sex socknar voro ej representerade.
Kl. 5 igår sammanträdde rätten åter, då frågan om öfvertagande af de af häradshöfding Lagerberg å vinden inredda 3 rummen samt de af honom å östra gafveln tillbygda 3 rummen förkastades; det fordrades 1,500 kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 Februari 1885
N:r 22.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För ärekränkning bud möss-skräddaren E. P. Johansson stämt skomakaren Karl Johansson på den grund, att svaranden skulle hafva utspridt ryktet att käranden, som är goodtemplare, varit af starka drycker öfverlastad. Svaranden invände genom ombud, att, då käranden inför goodtemplarorden af malinska grenen varit angifven för denifrågavarande förseelsen, svaranden invalts i den komité, som hade att yttrasig om anklagelsen, och dervid haft sig ålagdt att säga hvad han sett. Utom orden hade svaranden aldrig beskylt käranden för onykterbet. Käranden inlemnade utdrag ur ordens protokoll, visande att han efter omröstning blifvit frikänd från anklagelsen, som antagits hafva framkommit af skadebegär. Upprepade gånger af rättens ordförande uppmanad att nedlägga sin talan i detta mål, som möjligen kunde komma att skada ordens verksamhet, vidhöll käranden sitt yrkande och anhöll om 8 dagars uppskof för bevisnings förebringande, hvilket beviljades.

Krafmålet mellan sakförare Stepmark och hans förre medarbetare J. Menell afskrefs, då den senare förklarade sig afstå från sakens fullföljande.

För öfvervåld mot busbonden Hellgren stod f. artilleristen Ytterberg tilltalad. Två vittnen styrkte angifvelsen. Uppskof för anskaffande af frejdebetyg för vittnena, hvilka här voro okända.

Stöld. Med häktade arbetaren Karl Petter Söderberg samt f. artilleristerna Anders Magnus Al och Johan Fredrik Rosenlund hölls i dag ransakning å länsfängelset. De häktade förnekade, att tillgreppet af lump skett genom inbrott. Målet uppsköts till annan dag samt blefvo svarandena försatte i frihet.

För gröfre våld mot en qvinna har f. artilleristen Karl Johan Reinhard Jansson häktats af stadsfiskalen, Vid rausakning i dag å länsfängelset erkände svaranden våldet. Målet uppsköts, och skulle Jansson fortfarande hållas i häkte.

Södra häradsrättlens andra sammanträde på året började i måndags och slöt följande dags förmiddag. Sedan några utslag afkunnats af ordinarie domhafvanden, intogs ordförandeplatsen i rätten af notarien Axel Carlsson, som förordnats att hålla sammanträdet.

Ärekränkningsmål. I förut omnämda målet mellan Elisabet Jakobsson, Qvie i Stånga, samt Emma och Elisabet Klint dömdes de två sistnämda att böta den senare 25 och den förra 10 kronor, hvarjämte käranden tilldömdes 25 kronor i ersättning för kostnader i målet.
— Hustru Katarina Jakobsson, Qvie i Stånga, yrkade ansvar å Lovisa Klint och hennes man, emedan de skulle hafva fält ett wa ärekränkande yttranden om käranden. Svarandena erkände, Utslag faller annan gång.

I krafmålet mot bröderna Bokström i Hemse förut nämdt, afkunnades den dom, att svarandena ålades att till Lars Pettersson, Hexarfve, utgifrva betalning för fjorton tunnor korn, som P. för sin sons räkning sålt till dem, hvarjämte P. tillerkändes tjugu kronor i ersättning för rättegångskostnad.
— Skeppare G. Hammarlund i Grötlingbo, gom fordrat rätt dryga belopp af Lars Olsson, Sandes, hvars fartyg han fört till Göteborg, fick sig ej tillerkändt mer än Olsson medgifvit eller omkring 50 kronor.

Oloflig jagt. Olot Malmberg i Stånga, åtalad af kronolänsman Svallingson för jagt å morkullor under förbjuden tid, dömdes till edgång.
— För oloflig rapphönsjagt fäldes smeden Stenström i När till tjugu kronors böter.
— Hemmansägare Karl Larsson, Österlings i Ståoga, hvilken skjutit en hare under förbjuden tid, fick härför böta tjugufem kronor,

Ersättning af drängen Karl Bolander i Alfva har Fardhems fattigvårdsstyrelse yrkat att utfå, emedan fattigvården måst försörja pigan Hulda Levin och hennes barn, till hvilket Bolander skulle vara fader, hvarom rättegång pågått men nu nedlagts, sedan Bolander och Levin ingått förlikning. Fattigvårdsstyrelsens begäran afslogs, enär pigan Levin ej åtnjutit full försörjning af fattigvården.

Till konkursboet efter A. E. Jakobsoa, Smiss i Grötlingbo, ålades bröderna Bokström i Hemse att betala 80 kronor för en segelslup, som svarandena köpt af Jakobsson. Svarandena ha, såsom förut nämts, ej velat erkänna köpet utan påstått, att de innehaft slupen såsom pant. De ålades derjämte utgifva 50 kronor i rättegångskostnader och en del vittnesersättningar.

Ersättning med 3,400 kronor yrkade f. hemmansägare Karl Löfqvist, nu bosatt i Visby, af kronolänsman Eneman. Enär käranden är försatt i konkurs, förklarades han obehörig att sjelf föra talan i målet, som afskrefs.

Tjenstehjonslön med tillsammans 120 kronor yrkade August Melin, Hexarfve i Sproge, af Lars Mårtensson, Norrgårda i Sproge. Käranden sade sig hafva blifvit bortkörd ur tjensten samt blifvit misshandlad af svaranden, som deremot yrkade ansvar å Melin för olofligt afvikande ur hans tjenst. För vittnens inkallande uppsköts målet.

Konkursmål. August Petterson, Långgutes, yrkade Henrik Jakobssons, Båtels i Mästerby, försättande i konkurs, enär J., som sades hafva klena affärer, skulle hafva sålt sin lösegendom, nedhuggit sin skog samt vauskötte sin jordegendom. Sökanden vore i borgen för J. men bade ännu ej utbetait något. Amusökan, som bestreds af Jakobsson, ogillades af häradsrätten.

Norra häradsrätten afkunvade vid andra sammanträdet i måndags, som hölls af ordinarie domhafvanden och slöt på samma dag, endast ett utslag, hvarjämte några få mål handlades.

För djurplågeri och fylleri dömdes hemmansägare P. N. Pettersson, Harqviei Björke, till trettiofem kronors böter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 Februari 1885
N:r 14.

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd:

Östergarns socken: födde 12; döde 18; inflyttade 29; utflyttade 26; folkmängd 31 D:cember 714; minskning 3; (vigde 1 par).

Gammalgarns socken: födde 10; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 16; folkmängd 31 December 470; ökning 8; (vigde 2 par).

Ardre socken; födde 10; döde 7; inflyttade 22; utflyttade 23; folkmängd 31 December 502; ökning 2; (vigde 7 par).

Hörsne med Bara: födda 7; döde 5; inflyttade 29; utflyttade 36; folkmängd 31 December 396; minskning 5; (vigde 5 par).

Kräklingbo socken: födde 6; döde 5; in flyttade 26; utflyttade 33; folkmängd 31 December 468; minskning 6; (vigde 1 par).

Ala socken: födde 6; döde 3; inflyttade 17; utflyttade 22; folkmängd 31 December 314; minskning 2; (vigde 2 par).

Anga socken: födde 6; döde 4; inflyttade 14; utflyttade 25; folkmängd 31 December 309; minskning 9; (vigde 3 par).

Alskogs socken: födde 10; döde 14; inflyttade 21; utflyttade 21; folkmängd 31 December 528; minskning 4; (vigde 4 par).

Lye socken: födde 4; döde 2; inflyttade 20; utflyttade. 12; folkmängd- 31 Doacember 320; ökning 10; (vigde 3 par).

Rone socken: födde 16; döde 22,inflyttade 41; utflyttade 48; folkmängd 31 December 1,062; minskning 18; (vigde 4 par).

Eke socken: födde 4; döde 6; inflyttade 23; utflyttade 17; folkmängd 31 December 240; ökning 4; (vigde 2 par).

Ejsta socken: födde 13; döde 8; inflyttade 28; utflyttade 17; folkmängd 31 Decemler 644; ökning 11; (vigde 5 par). |

Sproge socken: födde 5; döde 9; inflyttade 12; wffsttade 14; folkmängd 31 December 347; minskning 6; (vigde 5 par).

Levide socken: födde 9; döde 8; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 December 583;
minskning 14; (vigde 6 par).

Gerums socken: födde 2; döde 1; inflyttade 10 utflyttade 10; folkmängd 31 December 188; ökning 1.

Hejde socken: födde 14; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 42; folkmängd 31 December 671; minskning 10; (vigde 2 par).

Väte socken: födde 11; döde 9; inflyttade 24; utflyttade 38; folkmängd 31 December 559; minskning 12; (vigde 3 par).

Barlingbo socken: födde 10; döde 5; inflyttade 77; utflyttade 45; folkmängd 31 December 885; ökning 37: (vigde intet par).

Ekeby socken: födde 5; döde 2; inflyttade 16; utflyttade 28; folkmängd 31 December 272; minskning 9; [vigde 2 par].

Klinte socken: tödde 30; döde 19; inflyttade 95; utflyttade 126; folkmängd 3: Decemer 1,170; minskning 20; [5 par vigde].

Fröjels socken: födde 15; döde 13; inflytade 21; utflyttade 32; folkmängd 31 December 612; minskning 9; [vigde 5 par].

Hangvars socken: födde 19; döde 19; inflyttade 75; utflyttade 72; folkmängd 31 DeIcember 951; ökning 6; (vigde 8 par).

Halls socken: födde 4; döde 4; inflyttade 10; utflyttade 18; folkmängd 31 December 275; minskning 3; (vigde inga).

r Stenkyrka socken: födde 6; döde 12; inflyttade 37; utflyttade 46; folkmängd 31 December 860; minskning 15; (vigde 2 par).

Tingstäde socken: födde 18; döde 11; infittade 44; utflyttade 50; folkmängd 31 December 525; ökning 1; (vigde 4 par).

Rute socken: födde 12; döde 10; inflyttade 28; utflyttade 28; folkmängd 31 December 662; ökning 2; (vigde 4 par).

Fleringe socken: födde 9; döde 6; inflyttade 17, utflyttade 16; folkmängd 31 Detember 875; ökning 4; (vigde 2 par).

Bunge socken: födde 4: döde 4; inflyttade 18; utflyttade 44; folkmängd 31 December 470; minskning 26.

Källunge socken: födde 8; döde 4; inflyttade 23; utflyttade 38; folkmängd 31 Dec. 257; minskning 11; (vigde 1 par).

Vallstena socken: födde 7; döde 6; inflyttade 25; utflyttade 39; folkmängd 31 Dec. 343; minskning 13; (vigde inga).

Lärbro socken: födde 37; döde 24; inflyttade 88; utflyttade 117; folkmängd 31 Dec. 1,399; minskning 16; (vigde 11 par).

Hellvi socken: födde 13; döde 8; inflyttade 26; utflyttade 27; folkmängd 31 Dec. 525; ökning 4; (vigde 2 par).

Martebo socken: födde 5; döde 3; inflyttade 21; utflyttade 31; folkmängd 31 December 307; minskning 8; (vigde inga).

Lummelunda socken: födde 11; döde 5; inflyttade 27; utflyttade 25; folkmängd 31 Dec.
365; ökning 8; (vigde 1 par).

Stenkumla socken: födde 10; döde 6; inflyttade 46; utflyttade 38; folkmängd 494; ökning 12; (vigde 3 par).

Träkumla socken: födde 2: döde 3; inflyttade 17; utflyttade 30; folkmäng 31 Dec. 217; minskning 14; (vigde 2 par).

Vesterhejde socken: födde 11; döde 4; inflyttade 68; utflyttade 80; folkmängd 31 Dec.
522; minskning 5; (vigde 5 par).

Othems socken: födde 24; döde 20; inflyttade 74; utflyttade 77; folkmängd 31 Dec.
1,040; ökning 1; vigde 5 par).

Boge socken; födde 10; döde 10; inflyttade 10; utflyttade 17; folkmängd 31 Dec. 473; minskning 7; (vigde 3 par).

Veskinde socken: födde 14; döde 6; inflyttade 64; utflyttade 71; folkmängd 31 Dec.
584; ökning 1; (vigde 3 par).

Bro socken: födde 6; döde 6; ivflyttade 24; utflyttade 3 ; folkmängd 31 Dec. 295; minskning 7; (vigde 2 par).

Sjonhems socken: födde 8; döde 8; inflyttade 15; utflyttade 17; folkmängd 31 December 328; minskning 2; (vigde 1 par).

Viklau socken: födde 2; döde 5; inflyttade 11; utflyttade 16; folkmängd 31 December 214; minskning 8; (vigde 1 par).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1885
N:r 2.

Dödsfall Olof Bolin

Att min ömt älskade make, folkskolläraren Olof Bolin, stilla afsomnade i Sproge skolhus torsdagen den 18 December 1884, i en ålder af 48 år, 1 mån, och 7 dagar; djupt sörjd och saknad af mig och barn, har jag härmed den sorgliga pligten för slägt och vänner tillkännagifva.
Emma Bolin,
född Söderberg.

Hvila du funnit,
var ej striden,
Anden nu hunnit,
Saligt ur tiden.
Segren är vunnen!
Friden är funnen
Hemma hos Jesus.

Allt är nu gifvet
Slutad är nöden.
Kristus var lifvet,
Vinning blef döden.
Ordet så säger
Glädje du äger
Nu hos din Jesus.
Fil. 1: 21.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 December 1884
N:r 103.

Riksdagsmannavalet

i södra häradet föreligger nu klart, visande att utgången vardt den i fredagsnumret antydda. Valet företer en större lifaktighet än något föregående val inom samma valkrets, i det att af domsagans 2,311 röstberättigade invånare deltogo 587, motsvarande något öfver 25 procent. De väljande grupperade sig nu liksom år 1881 i3 grupper: den ena hållande på det nuvarande ombudet dr Lyth, den andra, hufvudsakligast bestående af de frireligiösa partierna, verksamt arbetande för hemmansegaren Kri stoffer Johansson i Hogrän, och den tredje bestående af anhängarne till valkretsens representant före 18738 hemmansegaren L. Norrby i Fardhem. Denne sistnämdes aktier synas emellertid vara i fallande, såsom följande siffror visa:

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 September 1884
N:r 73.

Dödsfall Emma Kristina Rebecka

Att Herren Gud till sig hemkallat vår innerligt älskade dotter Emma Kristina Rebecka den 24 Augusti 1884 i en ålder af 16 år, 3 mån. och 7 dagar, få vi härmed för slägtingar: och deltagande vänner tillkännagifva.
Sproge skolhus den 24 Augusti 1884.
Emma Bolin, 0. Bolin.
Sv. Ps.-b. 487 v. 1—4.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 Augusti 1884
N:r 69.

Ryktet om en större strandning

i närheten af Klintehamn spred sig iför går här i staden. På e.m. fick man närmare underrättelser, hvilka innehöllo, att ångfartyget »Gotbenburg City», den första af de ångare, tillhörande »The Direct Scandinavian and American Steam ship C:o Limited», som komma att uppehålla den direkta linien mellan Stockholm och Amerika, under tjocka strandat vid 1/2 4 tiden i söndags morgse vid Hammarudden utanför Sproge.
I går morgse kl. 10 ankom bergningsångaren Hermes till strandningsstället, då fartygets läge och vid grundstötningen erhållna skador genast undersöktes, hvarvid det befans, att fartyget stod på stenbotten och hade erhållit en större spricka i botten. Man är nu sysselsatt med att kasta öfver bord den af stenkol bestående barlasten. Sedan detta försiggått, antages såsom säkert, att det väldiga fartyget, som mäter 3,500 tons och är afsedt för 1,300 passagerare, kan tagas af grund.
Den skada fartyget lidit anses ej vara af någon svårare art. Emellertid beror en lycklig utgång af bergningen på ett godt och lugnt väder.
Ångaren, som föres af kapten Harrison, afgick 28 sistl. April från Hartlepool och skulle, om ej strandningen egt rum, afgå från Stockholm 10 dennes.
Bergningsångaren Poseidon väntas med första till strandningsstället för att biträda vid bergningen.
— I Sölvesborg hemmahörande briggen S:t Johannes, kapten Nilsson strandade i söndagsmorgse utanför kusten af Klinte. Fartyget, mätande 216 tons, var på resa i barlast från Kiel till Hernösand. Besättningen har ilandbergats. Briggen, som är vattenfyld, anses blifva vrak.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 Maj 1884
N:r 37.