Blue Cross, den på Salvorev strandade

ångaren står ännu qvar på refvet. Bergningsvädret har varit högst ogynsamt ända till i går afton, och i natt har arbetats vid strandningsstället. Ångaren anses, enligt hvad man meddelar, ej blifva vrak utan torde den föras in till Ejkeviken för att provisoriskt tätas innan den föres till annan hamn.
I går afton anlände ångaren Hermen till Fårösund och afgick derifrån i morgon till strandningstället.
Fårösund har under de närmast föregående dagarna ej kunnat trafikeras till följd af ishinder.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8

En strandning

inträffade i måndags afton å Salvorev, då engelska ångaren Blue Cross om 694 ton och förd af kapten Nicholson grundstötte derstädes. Ångaren, som är lastad med hafre, var på väg från Reval till London.
I går afgingo från Fårösund bergningsångaren Argo och från Slite Neptun till strandningstället för att assistera, men kunde ingenting uträtta på grund af rådande storm. Den strandade ångaren är vattenfyld. I dag är det fall snöstorm vid strandningsstället.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 16 Januari 1889
N:r 7

Rättegångs- och Polissaker.

Södra häradsrätten.
För oloflig handel har O. A. Gustafsson, Myrungs i Linde, dömt. att böta 25 kr.

Norske skepparen A. Larsen har dömts att böta 75 kronor för oloflig handel med fisk från sitt fartyg i Klinte.

För våld och ärekränkning ha Maria Hansson, Krokstäde i Tofta, och husbonden Alfr. Baeckström derstädes dömts att böta, den förra 10, den senare 25 kronor. B. hade tilldelat H. ett slag för munnen och H. hade med anledning deraf utfarit i smädlige yttranden mot B.

Norra häradsrätten.
Stöld från vrak. Befälhafvaren å engelska ångaren York City, hvilken i December 1887 strandat vid Salvoren hade uppdragit åt Neptunbolagets agent å Fårö, handlanden Michael J. Ekström, ångarens bergning. Denne hade i sin ordning åt Johan Teodor Karlsson jämte andra personer lemnat tillstånd att på vissa vilkor berga ångarens last af hafre, men förbjudit dem att bergs något annat som tillhört ångaren. Karlsson hade emellertid, under det han var sysselsatt med att upphämta hafren, tillegnat sig derefter hemfört en trumma af väf, som fastnat i den kasse, hvarmed upphämtningen skedde. Härför dömdes han till 6 månaders straffarbete samt ett åra fötlunt af medborgerligt förtroende.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Januari 1889
N:r 2

Utan medalj

blef en af räddningsmanskapet å Fårön, då engelska regeringens belöningar utdelades för den bekante vackra räddningen ute vid Salvoren 23 December i fjor. Mannens namn var Kristoffer Ekström och skälet, hvarför hans medalj och penningebelöning uteblefvo, var troligen den, att bland manskapet funnos två med ofvanstående namn, hvilka tagits för en och samma person.
Nu har emellertid i går till länsstyrelsen ankommit den felande medaljen, hvarjämte engelske v. konsuln härstädes fått i uppdrag att till Kristoffer Ekström utbetala penningebelöningen, som bekant 36 kronor.
Så att nu är allan rättfärdighet uppfyld.

Gotlands Allehanda
Fredagen 5 Oktober 1888
N:r 80.

En vacker belöning

af engelska regeringen har lifräddningsmanskapet vid Fårö station nu erhållit för sitt deltagande i bergningen af besättningen å den 21 December 1887 vid Salvoren strandade ångaren York City, hyllket räddningsföretag vi på sin tid utförligen omnämt.
Britiske vice konsuln härstädes gjorde nämligen 4 April i år framställning hos britiska regeringen om en belöning åt det vid räddningen deltagande svenska manskapet, hvilken framställning också bifölls. I dessa dagar hafva belöningarne, i form af medaljer, genom engelska legationen i Stockholm öfverlemnats till vårt utrikesdepartement, och i dag har länsstyrelsen härstädes mottagit dem för att tillställas vederbörande.
Medaljerna äro en i guld, de öfriga i slifver att i mörkrödt band bäras å bröstet och äro något mindre än våra 2-kronor. På ena sidan synes drottning Viktorias bild och på den andra finnes inskriften From the British Governement. I kanten finnes inristadt medaljörena namn samt angifves orsaken till erhållandet.
Guldmedaljen erhåller uppsyningsmannen Mikael Joakim Ekström, hvarjämte båtstyraren Kristoffer Ekström, roddarna Olof Kristoffer Ludvig Åhlström, Olof Niklas Jacobsson, Kristoffer Vilhelm Hemström, Karl Petter Höglund, Johan Nordberg, Oskar Nordberg, Kristoffer Persson, Kristoffer Ekström, Johan Ernst Julius Ekström och Niklas Mårten Molin hvardera erhålla silfvermedalj samt en penningebelöning af två pund sterling.
Medaljerna ha i dag afgått till pastorsembetet å Fårö och komma åtta dagar om söndag att i kyrkan högtidligen öfverlemnas till de raska räddarna, som ej tvekat våga lifvet för att bistå sina nödstälda medmenniskor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 Juli 1888
N:r 60.

För tredje gången

meddela en del Stockholmsblad nu i dagarna skildringen af huru manskapet på den vid Salvorev strandade engelske ångaren York City i julveckan 1887 raskt bergades af lifräddningsstationen på Fårön.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Juli 1888
N:r 55.

Från hafvets botten.

I tisdags ankom från Visby till Stockholm delar af maskinen till engelska ångaren York City, som i vintras strandade på Salvaref norr om Gotland. De nu ditkomna maskindelarna ha upptagits af gotländska dykare. Bergningsarbetet fortsättes.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Lotsångaren Frej,

kapten Dahlman, inkom hit i lördags morgon från Stockholm för att här taga ombord en del remmare (större prickar.) I går morgse afgick ångaren till Fårösund, der ytterligare flere sådana tagits ombord för att utpricka Salvoren norr om Fårö samt Diger- och Levergrund söder om Fårö.
Sju prickar hunno igår utläggas, idag har arbetat för storm måst afbrytas och ångaren inlupit i Fårösund; utprickningen verkställes af lotskapten Berggren.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Juni 1888
N:r 45

Ett lifräddningsföretag.

Personalen vid lifräddningsstationerna hafva just ingen lätt plikt att fylla. Detta framgår äfven af följade utdrag af uppsyningsmannens vid Skärsände lifräddningsstation rapport on stationens verksamhet 22-24 sistlidne December, då engelske ångaren »York City» strandat på Salvoren på Gotland.

En timme efter strandningen var lifräddningsbåten i sjön och utgick kl. 1 under VNV. hård bramsegelskultje med öfvergående snöbyar samt uppnådde strandningsstället kl. 2,30 e. m. Emedan fartyget ännu var tätt och dykeribåt väntades, ville besättningen ej lemna detsamma, men lifräddningsbåten höll sig likväl i granskapet under tilltagande bris och sjö, till dess ångarens befälhafvare vid 12-tiden på natten anhöll att bliva satt i land, hvilket ock verkstäldes. Efter 4 timmars rodd inkom räddningsbåten till stationen, då det genomvåta manskapet erhöll 2 timmars permission för att gå hem och ömsa kläder. Vid 6-tiden på morgonen 23 Dec. var manskapet åter samladt för att med stärkta krafter återtaga sitt arbete. Båten utgick å nye mot ångaren, som i daggryningen syntes hafva satt till nödflagg. Samtidigt syntes ångaren »Poseidon» hålla omkring 2 eng. mil öster om Salvoren. Det beslöts nu att söka uppnå »Poseidon» och anmana dels befälhavare att biträda vid bergningen af »York Citys» till 26 man uppgående besättning. Kaptenen på »Poseidon» var villig härtill, men vågade ej närma sig refvet utan lots. En af lifräddningsmanskapet, J. Nordberg, åtog sig att lotsa ångaren, men måste till följd af den höga sjön och ångarens slingringar låta medels en utkastad lina hala sig om bord å denna, hvarefter »Poseidon» med lifräddningsbåten på släp började arbeta sig upp emot refvet. Inom kort måste ångaren dock tillföljd af den intensiva snötjockan ankra i lä under Tornbullshällan. Efter en timme lättade det utges och färden fortsattes, men vid 12-tiden blef snötjockan så tät, att ångaren måste söka skydd och ankra under Skärsände, under det vinden allt jämt tilltog i styrka.
SåA snart snöbyn gått öfver lättades ankar och kurs sattes på den strandade ångaren. Två kabellängder från denna ankrade »Poseidon» och lifbåten gick ned till sidan af »York City». En del af dennes besättning toga om bord i räddningsbåten, en annan del i en af fartygets egna båtar, hvarefter de skeppsbrutna lyckligt fördes ombord å »Poseidon».
Hemfärden blef ej lätt. Vinden, som hastiga kastat om till NV., tilltog i styrka med hög brytande sjö och tät snötjocka. »Poseidon» och lifräddningsbåten satte kurs på Ekeviken, som utan olyckshändelse uppnåddes på aftonen. Roddarne, som iklädda korkbälten suttit i båten under 8 timmar, voro då så nedisade, förfrusna och utmattade att de måste hjelpas i land, lifbältena och kläderna så sammanfrusna, att de måste upptinas och skiljas åt, sedan man kommit till första bygd. Båten med alla inventarier var så nedisad, att tre man hade en dags arbete med att befria den från is, innan den kunde upphalas på land. Den återkom först på julaftonen till båthuset, tämligen illa skadad.
»Detta lifräddningsföretag», slutar rapporten, »har varit det svåraste som utförts sedan lifräddningestationen upprättades».

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Februari 1888
N:r 15

HAVERIAUKTION.

På begäran af britiska vice konsuln John E. Stare och för vederbörandes räkning försäljes, genom offentlig auktion, å stadens auktionskammare, måndagen den 23 Januari kl. 12 på dagen, å Salvoren utanför Fårö liggande vraket, jämte maskinen om 200 hästkrafter, efter förolyckade engelska ångaren York City om 1530 registertons drägtighet, och hvilken ångare blifvit bygd 1881; och säljes vid samma tillfälle jämväl bergningsrätten till i och omkring bemälda vrak qvarvarande hafrelast, som ursprungligen utgjorde omkring 28,000 tunnor.
Inropen skola betalas kontant och närmare underrättelser meddelas å konsul Stares kontor.
Visby den 19 Januari 1888.
Auktionskammaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6