Staten i Josefina Björkegrens konkurs,

hvilken i dag beedigades inför rådhusrätten, visade i tillgångar 83 kr. 73 öre och i skulder 1,818 kr, 79 öre. Till godman utsägs landskanslisten Sturtzenbecker och till rättens ombudsman magistrats sekreterare Herlitz.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1888
N:r 69.

Kungörelse.

År 1883 den 4 Juni å lagtima ting med Gotlands Norra härad har på ansökning af Olof Broberg om lagfart å 1/48 mantal Stora Källstäde i Lärbro socken, som Catharina Broberg genom gåfvobref den 9 April 1881, mot lifstids försörjning öfverlåtit åt Olof Broberg, Häradsrätten, enär Catharina Brobergs åtkomst till berörde fastighet icke blivit behörigen styrkt, lemnat ansökningen hvilande.
Som ofvan,
På häradsrättens vägnar:
KARL HERLITZ.

Gotlands Allehanda
Fredagen 24 Augusti 1888
N:r 68.

Staten i handlanden N. L. Goldensohns konkurs

utvisade vid det i dag in för rådhusrätten hållna första förhöret:
tillgångar kr. 60,835: 81
skulder 48,792: —
Öfverskott 12,143:81

Till godemän utsagos handlanden Axel Ekman och stadefiskal Jonson. Rättens ombudsman blef magistratssekreterare Herlitz.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1888
N:r 67.

Inkomna & utgångna fartyg.

Inkomna:
Till Slite: 10 Aug., jakt Mina Godman, Gefle; 11 Aug., skonert Axel, Hellström, Ume; 13 Aug., jakt Maria, Hansson, Gefle, alla i barlast.

Utgångna:
Från Visby: 17 Aug., skonert Augusta Maria, Österberg, Danzig, barlast; 18 Augusti skonert Tjelvar, Thomasson, Hall via Oskarshamn, barlast.
Från Katthammarsvik. 16 Aug., skonert Amor, Ahnqvist, Köbenhavn, trävaror.
Från Slite: 9 Aug., jakt Alvise, Strömlund, Wiemar, kalk och råvaror; 10 Aug., jakt Två Systrar, Herlitz, Sundsvall, kalk; skonert John, Carlsson, Jakobstad, kalk; 11 Aug., koff Konkordia, Hejdenberg, Flensburg via Ljugarn, kalk och trävaror, galeas Albertina, Viman, Sundsvall, 14 Aug., slup Maria, Jacobson, Söderhamn; 15 Aug., galeas Vilhelm, Bergedahl, Libau, alla med kalklaster.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1888
N:r 67.

Bröllop

firades i går afton i brudens hem mellan fröken Malin Herlitz, dotter till aflidne kontraktsprosten Karl Herlitz oeh hans maka, född Cramér, samt löjtnanten vid Gotlands infanteri t. f. regementsintendenten vid Vestgöta-Dala regemente Johan Niklas Söderberg.
Som tärnor och marskalkar fungerade fröknarna Vendela Cramér, Cecilia Kahl, Hildur Snöbohm, Jenny Wallér, Harmanna Snöbohm och Sigrid Gustafsson samt som marskalker löjtnanten Herman Söderberg, kandidat Anton Lindström, herr Edvard Cramér, jägmästar Elias Herlitz, samt underlöjtnanterna Karl Engström och Adolf Laurin.

Gotlands Allehanda
Måndagen 20 Augusti 1888
N:r 67.

Passagerarelista.

Från Stockholm med Visby 9 Augusti: general Calonius med fru, redaktör Jeurling, löjtnant Boberg, löjtnant Nordberg med fru, hrr Kjellgren, Svan, Molin, Samuelsson, Miss Foster; fru Elmqvist med dotter, Molin, Blom samt 6 däckspassagerare.

Med Dagmar: pastor Carlsson, prosten Bergvall, lotskapten Berggrens son, doktor Müller, doktor Kopendorf, kandidat Krook, hrr Herlitz, Jansson, Rosenberg, Holmberg, Svensson, Gustafsson, Eriksson; fru Bagge med familj; frök:na Risberg, Benkert, Åkerhjelm.

Med Klintehamn 10 Aug.: professor Wittrock, ingenjör Sjöström, löjtnant Sylvan, hrr Herlitz, Vallberg, Book, Gyllenstierna, Cedergren, Johansson, Rosenquist, Petterason, Vallin; fruarna Lénström, Löfvenberg; fröknarna Carlholm, Löfvenberg samt 9 däckspassagerare.

Från Stettin med Tjelvar 9 Aug.: konsul de Valois, öfverste Holmberg, ingeniör Pansch, hrr Reyman, Kollweiz, Junge, Bjerkeland, Jodke, Demiki, Moberg, Press, Leiber, fru Ehnblom.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Gotlands skarpskytte- och jägaregille

hade ordnat sin tredje allmänna prisskjutning i sammanhang med länstäflingsskjutningarna och på samma bana.
Skjutningen tog min början vid 1/2 4-tiden med skjutning af 5 skott mot centsmetertafla på 120 meters afstånd. Häri deltogo 32 skyttar. Första priset (20 kr. i guld) togs af J. V. Högvall Visby, för 83 cm, andra priset (10 kr.) af G. A. Veseman Visby, för 95 cm och tredje priset (5 kr.) af G. T. Jakobsson Visby för 98 cm.
Härefter följde skjutning å stjerna med 3 skott och 50 öres insats. Häri deltogo 16 skyttar. Företa priset erhöll hrr A. H. Lindbom, Klinte, för 3 träffar, andra priset löjtnant G. Falk för 2 träffar och tredje priset bagare J. Lindbom för likaledes 2 träffar samt efter lottning med hr B. Rettig.
I skjutningen på uppkastade glaskulor deltogo 12 skyttar. Första priset tog doktor O. Klintberg för 3 kulor, andra priset hr Rettig för 2 och tredje priset jägmästare Herlitz för likaledes 2 kulor.
Resultatet af dessa skjutningar blef på långt när ej så vackert som vid jägargillets täflingar plägar vara fallet. Orsaken får tillskrifvas blåsten, som var ganska stark, samt solljuset, som låg rakt i ögonen på skyttarna.
Efter skjutningarnas slut intog en del af skyttarna samt bestyrelsen för länstaflingarna supé på skjutfältet och återkomsten till staden skedde först efter klockan 9 på aftonen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1888
N:r 64.

Badsocieteten

lär i morgon afton anordna en danstillställning i arbetarföreningens lokal i Tivoli. Äfven lär man vara betänkt på att någon afton längre fram ställa till en maskeradbal.
»Direktionen för nytta och nöje» består nu af fruarne Terese Hambraeus, Maria Een och Edla Enequist, fröknarna von Rosen, Fanny Holmberg och Anna Aurell samt regementsintendenten Viktor Carlsson, underlöjtnant Karl Engström och jagmästare Elias Herlitz.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1888
N:r 63.

Kungörelse.

År 1883 den 4 Juni å lagtima ting med Gotlands Norra härad har på ansökning af Olof Broberg om lagfart å 1/48 mantal Stora Källstäde i Lärbro socken, som Catharina Broberg genom gåfvobref den 9 April 1881, mot lifstids försörjning öfverlåtit åt Olof Broberg, Häradsrätten, enär Catharina Brobergs åtkomst till berörde fastighet icke blifvit behörigen styrkt, lemnat ansökningen hvilande.
Som ofvan,
På häradsrättens vägnar:
KARL HERLITZ.

Gotlands Allehanda
Fredagen 8 Juni 1888
N:r 46

Dödsfall. Ivar Emanuel

Att vår lille älskade son Ivar Emanuel efter några dygns svårt lidande stilla och fridfullt afled vid Bjers i Lärbro måndagen 28 Maj i en ålder af 6 månader och tvänne dagar; djupt sörjd och innerligt saknad af oss och 6 syskon, halva vi härmed den sorgliga pligten slägt och vänner tillkännagifva.
Amanda Herlitz, född Ahlquist.
David Herlitz.

Dödsannons

Herren gaf och Herren tog,
Välsignadt vare Herrens namn.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44