Auktion å Spanmål.

Torsdagen den 3:dje instundande Maj från kl. 10 f. m. försäljes genom offentlig auktion vid Krämplösa i Hejda ett parti råg, blandsäd, hafre och potatis i mindre utrop. Kände och betrodde in ropare erhålla betalningsanstånd till den 1:sta September, andra betala genast eller vid anfordran.
Guldrupe den 23 April 1888.
Efter anmodan,
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Liqvidsanmaning.

Auktionerna som af undertecknad blif vit förrättade vid Lars Olsson Isume i Väte å skog den 17 November 1887, vid O. Olsson, Väntinge i Hejda den 6:te December 1887 samt vid handl. J. O. Gardell i Hejde den 5 Jan. 1888 äro alla till betalning förfallna den 1:ste nästkommande April, hvarför liqvid kommer att uppbäras tisdagen den 3:dje April vid Väntinge från kl. 10-1 och vid J. O. Gardell från kl. 2-4 samt för Isumeskogen på samma ställen, och anmanas en hvar att sina inrop till fullo erlägga, ty det resterande kommer att efter 8 dagar lagligen indrifvas.
Guldrupe den 21 Mars 1888.
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Auktion vid Hejdegårda i Hejde.

Genom frivillig auktion, som förrättas vid Hejdegårda i Hejde fredagen den 6 April från kl, 10 Lm. låter hemmans. ägaren Jakob Jacobsson, i anledning af hemmanets utlemnande på hälftenbruk försälja all sin yttre lösegendom bestående af hästar, deribland ett drägligt sto, ett par oxar, 2 st. tjurar och en skynning, kor; åker- och körredskap såsom 3 st. arbetsvagnar, en lastvagn, kälkar, en reasläde, vänd- och spetsplogar, klös- och jernpinnharf var, vrång- och foderhäckar, yxar, sigdar och tior, samt något handredskap m. m. Säkre och godkände inropare erhålla betalningsanstånd till d. 1:ste nästa Oktober; andre betale kontant eller vid anfordran.
Guldrupe den 26 Mars 1888.
Etter anmodan,
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

I anseende till afresa

från orten låter handlanden Johan Hultgren, Isume i Väte, genom offentlig auktion lördagen den 31 Mars från kl. 10 f. m försälja hela sitt lösörebo, bestående at ett fickur, bord, stolar, sängar, en soffa; mansgångkläder, ett par hästar, last- och arbetsvagnar, rackkälkar, vänd- och spetsplogar, klös- och rakpinnharfvar, vrång- och foderhäckar, ett par svänglar, bättre och sämre selar, ett par bjellerremmar och klockor, hästtäcken, grimnior och ryktsaker, en vindmaskin, risslar samt handredskap, yx- och sigdstenar, snickareverktyg af flere slag samt något hö och halm m. m.
Säkre och godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 nästkommande September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Guldrupe den 21 Mars 1888.
Eller anmodan,
J. P. JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24

Komminister Nystedt

i Guldrupe har till domkapitlet ingått med begäran om lönebidrag ur presterskapets löneregleringsfond.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Februari 1888
N:r 14

Folkmängdsförhållanden

på Gotlands landsbygd 1 Jan. 1888:
Rone socken: födda 24, döda 15, inflyttade 54, utflyttade 69; minskning 6; folkmängd 1,042.
Eke socken: födda 9, död 1, inflyttade 36, utflyttade 29; ökning 15; folkmängd 253.
Kräklingbo socken: födda 5, döda 6, inflyttade 14, utflyttade 23, vigda 6 par; minskning 10; folkmängd 428.
Ala sockan: födda 7, döda 6, inflyttade 16; utflyttade 26, vigda 2 par; minskning 8, folkmängd 310.
Anga socken: födda 4, döda 4, inflyttade 20, ntflyttade 19, vigda 4 par; ökning 1; folkmängd 304,
Vänge socken: födda 9, döda 7, inflyttade 21, utflyttade 42; minskning 19; folkmängd 568.
Buttle socken: födda 3, döda 7, inflyttade 11, utflyttade 12; minskning 6; folkmängd 361.
Guldrupe socken: födda 2, död 0, inflyttade 12, utflyttade 12; ökning 2; folkmängd 276.
Barlingbo socken: födda 8, döda 7, inflyttade 70, utflyttade 60; ökning 11; folkmängd 378.
Ekeby socken: födde 6, döda 8, inflyttade 17, utflyttade 24; minskning 9; folkmängd 264.
Roma socken: födda 15, döda 9, inflyttade 45, utflyttade 44; ökning 7; folkmängd 565.
Björke socken: födda 2, döda 2, inflyttade 29. utflyttade 34; minskning 6; folkmängd 197.
Hafdhens socken: födda 15, döda 12, inflyttade 41, utflyttade 26; ökning 18; folkmängd 695.
Näs socken: födda 10, döda 6, inflyttade 12, utflyttade 24; minskning 7; folkmängd 427.
Öja socken: födda 18, döda 16, inflyttade 36, utflyttade 62; minskning 14; folkmängd 898.
Hamra socken: födda 7, döda 3, inflyttade 6, utflyttade 9; ökning 1; folkmängd 331.
Follingbo socken: födda 12 (7 mankön, 5 qvinkön) döda 5 (2 mankön, 3 qvinkön) inflyttade 49 (23 mankön, 26 qvinkön), utflyttade 65 (30 mankön, 35 qvinkön), vigda 1 par; minskning 9; folkmängd 475 (228 mankön, 247 qvinkön).
Akebäck socken: född 1 (mankön), döda 2 (qvinkön), inflyttade 8 (4 mankön, 4 qvinkön); utflyttade 16 (7 mankön, 9 qvinkön); minskning 9; folkmängd 165 (85 mankön, 80 qvinkön).
Östergarns socken: födda 16, döda 7, inflyttade 27, utflyttade 45, vigda 8 par (1 borgerligt); minskning 9; folkmängd 700.
Gammalgarns socken : födda 10, döda 7, inflyttada 8, utflyttade 30, vigda 0 par; minskning 19; folkmängd 468.
Ardre socken: födda 9, döda 8, inflyttade 59, utflyttade 29, vigda 6 par; ökning 24; folkmängd 505.
Alskog socken: födda 4, döda 11, inflyttade 18, utflyttade 32; minskning 21; folkmängd 493.
Lye socken: födda 5, döda 8, inflyttade 26, utflyttade 26; minskning 3; folkmängd 295.
Hejde socken: födda 13, döda 8, inflyttade 42, utflyttade 52, vigda 4 par; minskning 15; folkmängd 662.
Väte socken : födda 8, döda 5, inflyttade 23, utflyttade 26, vigda 2 par; ökning 0; folkmängd 572.
Endre socken: födda 7, döda 7, inflyttade 40, utflyttade 53, vigda 3 par; minskning 13; folkmängd 340.
Hejdeby socken: födda 2, döda 4, inflyttade 18, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 8; folkmängd 207.
Vamlingbo socken: födda 9, döda 10, inflyttade 22, utflyttade 37, vigda 6 par; minskning 16; folkmängd 762 (363 mankön, 399 qvinkön).
Sundre socken: födda 6, döda 4, inflyttade 15, utflyttade 8, vigda 1 par; ökning 9; folkmängd 231 (111 mankön, 120 qvinkön).
Habblingbo socken: födda, 6 döda 10, inflyttade 19, utflyttade 18, vigda 4 par; minskning 3; folkmängd 647.
Silte socken: födda 10; döda 9, inflyttade 2, utflyttade 24, vigds 2 par; minskning 21; folkmängd 371.
Fardhem socken: födda 9, döds 9, inflyttade 36, utflyttade 25, vigda 3 par; ökning 11; folkmängd 352.
Linde socken: födda 5, döda 5, inflyttade 42, utflyttads 67, vigda 3 par; minskning 25; folkmängd 327.
Lojsta socken: födda 3, döda 0, inflyttade 18, utflyttade 24, vigda 1 par; minskning 3; folkmängd 290.
Hangvar socken: födda 25, döda 12, inflyttade 37, utflyttade 55, vigda 3 par; minskning 5; folkmängd 958.
Hall socken : födda 2, döda 5, inflyttade 11, utflyttade 10, vigda 1 par; minskning 2; folkmängd 280.
Källunge socken: födde 2 (1 mankön, 1 qvinkön), döda 3 (2 mankön, 1 qvinkön), inflyttade 24 (8 mankön, 16 qvinkön), utflyttade 36 (14 mankön, 21 qvinkön), vigda 2 par; minskning 12; folkmängd 238 (121 mankön, 117 qvinkön).
Vallstena socken: födda 8 (5 mankön, 3 qvinkön), döda 10 (4 mankön, 6 qvinkön); inflyttade 28 (14 mankön, 14 qvinkön), ut flyttade 23 (12 mankön, 11 qvinkön), vigda 3 par; ökning 3; folkmängd 362 (171 mankön, 191 qvinkön).
Othem socken: födda 21, döda 20, inflyttade 84, utflyttads 110, vigda 6 par; minskning 25; folkmängd 1,043.
Boge socken: födda 10, döda 13, inflyttade 23, utflyttade 37; vigda 1 par; minskning 17; folkmängd 466,
Veskinde socken: födda 13 (9 mankön, 4 qvinkön), döda 9 (7 mankön, 2 gvinkön), inflyttade 64 (33 mankön, 31 qvinkön), utflyttade 72 (35 mankön, 37 qvinkön); minakniag 4; folkmängd 568 (269 mankön, 309 qvinkön).
Bro socken: födda 3 (mankön), döda 4 (4vinkön), inflyttade 30 (16 mankön, 14 qvinkön), utflyttade 33 (11 mankön, 22 qvinkön); minskning 4; folkmängd 283 (134 mankön 149 qvinkön).
Atlingbo socken: födda 7 (2 mankön, 6 qvinkön), döda 6 (2 mankön, 3 qvinkön), inflyttade 16, (7 mankön, 9 qvinkön), utflyttade 17 (8 mankön, 9 qvinkön), vigda 2 par; ökning 1; folkmängd 233 (112 mankön, 121 qvinkön).
Fårö socken: födda 28, döda 15, inflyttade 15, utflyttade 54, vigda 7 par; minskaing 26, folkmängd 1,190.
Stenkyrka socken: födda 12, döda 20, inflyttade 36, utflyttade 38; minskning 10; folkmängd 820.
Tingstäde socken: födda 16, döda 18, inflyttade 42, utflyttade 46; minskning 6; folk. mängd 523.
Martebo socken: födda 6, död 1, inflyttade 26, utflyttade 42; minskning 12; folkmängd 287.
Lummelunda sockan: födda 5, döda 8, inflyttads 66, utflyttads 35; ökning 28; folk. mängd 374.
Hejnum socken: födda 12, döda 8, inflyttade 20, utflyttade 32; minskning 8; folkmängd 321.
Bäl socken: född 1, döda 2, inflyttade 30, utflyttade 43; minskning 14; folkmängd 203.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 Januari 1888
N:r 3

Till kommunalnämdsordförande

hafva blifvit utsedde i Burs husbonden Elias Gustafsson, Allmunde, i Stånga husbonden Johan Uddin, Ungbåtels, i Guldrupe husbonden J. P. Jakobsson, Bjers, i Sundre husbonden Petter Larsson, Digrans, i Helvi hemmansegaren Klas Andersson, Stengren samt i Gothems kommunalnämd och fattigvårdsstyrelse hemmansegaren Anders Johansson, Medebys, och i Ekeby hemmansegaren Olof Arvidsson, Lindarfve.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 2 Januari 1879
N:r 1

Rättegångs och Polissaker.

Vid rådhusrättens sammanträde å rådhuset härstädes den 19 oktober förekommo, ibland andra, följande mål.
1.) Stadstiskaten Gustafsson mot förre husbonden Mårten Jakobsson Stenstu i Kräklingbo för af Jakobsson begagnade olaga målkärl vid bandet å stadens torg. Svaranden erkände och dömdes att böta 5 kr.
2.) Stadsfiskalen mot Nils Nilsson Hästings i Guldrupe för samma förseelse. Nilsson erkände och dömdes att böta 5 kr.
3.) Stadsfiskalen mot husbonden Petter Wahlström Gransne i Stenkyka, äfven för begagnande af olaga målkärl vid handel å stadens torg. Wahlström erkände, men trodde sig icke dervidlag hafva begått någon olaglighet, eftersom köparen var nöjd med handeln och icke yttrat någon missbelåtenhet dermed eller fört Någon klagan mot säljaren. Wahlström dömdes icke desto mindre att böta 5 kr. för begagnande af olaga målkärl.
4.) På angifvelse af skräddaren Lyander hade allmänna åklagaren instämt skrädderiarbetaren J. A. Johansson med yrkande om ansvar å denne för fylleri, oljud och personers ofredande å Adelsgatan. Lyander uppgaf, att Johansson, under rusigt tillstånd, lärt oljud och oväsende ä Adelsgatan, ofredat Lyander medelst dragningar och ryckningar i hans rock så att till och med ett hål deraf uppkommit i densamma, hvilket han sedan måst laga; att Johansson länge fortfarit med ryckningar och dragningar i Lyanders rockkrage, under påstående, att han, Johansson, ville ha öl. Johansson erkände, att han väl varit något rusig och fört något oljud, men ville deremot icke vidgå, att han ofredat Lyander. Efter bevekliga föreställningar och för att undvika vittnens hörande och dermed förenade drygare kostnader, medgaf han dock slutligen äfven detta och dömdes att plikta 15 kr.
5.) Det förut omnämda, till denna dag uppskjutna mål emot slagtaren Olof Ahlstedt, för föröfvadt våld emot polisbetjenten Pettesson, då denne var stadd i tjensteutöfning och för hvilket Ahlstedt, derest han ville vara i saken frikänd, blifvit ålagd att om han det kunde, värja sig med ed samt att för sådant ändamål å bestämd tid före edgången försedd med rättens protokoll infinna sig hos själasörjaren för att undervisas om edens vigt och betydelse samt varnas för faran af mened samt derom förete hos rätten behörigt bevis, hade äfven nu idag uraktlåtit denna sin skyldighet, hvarföre honom icke heller nu kunde tillåtas att få gå eden, utan förständigades han nu ånyo vid förhöjdt vite, att med fullständigt prestbetyg åter infinnna sig vid rätten den 9 november för att gå eden, vid äfventyr, att eljest anses hafva brustit åt eden oeb blifva i saken fäld.

Cellfängelset d. 24 okt.
Vid å cellfängelset denna dag ånyo företagen ransakning med för stöld tilltalade och häktade förre fästningsfången J. Edvall, förekom
1.) att Edvall hos kapten Arnelius stulit 1 mat- och 5 st. teskedar af silfver och belånat desamma hos målaren Olof Ericsson för 6 kronor. Dessa skedar hade, sedan fråga om saken upstått, blifvit af Ericssons hustru aflemnade till stadsfiskalen, hvilken nu till rätten framlemnade desamma, och igenkändes de, med undantag af 1 tesked, af fru Arnelius, som nu var närvarande, såsom henne tillhöriga, och återstäldes de till henne sedan Edvall erkänt, att de vore af honom stulna hos kapten Arnelius. Målaren O. Ericsson, närvarande, erkände att han på ifrågavarande skedar lemnat Edvall 4 men icke 6 kronor och medgaf äfven att han gjort det, ehuru han ”förut kände Edvalls ställning fullkomligt”.
2.) Hade Edvall inne å L. Wedins ölstuga utur en hr. Laurell tillhörig rock tillgripit en portemonä, innehållande 20 kronor. Edvall erkände tillgreppet samt att han bortkastat portmonnän sedan han förskingrat pengarna i densamma.
3.) Hos enkefru Carolina Thomsson hade Edvall stulit 2:ne teskedar, hvilket han och erkände, men uppgaf, att han inlemnat dessa till skomakaren Wiberg, hvilken dock förnekade sig hafva emottagit några sådana af Edvall, ehuru han medgaf, att Edvall innevarit hos honom.
4.) Vidare hade Edvall på ett icke uppgifvet ställe stulit ett paraply och inlemnat det till en hustru Jonsson.
5.) Hade han i handl. Molérs salubod tillegnat sig en mössa hvilken han försålt till en arbetare Andersson för en krona.
Men icke nog härmed: Edvall har dessutom frivilligt uppgifvit inför rätten att han för flera är sedan föröfvat en mängd stölder i Stockholm och tillika uppgifvit namnen på de bestulne. Som skrilvelse till vederbörande aktat för upplysningars vinnande i detta afseende, men ännu icke något svar hit inngått uppsköts den vidare ransakningen till den 4 november, då målaren O. Ericsson, vid hemtningsäfventyr, äfven skall iakttaga inställelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Oktober 1874
N:r 85

Postkungörelse.

För fortskaffande af kärrposten å linien Wisby-Guldrupe två (2) gånger i hvarje vecka fram och åter emellan Wisby och Roma från och med nästa års början, ega spekulanter att före den 10 nästinstundande November hit ingifva skriftliga anbud stälda till Kongl. General Poststyrelsen. Anbuden böra lyda å för hvarje mil bestämdt belopp.
Wisby Postkontor den 14 oktober 1874.
e. f.
M. A. Lövgren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Oktober 1874
N:r 82

Aron Emil Fredrik Kahl.

Aron Emil Fredrik Kahl.

Vänge, Buttle o. Guldrupe.
F. i Visby 1848 11/2. Stud. i Upps. 71. Prv. 76; kyrkoherde i Vänge fr. 79.

Prästerlig tjänst i Visby stift. 1895-1913.