Auktion vid Bara i Etelhem.

Med av upphörande av jordbruket låta herr J. P. Sandelius genom auktion, Kom förrättas å Bara gård i Etelhem onsdagen den 21 innevarande mars kL 10 f. m., försälja 4 st. större prima draghästar, därav 2 ardennerston, 2 kor, 1 kviga; yttra redskap, däribland åkvagn åkkärra, promenadvagn, arbetsvagnar, kälkar, plogar, harvar, ringvält, hästrävsa, slätter-, sånings- och hackelsemaskin, selar, höpress, hiss, diverse handredskap m. m., 1 större parti hö i pressade balar, halm, fodersäd rotfrukter.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande oktober.
Hemse den 11 mars 1920.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 19 mars 1920
N:r 66

Auktion vid Bara i Etelhem.

Med anledning av upphörande av jordbruket låter herr J. P. Sandelius genom auktion, som förrättas å Bara gård i Etelhem onsdagen den 24 innevarande mars kl. 10 f. m., försälja 4 st. större prima draghästar, därav 2 ardennerston, 2 kor, 1 kviga; yttre redskap, däribland åkvagn, åkkärra, promenadvagn, arbetsvagnar kälkar, plogat harvar, ringvält, hästrävsa, slåtter-, sånings- och hackelsemaskin, selar, höpress, hiss, diverse handredskap m. m., 1 större parti hö i pressade balar, halm, fodersäd och rotfrukter.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande Oktober.
Hemse den 11 mars 1920.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 12 mars 1920.
N:r 60.

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
Kravmålet mellan groshandl. Hj. Uebel i Stockholm och advokaten A. Åberg därstädes rörande åtebärande av ombudsmannaarvode i en rättegång, som svar. vid häradsrätten fört för kärandens räkning kommer att avgöras vid nästa sammanträde, då rätten meddelar utslag.

Utbekommande av födoråd.
F. lantbrukaren P. J. Pettersson, Mulde i Fröjel, hade till rätten stämt sin svärson Ferd. Olofsson, Alvegårda i Sproge, med yrkande om utbekommande av födoråd i enlighet med ett år 1897 upprättat undentagskontrakt. Detta hade tillkommit under den underförstådda förutsättningen, att Pettersson skulle stanna i Olofssons hem. Då så emellertid ej skett, hade kontraktets bestämmelser i vissa avseenden blivit svåra att uppfylla. För vissa produkter, som icke av kär. uttagits hade svar. år 1917 utfärdat revers motsvarande dessa produkters värde under de då senast flydda tio åren. För de allra sista åren hade kär. dock icke kunnat erhålla varken omtvistade naturaprodukter eller ersättning för desamma och ej heller förfallen amortering å ovan nämd revers. Härtill genmälde svar., att han aldrig förnekat dessa krav och ej heller gjort några svårigheter för deras uppfyllande, men kär. hade aldrig avhämtat sitt födoråd. Han ansåg därför rättegången onödig och yrkade ersättning för sin inställelse. Kär.-omb. fann kontraktet utvisa, att svar. vore skyldig tillställa kär. vederbörande produkter. Detta gällde naturligtvis självfallet amorteringen. Utslag vid fjärde sammanträdet.

Barnuppfostringsbidrag yrkar Klas Johansson, Gannarve i Fröjel i egenskap av barnavårdsman för ogifta Anna Klingbergs år 1917 födda dotter Agnes Maria att utfå av M. Karlsson i samma socken. På kär:s begäran handlades målet inför slutna dörrar.

Ofredande av fast fornlämning.
På avgivelse av riksantikvaren hade landsfiskal Jakobsson i Klintehamn i egenskap av allm. åklagare uttagit stämning å lantbrukaren Gunnar Pehrsson, Valva i Eskelhem, vilken skulle hava begått skövling av ett gravfält å sin faders ägor och därigenom överträtt lagen om fredande av fasta fornlämningar. Polisförhör har hållits, varav framgått att svar. med biträde av en dräng företagit sig att uppbryta en stenvast i avsikt att erhålla jämnare gränser på ett åkerskifte. Vid arbetet hade skelett och fynd redan första dagen erhållits och svar. hade därefter fortsatt en veckas tid med resultat att 6 skelett och ett 20-tal föremål av silver, brons och järn anträffats. Skeletten hade svar. låtit kvarligga i jorden. Åklagaren ansåg, att svar., så snart han träffat på skeletten, bort avbryta arbetet och anmäla fyndet för undersökning. Svar. sade sig icke ha kunnat tro, att det område där arbetet företagits kunnat betraktas såsom fast fornlämning, då intet i markens yta tydde därpå. Däremot skulle möjligen ett i närheten befintligt stenröse kunnat hänföras till sådant. Även grannar hade under odlingsarbete påträffat fynd, men det oaktat fått fortsätta med uppodlandet. Något undantag hade svar. icke därför kunnat tänka sig för här omförmälda område. Svar. framhöll också, att i händelse detta område kunnat betraktas som lagskyddad fornlämning, det hade bort som sådant friläggas vid laga skiftet, som i denna socken hållits efter den åberopade lagens tillkomst. Svar. bestred på dessa grunder åtalet. Om rätten ansåg lagbrott föreligga, begärde svar. att på grund av anförda omständigheter erhålla mild dom. Utslag vid fjärde sammanträdet.

En bärsärk.
Agenten Johannes Hallén i Etelhem stod av allm. åklagaren, landsfiskal Eneman, tilltalad för misshandel, begången mot handl. J. Lagerkvist i Etelhem, vilken svar. i hans handelsbod tilldelat ett slag över munnen, så att en tand blivit utslagen. Svar., som icke infunnit sig vid rätten, dömdes för utebliven inställelso till 25 kr:s böter, och ålades att vid nästa sammanträde, då målet åter förekommer, inställa sig vid vite av 50 kr.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 9 mars 1920.
N:r 57.

Offentlig auktion.

Auktion lördagen den 13 mars kl. 11 f. m. låter handl. J. Lagerkvist Etelhem, genom offentlig auktion försälja nya och en del begagnade Lantbruksmaskiner såsom: 2 Radsåningsmaskiner 15 á 19 bill., 1 tallriksharv, 2 kultivatorer, 2 hästhackor, 2 Cambridgevältar 35 á 37 ring, 1 rullharv, 1 slätharv, 1 potatisupptagningsmaskin, 3 separatorer, 1 herrcykel, 1 motorcykel. Diverse tyger, kostymer skodon, m. m.
Betalningsanstånd till den 1-sta nästa september.
Etelhem den 6 mars 1920.
JOHAN JOHANSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Genom auktion,

som förrättas å Etelhems järnvägsstation tisdagen den 9 innevarande mars kl. 12 på degan, låter herr Carl Persén försälja 50 tolfter 4″ och 50 tolfter 5″ bräder, 1,000 varpar prima troder, 1 större parti hö i pressade balar samt 50,000 kg. bortfelderrovor.
Med betalningen lämnas, anstånd till den 1 nästkommande september.
Hemse den 1 mars 1920.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda.
Måndagen 1 mars 1920.
N:r 50.

Dödsfall. Emilia Amalia Svallingson

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat till sig i dag hemkalla vår outsägligt älskade moder Emilia Amalia Svallingson, f. Scherman, i en ålder av 69 år, 5 mån., 19 dagar, djupt sörjd och i älskat minne bevarad av oss, syskon, övriga släktingar samt många vänner, hava vi den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Etelhem den 26 april 1920.
Ragnar och Karin.
Erik-Patrik. Anna.
Karl och Ingrid.
Karl-Johan. Karin.
Sv. ps. 424 v. 7, Upp. 21 v. 4.
Slone toner 363.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Statsanslag till utdikningaföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — att från allmänna avdikningsanslaget anvisa 1,020 kr. till utdikning av marker, tillhörande hemmanen Nygårds, Guffrede, prästgården och Petarve i Garda socken, Etelhems annexhemman i Etelhems socken samt Snovalds och Snosarve i Alskogs socken.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Stickspår vid Etelhem.

Domkapitlet har förklarat sig intet hava att anföra mot att den framställning, som av Fabriksaktiebolaget Kronsten gjorts om tillstånd till anläggande av ett stickspår från Bara gård i Etelhem till Etelhems järnvägsstation, bifalles på de villkor som av vederbörande landsfiskal föreslagits.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Rättegångssaker.

Södra häradsrätten.
(Vårtingets fjärde sammanträde. Ordfförande: e. o. notarien Herman Norrby).

Utslag:
I kravmålet mellan grosshandl. Hj. Uebel l Skockholm och advokaten A. Åberg därstädes, avkunnades utslag, och dömdes svar. att återbära 173 kr. med vissa avdrag samt att ersätta rättegångskostnaderna.
Kravet på födoråd, som f. lantbrukaren P. J. Pettersson, Mulde i Fröjel framställt på sin svärson lantbrukaren Ferd. Olofsson, Alvegårda i Sproge, bifölls av rätten. Kostaderna i målet skola kvittas av parterna.

Ofredande av fornlämning, varför lantbrukaren Gunnar Pehrsson, Valva i Eskelhem, tilltalats på angivelse av riksantikvarien, bötfälldes av rätten med 75 kr.

För Misshandel stå, som förut nämts, Hj. Rosberg, Allmungs i Havdhem och Sigvard Ahrling i Alva stämda av allm. åklagaren, landsfiskal Svante J. Lindström. Då målet nu förekom relaterade målsägaren, Ragnar Pettersson, Kruse i Alva, omständigheterna vid tillfället såsom de förut framkommit vid polisförhöret. Tvänna vittnen hördes. Det ena hade hört målsägarens nödrop vid överf i et och skyndat till platsen samt då funnit målsägaren liggande kullslagen på vägren och sett 3 á 4 personer avlägsna sig i mörkret. Det andra hade förut befunnit sig i sällskapet, samt sett huru Rosberg fattat målsägaren i kragen och försökt mucka gräl. Hur det tillgått vid själva bråket kunde ingen omtala. Målsägaren uppger att han, medan han sökte freda sig för Rosberg av Ahrling erhållit ett slag, så att han fallit omkull. Ahrling ville däremot göra gällande att halkan skulle varit skulden till målsägarens fall. Han hade skyndat till för att skilja Rosberg och målsägaren åt, men då blivit mottagen av målsägaren med sparkar. Denne hade nämligen legat på rygg och sparkat omkring sig. Ahrling hade blivit träffad och ansåg sig böra betala med samma mynt. Han sade sig icke ha kunnat komma åt att misshandla honom på annat sätt, än att hålla målsägarens ben och så tilldela honom sparkarna, efter svar:s version endast en, men att döma av de skrubbsår och blåmärken, som målsägaren erhållits sannolikt flera. Rörande svarandenas sinnesstämning förklarade de sig ha inmundigat en, säger en, flaska pilsnerdricka pr man, men det framgick att åtminstone Rosberg varit betänkligt avkommen, vadan denna ej lär hava varit av alltför svag näringshalt. Åklagaren begärde uppskov för ytterligare bevisning, vilket svarandena i sin påstådda oskuld icke gärna ville gå med på. Målet skall emellertid åter förekomma 31 maj.

Häradskrivarens tjänstefel.
I målet mot häradsskrivare G. Boberg hördes nu kontraktsprosten J. A. Ronqvist över omständigheterna vid mantalsskrivningen i Rone, då klaganden Hansson icke blivit i mantalslängden uppförd. Prosten ansåg, att det vore otänkbart, att klagandens namn vid diktamen ur församlingsboken blivit överhoppat. Han ville också minnas, att personen varit på tal vid mantalsskrivningen. Han hade också antecknat i församlingsboken, att klaganden icke avhörts, men han kunde ej säga om detta skett vid mantalsskrivningen eller husförskrivningen. Någon anmärkning om förhållandet hade däremot ej gjorts till häradsskrivaren.
Svar gjorde invändningar mot åklagarens sätt att tolka ifrågavarande lagrum, enligt vilket en person upptagen i föregående mantalslängd automatiskt skulle ingå i den nya. Detta skulle leda till orimliga konsekvenser.
Åklagaren trodde dock att en jämförelse med den gamla längden vore det säkraste sättet men medgav att det bleve en vidlyftig apparat och svårt att tillämpa. Målet överlämnades á ömse sidor och utslag meddelas 31 maj.

Misshandel skulle agenten Johannes Hallén i Etelhem hava gjort sig skyldg till gentemot handl. J. Lagerkvist i samma socken och står härför tilltalad av landsfiskal E. Eneman i egenskap av allmän åklagare. Enligt vad som framkom skulle svaranden en dag i februari hava inkommit på målsägarens kontor för att ställa denne till svars för att han påstått att svar >>ägde en fru på hotellet>>, något kom emellertid varken svar eller målsägaren ville kännas vid, den senare särskilt vad beträffar yttrandet ifråga. På kontoret hade det artat sig till batalj och då svaranden måste rymma fältet hade han i förbifarten vält omkull kaminen i rummet och på annat sätt sökt sälja sin position så dyrt som möjligt. Utkommen i butiken hade han till avsked, enligt målsägarens berättelse, med en lucka från kaminen tilldelat målsägaren ett slag i ansiktet, så att en tand blivit utslagen. Svar förnekar ej kalabaliken, men förmodar att tanden blivit utslagen, då målsägaren fallit mot en soffkant på kontoret. Åkl yrkade ansvar för misshandel med anförande som försvårande omständighet att den ägt rum i målsägarens egen lokal och målsägaren anhåller om 100 kr i skadestånd. För vidare utredning förekommer målet 3 maj, då parterna skola vara tillstädes, svaranden vid vite av 15 kr.

Försummat sina faderliga plikter skulle lantbrukaren K. Medbom, Kvie i Fardhem, hava gjort, enligt en stämning uttagen å honom av folkskollärare V. Amér i samma socken, barnavårdeman för ogifta Fanny Hammarströms den 3 jan. 1915 födde flickebarn. Svar hade nämligen förbundit sig att lämna bidrag till barnet, men det hade ändå visat sig omöjligt att utbekomma något dylikt, varför man måste tillgripa rättegång. Kär yrkade nu att för de flydda fem åren utbekomma tillsammans omkring 800 kr. Svar nekade emellertid att ingå i svaromål vad beträffar tiden innan den nya lagen om barn utom äktenskapet trätt i kraft, synnerligast som kär.-omb ej hade fullmakt från modern att framställa yrkande om bidrag. Detta senare förklarades från kärandesidan därmed, att modern vore i tjänst hos svar och att denne därför vore i tillfälle att öva ett visst tryck på hennes göranden och låtanden. Sedan rätten efter överläggning förklarat sig dela den mening som svar.-omb förfäktat, fullföljde kär målet beträffande tiden efter 1 jan. 1918. Härvid förklarade svar sig villig att fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. Utslag 3 maj.

Olaga jakt hade banvakten Emil Jakobsson i Fidenäs gjort sig skyldig till och var därför av allm åklagaren, landsfiskal Lindström, instämd. Svar hade nämligen en dag i febr i Burgsviken skjutit en svan. Han erkände skriftligen.
Utslag nästa sammanträde.

För olovligt tillgrepp stod volotären Ragnar Nyman vid artillerikåren tilltalad, instämd av landsfiskal Eneman. Svar hade från Helmer Andersson, Pejnarve i Levide, 6 sistlidne mars tillägnat sig ett par snörkängor och ett par galoscher alltsammans lågt värderat till 28 kr. Den tilltalade, som är född i Levide 1898, har icke förut varit straffad. Som det stulna återlämnats, framställdes intet ersättningsyrkande. Utslag kommer att meddelas vid nästa sammanträde.

Vägmål 17 väghållningsskyldiga inom Klinte landsfiskalsdistrikt hade av landsfiskal Jacobsson instämts för försummelser beträffande grusning, vägmärken och mera dylikt. Samtliga erkände och utslag meddelas vid nästa sammanträde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79