Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM, 18 juni.
En vacker och grinande sorgehögtidlighet ägde i går rum i härvarande kyrka, då stoftet efter avlidne lantbrukaren Emil Johansson Kyrkeby vigdes till den sista vilan. Sedan kistan under tonerna av sorgemusik från orgeln inburits och placerats i koret förrättades fordfästningen av domkyrkokomminister Nils Oberg i Visby, som är en släkting till den bortgångne. Denne höll först ett griftetal med ledning av Joh. Uppb. 21: 4 och förrättade sedan jordfästningen enligt rivalen. Sedan en psalm sjungits, utförde komminister Öberg även begravningsmässan från altaret. Därefter utbars kistan och sänktes i graven varpå kyrkoherde H. Björkgvist i Hablingbo, som också är släkt till den döde, framförde en avrrkedshäls ving, likaså den bortgångnes broder. lantbr. R. Johansson, Sigsarve i Hejde. Till sist framförde folkskollärare K. M. Gahnström de anhörigas tack för den rika hyllning, som beretts den bortgångnes minne. I sorgehögtidligheten deltogo utom anhöriga även sockenbor i stor mängd och till båren hade också sänts en mycket rik skörd av kransan och blommor.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *