Gotlands Skarpskytte- och Jägaregille

hade igår sitt årssammanträde, hvari omkring 30 ledamöter deltogo. Gillets ordförande, öfverste v. Vegesack öppnade sammanträdet med ett kort tal och framhöll särskildt jagtens nuvarande dåliga beskafferhet, som tyvärr ej vore lätt att afhjelpa, enär det var nästan omöjligt att få arrendera jagträtt. En god sak hade dock vunnits genom den af k. m:t på gillets begäran utfärdade fridlysningen för rapphöns.
Derefter invaldes till ledamöter af gillet garfvaren J. Ödin, borgmästaren Een, konsul J. P. Stahre, handlanden O. N. Vestöö, öfverstelöjtnant Borg samt underlöjtnanterna Söderberg, Cederblad, Landberg, Bergström och Mannerhjerta. Till vice ordförande valdes jägmästare Sylvan och till hans ersättare öfverstelöjtnant Gahne och major Ihre. Innevarande års styrelse, bestående af doktor O. Klintberg, kapten Hedenblad, hrr Visselgren, R. Kolmodin och Vedin, omvaldes. Sekreteraren, doktor L. Kolmodin, skattmästaren, kapten Törnqvist och rustmästaren, kapten Lindström återvaldes likaledes till sina respektive befattningar. Till granskningsmän utsågos postmästaren Lindqvist samt kaptenerna Gyllenhammar och Kruse.
Till hedersledamot af gillet valdes hertigen af Gotland.
Af riksdagens anslag till rikets skarpskytteföreningar har gillet för 1879 tilldelats 1,000 kronor, hvarjämte landstinget lemnat ett anslag af 750 kronor, hvilka utbetalts till skottpenningar. Dessa medel hade dock varit otillräckliga, hvarför styrelsen nu föreslog gillet besluta, att lemna uppdrag åt styrelsen att ingå till k. m:ts befallningshafvande med anhållan, att 1,000 kronor utverkades af landstinget för 1880, hvilket förslag af gillet bifölls. Vidare godkändes ett styrelsens förslag att af staden åt gillet söka förvärfva dispositionsrätten öfver de s. k. östra grafvarne för att derigenom bättre kunna skydda gillets planteringar vid skjutbanan, hvilka nyligen af derstädes betande kreatur blifvit nästan förstörda, samt anskaffa en egen ingång till gillets egendom. Gillet öfverlemnade åt styrelsens godtfinnande att efter omständigheterna utverka förnyad fridlysning för rapphöns eller ej.
På styrelsens förslag förslogs en ändring i 16 paragrafen af gillets stadgar, som handlar om vilkoren för erhållandet af gillets medalj, hvilken på de senaste 10 åren ej utdelats. För att möjliggöra utdelningen af medaljen borttogs föreskriften, att alla fem skotten skulle träffa taflan, och stadgades, att styrelsen inför gillet skulle anmäla den skytt, som hade visat vackra prof på träffsäkerhet, hvarefter gillet hade att afgöra den gjorda anmälan. Detta beslut föregicks af en stunds öfverläggning, hvari ordföranden, doktor L. Kolmodin samt hrr Vöhlers och Vedin deltogo.
För öfrigt deltogo i öfverläggningarna jägmästaren Sylvan, kapten Törnqvist och hr R. Kolmodin samt doktor Säve, som bland annat föreslog, att gillet måtte företaga några åtgärder till småfåglarnes skydd, på samma gång man också i jagtens intresse kunde motverka hrr söndagsjägare. Gillet beslöt att vid nästa sammankomst upptaga doktor Säves förslag till öfverläggningsämne.
Af revisionsberättelsen framgick att innevarande års inkomster utgjort:
Behållning från 1878 kr. 1,696,04
Inkomster för 1879 kr. 523,00
Summa kr. 2,219,04

Årets utgifter hafva varit kr, 518,63, hvadan behållningen till 1880 är 2,219,04 kronor.
Sekreterarens årsberättelse innehöll bland annat, att 280 rapphönsägg inköpts från England, af hvilka 60 blitvit utkläckta, och att skottpenningar utdelats för 110 räfvar, 1 örn, 163 dufhökar, 89 sparfhökar, 2,061 kråkor och 188 kråkägg. Vidare meddelades antalet skytteförbund och antalet af dessas ledamöter inom de olika bataljonerna sålunda:
Södra batalj. 26 skytteförbund 531 ledamöter,
Medelbatalj. 23 skytteförbund 479 ledamöter,
Visby batalj. 18 skytteförbund 407 ledamöter,
Norra batalj. 22 skytteförbund 494 ledamöter,
Summa 89 skytteförbund 1,911 ledamöter.

Enligt från kompanierna meddelade uppgifter hafva till följd af vid årets skjutöfningar visad skicklighet följande blifvit för segerskyttar förklarade:
Grötlinge infanter. 205 P. Pettersson 23
Hemse furiren P. Pettersson 22
Fardhem jägaren 117 F. Larsson 21
Burs infanter. 317 P. O. Malmberg 23
Närs jägaren 311 O. Larsson 22
Garda v. korporal. 419 L. Jakobsson 21
Klinte infanter. 306 S. Klint 19
Banda infanter. 505 K. Fahlstedt 19
Hejde infanter. 815 F. Larsson 22
Thorsburgs furiren N. Timström 20
Östergarns jägaren 216 F. Johansson 25
Eskelhems furiren G. Bolin 22
Stenkumla fanjank. A. Pettersson 20
Dede jägaren 125 J. Jakobsson 22
Visby jägaren 129 F. Svallingsson 19
Endre infanter. 301 O. Pettersson 20
Bro korporal. 301 O. Persson 20
Halla landstorm 1. G. Hansson 28
Lina landstorm J. Rossander 20
Bäls furiren K. Eriksson 23
Lummelunda jäg. 106 O. Johansson 19
Tingstäde furir A. Eriksson 21
Rute landstorm 2203 O. Kalström 22

Emedan vid de öfrige kompanierna ingen uppnått det föreskrifna antalet ringar, hafva vid dem icke några såsom segerskyttar kunnat förklaras.
Gemensam middag intogs omedelbart efter sammanträdets slut vid half 3-tiden å stadshotellets »blåa sal» som var festligt smyckad med gillets sinnebilder.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 December 1879
N:r 97

Afsked

är beviljadt kronolänsmannen i Endre och Dede ting, F. G. Frendin, och kommer kronolänsman J. A. Smedberg att öfvertaga länsmanstjenstgöringen i Stenkyrka pastorat och kronolänsman J. Håkansson i den öfriga delen af distriktet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Januari 1879
N:r 5

Tredje qvartalets aflöning

till nationalbeväringens underbefäl och spel kommer att utbetalas

måndagen 2 Sept. kl. 5 e.m.
Tillbeväringsbatteriernas underbefäl och spel, underbefälet vid artillerikårens stamtrupp, filtmnsikanterne och gevärshandtverkarne, å drätselkammarens expeditionsrum å rådhuset;

Måndagen 9 Sept. kl. 12.
Hoburgs komp. vid Olofs i Öja;
Gröttlinge » » Lingvide i Hafdhem ;
Hafdhems » » Qvinnegårda i d:o;
Hemse » » Petsarfve i Eke;
Habblinge » » Stenbro i Silte;
Fardhems » » Burge i Letvide;
Burs » » Gumbalder i Stånga;
Närs » » Hallute i När;
Garde » » Hallvans i Garda;
Klinte » » Sicklings i Klinte;
Banda » » Botvide i Sanda ;
Hejde » » L:a Atlings i Atlingbo ;
Sjonhems » » Bjerges i Vänge;
Torsburgs » » Kräklings i Kräklingbo;
Östergarns » » TrossingsiGammalgarn;
Eskelhems » » Buters i Eskelhem;
Stenkumla » » Gardrongs i Stenkumla ;
Dede » » Harqvie i Björke ;
Visby infant. » » komp. befälh:s bostad;
Visby jäg. » » komp. befälh:s bostad;
Endre » » Endregårda i Endre;
Bro » » Stenstugu i Bro;
Halla » » Gandarfve i Dalhem ;
Lina » i Källunge sockenstuga;
Bäls » vid Gute i Bäl;
Lummelunds » » Mos i Stenkyrka;
Tingstäde » » Kyrkebys i Hangvar;
Forsa » » Angeibos i Lärbro ;
Rute » » Koparfve i Rute;
Fårö » » Broa å Fårön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

I brandskadeersättning

har norra häradets kompromissrätt vid sitt senaste sammanträde beviljat torparen Johan Pettersson å Gane i Bäl 47J kronor 50 öre, äfvensom utbetalt förut beviljade ersättningar till landtbr. L. Ljungberg, St. Hästnäs, 313 kr. A. Nyberg, Pafvalds i Lärbro, 76 kr., K. F. Liljegren, Butlex å Fårö, 419 kr. 70 öre, J. Pettersson, Broungs i Stenkyrka, 199 kr. 78 öre, torparen O. Malmqvist i Stenkyrka 31 kr. 20 öre samt arbetaren J. Gardell, Skogby i Gammelgarn, 84 kr. 80 öre, tillsammans utbetaldt 1,124 kr. 84 öre.
Kompromissrättens omkostnader för år 1877, såsom arvoden till ledamöterna, reseersättningar m. m. belöpa sig till 755 kr. 70 öre.
Från Vesterhejde socken inkommen ansökan att få ingå uti norra häradets brandstodsförening, fann kompromiss rätten för sin del, såsom medförande fördel för föreningen, skäligt tillstyrka med vilkor, att Vesterhejde socken förenar sig med Dede ting i fråga om val af kompromissarie. I följd deraf skola hvar och en af de till föreningen hörande socknar å kommunalstämma besluta i denna fråga samt insända protokollen till ordföranden, kapt. Broander, senast 25 Jan. 1878.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 December 1877
N:r 101

Skytte.

Förbundstävlingen går programenligt lördagen den 30 augusti på skjutbanorna vid I 18. Klasserna 5, 4 och Vet. tävla liksom tidigare på A och B-banorna, där anmälan mottages från kl. 07.00. Huvudskjutningen går på B-banan och insatstävlingarna på A-banan. Skjuttiden för tävling B, 10-ring. liggande, har ökats till 3 minuter. — Klasserna 1, 2 och 3 tävlar på C- och D-banorna, där anmälan mottages från kl. 08.00. Huvudskjutningen sker på D-banan. — Kpistskjutning omfattande huvudskjutning, föregången av 5 provskott, förlägges till E-banan på Södra Hällarna. Kpist m/45 tillhandahålles men kpist m37/39 får medföras. Ammunition tillhandahålles gratis av förbundet.
På B-banan försiggår vidare rekrytmästerskapet, upprop kl. 10.30, samt mästerskapet för kl. 5, upprop kl. 12.00. Till första omgången går de 30 bästa 5:e klassskyttarna i huvudskjutningen jämte de skyttar, som har samma poäng som 30:e man.
Mästerskapstävlingen kommer att tillgå på samma sätt söm i fjol. Vid årets skytteriksdag ändrades som bekant sista serien vid SM och då förbundsmästerskap enligt gällande bestämmelser skall följa bestämmelserna för SM med uteslutande av näst sista serien, har det rått oklarhet rörande det sätt på vilket sista serien skulle skjutas inom förbunden. Överstyrelsen meddelar emellertid på förfrågan att ändringen t. v. endast berör SM.
Emikson, som tycks vara bätre än någonsin, är favorit i tävlingen men P. S. Wallin och flera andra kan nog bjuda konkurrens om de får en hygglig start i den inledande dubbelserien.

Rekryternas förbundstävling
på hemmabanor den 10 aug. samlade ej mindre än 121 deltagare, ett synnerligen glädjande faktum. Prisfördelningen sker kretsvis och penningpriserna utsändas under de närmaste dagarna. De 24 främsta, som kvalificerat sig för deltagande i rekrytmästerskapet är följande:
1) H. Engström, Dede 100(9)
2) P. Thoren, Lau 100(6)
3) E. Bolin, KA 3 100(5)
4) I. Steen, KA 3 100(5)
5) 7… Jakobsson, Endre 100(5)
5), S. E. Larsson, Lau 100(3)
7) R. Linder, Stånga 100(3)
8) B. Karlsson, Hoburgs 99
9) B. Jakobsson, Endre 99
10) F. Gardelin, Dede 99
11) R. Olofsson, Klinte 99
12) K. Karlsson, Lärbro 99
13), B. Mårtensson, Fårösund 99
14) S. Andersson, Garda 98
15) V. Johansson, Etelhem 98
18) R. Kraft, Havdhem 98
17) Ä. Pettersson, Hoburgs 98
18), S. Arweson, Gothem 98
19) G. Lindberg, Hoburgs 97
20) B. Hoffman, Hejde 97
21) H. Jakobsson, Eksta 97
22) S. Norrby, Etelhem 97
23) E. Larsson, Hogrän 97
24) Y. Jakobsson, Hoburgs 97
Tävlingen omfattar 2 st. 10-skottserier och huvudskjutningen medräknas givetvis ej i år. Ammunition tillhandahålles av förbundet. Segraren erhåller landshövding Nylanders vandringspris för året.

Visby skyttegille
har på söndag den 24 dennes statspristävling för samtliga klasser samt mästerskapstävling. Dessutom tävlas om Lunds pokal, som vandrat inom gillet i 50 år.

Gotlänningen
Lördagen 23 augusti 1952
Nr 194

Emilsson i särklass i kretsmästerskapen.

J. H. Emilsson, KA 3, stod i särklass vid gårdagens kretsmästerskap, som missgynnades av blåst och regn. Hans resultat 98+49+47 = 194 p. är desto märkligare som Norra kretsen tillämpade de nya bästerskapsbestämmelserna med 5 skott i knästående odh 5 skott i stående för sista serien.
Erik Gammarström, Fårö, belade andra platsen med 178 p., 3) T. Olofsson, KA 3, 175, 4) A. Berglund, KA 3, 175, 5) B. Larsson, Fårö, 174 och 6) Alf. Larsson, Lärbro, 173 p. Vandringspriset för 3-mannalag, omfattande de 3 första serierna, hemfördes av KA 3:s lag I med 411 poäng, 2) Fårö, lag I, 400 poäng.

Mellersta kretsens skyttar
tävlade i Endre. Av de 27 deltagarna tog E. Lindgren, Visborgs, ledningen efter förstå omgången med 95 p., följd av V. Stengård, Visby, 92, P. S. Wallin, Visborgs, och H. Hagvall, Dede, 91. Dedeskyttarna höll sig f. ö. väl framme i de inledande omgångarna. Wallin gick i andra omgången i fatt Lindgren och båda låg på 140 poäng.
I slutomgången, som sköts enligt gamla programmet, avgjorde P. S. Wallin tävlingen till sin fördel genom att skjuta 48 p., vilket gav honom 188 i slitpoäng, 2) H. Hagvall, Dede, 183, 3) E. Lindgren, Visborgs, 183, 4) C. E. Nilsson 182, 5) V. Stengård 180, 6) B. Möllerström, Dede, 179.
I 4:e k(lassarnas speciella tävling om vandringspriset vann B. Gustafsson, Visborgs, med 177 poäng efter omskjutning med B. Engström, Dede.

I Södra kretsen
tävlade ej mindre än 60 skyttar om mästerskapet, som försvarades av John Gahnström med 177 p. Även här sköts sista serien med 5 i knästående och 5 i stående, 2) G. Lindstedt, Klinte, 173, 3) A. Pettersson, Hoburgs, 172, 4) B. Sandqvist, Linde, 5) Y. Smitterberg, Hoburgs.
Hemseskyttarna vann Hemsepokalen för året med 237 poäng närmast följd av Hoburgs 229 och Havdhem.

Gotlänningen
Måndagen 18 augusti 1952
Nr 189

Holländskt mynt av guld från 1400-talet.

Funnet vid Dede gård i Follingbo.
Till Gotlands Fornsal har inlämnats ett medeltida guldmynt, som hittats på Dede gård i Follingbo av herr Dage Ekstrand. Ett första försök att bestämma myntets ursprung har visat att det säkert är ett medeltida, holländskt mynt, sannolikt präglat i staden Utrecht under slutet av 1400-talet. Myntet är föga nött och på dess ena sida synes bilden av en biskop samt omskriften Sanetus Martin. Epis., vilket betyder Den helige biskop Martin.
Silver var under medeltiden den vanligaste myntmetallen och först under 1400-talet blev guldmyntning åter mera allmän i Europa. Flera guldmynt av Utrecht-prägling är tidigare funna på Gotland, men då inget av dessa tidigare fynd kunnat förvärvas av Fornsalen, har det ännu ej kunnat fastställas om det nyfunna myntet är av alldeles samma prägel som något av dessa. Sedan Riksantikvarieämbetet närmare klassificerat myntet hoppas Gotlands Fornsal få färvärva det för sina samlingar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 September 1947
N:r 204

Om upprättandet av ett lantvärn på Gotland år 1801.

Av Nils Vilhelm Söderberg.
II.

På morgonen den 9 mars finna vi landshövdingen och landssekreteraren i landshövdingens resvagn — eller kanske kursläde — dragen av gästgivarhästar på väg österut till Kräklings gästgivargård, där han skulle möta allmogen från Kräklinge ting. Därifrån gick vägen tillbaka igen, närmast till Tule i Ganthem, där sammanträde hölls med Lina och Halla ting kl. 12 och slutligen till Röstäde i Ekeby, där Endre och Dede ting mötte kl. 4 e. m. Protdkollet från dessa sammanträden är daterat i Röstäde.5) Vad som sagts på de olika mötena får man inte veta. De ha väl varit sig tämligen likartade. Landshövdingen har för allmogen framställt landets farliga belägenhet och nödvändigheten av det av Konungen anbefallda lantvärnet och vidare meddelat att Visby borgerskap beslutat biträda vid dess upprättande. Han förklarade vidare att ingen annan exercis skulle påfordras än som vore nödvändig för gevärens laddande och och ”för dem själfva icke skadeliga handterande”, samt att t. v. inga vårdkasar skulle uppsättas eller strandvakter utgå. Allmogen å sin sida förklarade sig villig och skyldig att deltaga i landets försvar. Varje husbonde skulle vara beredd att mottaga gevär och ammunition och för övrigt skulle nödvärnsvapen som pikar, klubbor och påkar anskaffas så att man kunde” gå fienden försvarsvis till mötes om fiendtliga anfall av i land satte besättningar på denna vår ö skulle ske”.
Man får icke föreställa sig detta lyckliga resultat av förhandlingarna som beroende på ett landshövdingens diktat, på vilket allmogen svarade ett mer eller mindre tvunget ”ja”. Gotlänningarna visste vad det var fråga om. De hade ansvarat för
sin ös säkerhet under ofredstid förr, finast under kriget 1788-90. Deras talmän ha säkert sagt sin ärliga mening. Det framgår av att de hade ett villkor att ställa upp. Om de under exercis eller eljes skulle kommenderas av främmande befäl skulle de bli väl behandlade av detta. Det var icke något nytt krav. Det begärde den gotländska allmogen av landshövding von Hökerstedt år 1742, då man ännu hade i friskt minne att förhållandet inte varit så väl beställt i detta hänseende under ”den stora ofredens” dagar. Det var fullmyndiga män, som gjorde sin plikt efter bästa förmåga, det skulle deras officerare förstå.
Från Röstäde ställdes förmodligen kosan tillbaka till Visby, men nästa dag kl. 10 f. m. mötte landshövdingen Bro och Bills ting vid Gute i Bäl för att kl. 4 e. m. samma dag sammanträffa med Forsa ting vid Angelbos i Lärbro. Nästa dag, den 11 mars, samlades Rute ting vid Rute kyrka och kl. 4 e. m. sammanträdde Lummelunds ting i Stenkyrka prästgård. Mötet var ursprungligen utsatt till Grausne. Ändringen var dock utan tvivel endast till fördel för herr landshövdingen och hans följeslagare, ty i Stenkyrka härskade prosten J. N-son Lutteman och hans hustru Lovisa Fredrika Bacher, som säkerligen visste att väl förpläga de höga herrarna från staden.6)
Därmed voro sammanträdena med Norra häradet avslutade. Om dessa är endast antecknat i Röstädeprotokollet :5) ”mutatis mutandis7) enahanda sammanträden och lika utgång deraf”. Efter ett par dagars uppehåll kom turen till Södra häradet. Där hölls det första sammanträdet med Garde ting vid Kyrkebys i Etelhem den 20 mars kl. 9 f. m. följt av möte med Burs ting vid Häggdarfve ”på Nähr” kl. 4 e. m. Följande dag gällde det Hemse ting, som samlades vid Tjengdarfve i Hemse kl. 9 f. m., Grötlinge ting vid Lingsarfve i Hafdhem kl. 3 e. m. och slutligen Hoburgs ting vid Botvide i Öja. Den 22 hölls inga sammanträden, vi våga förmoda, att landshövdingen då vilade ut i prosten A. Ekholtz gästfria hem i Fardhems prästgårds). Den 23 mars gick färden vidare till Burge i Levede, där Fardhem och Habblinge ting mötte kl. 9 f. m., och slutligen hölls den sista sammankomsten med återstående Hejde, Banda och Stenkumla ting vid Sandäskes kl. 11 fm. Här är protokollet för Södra häradets sammanträden uppsatt5). Resultatet var detsamma som i Norra häradet : ”Försäkrade hear och en af allmogen samt de öfriga socknemän, hvilha redan å utsatta samlingsställen blifvit hörda och sig uttalat, at med oförfärat mod samt ett för Konung och Fosterland Warmt fjärta söka til at fullgöra hvad på dem kunde ankomma och at på sätt omständigheterna medgåfvo samt ända mål af detta Landtwärns upprättande öfwerensstäma”.

5) Landskansliets utg. handl. 1801, pag. 81. LA.
6) Berta Wiman, Präster och Patroner, Visby 1933.
7) Ung. = med smärre ändringar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Efterskörd från skyttedagarna i Stockholm.

En organisationstriumf och en pampig propaganda för skytterörelsen.

De nio i sista omgången:
Knästående fr. v. A. Kallenberg, B. Nyström, Alb. Andersson, Olle Fransson och Elof Bark. Stående: H. Ernlund, G. Johansson, H. Hobring och W. Fröstell.
Prisutdelningen på Hötorget.
Ordföranden i Stockholms skytteförbund, ing. Gawell, mottager

Sveriges skytteförbunds vandringspris av kronprinsen.
Det var denna gång ett jätteföretag som de ledande inom den svenska skytterörelsen lade upp i och med arrangerandet av 1943 års Riksskyttetävling. Men så hade man också en speciell anledning, ty den moderna frivilliga skytterörelsen fyllde sina jämna 50 år och detta kunde naturligtvis inte gå obemärkt förbi. Att jubileet skulle firas i Stockholm, där den frivilliga skytterörelsens vagga stått, var lika självklart och så satte man i gång med förberedelserna till denna väldiga tävling med 7,000 skyttar från alla delar av vårt stora land.
Att organisationen var noggrann hade skyttarna fått en aning om långt i förväg genom de tryckta deltagarkort som sänts ut och när man väl kom i elden så märktes det snart hur perfekt allt fungerade. Varje skytt hade sitt deltagarnummer och på kortet fanns skjutlag och tider antecknade för alla de tävlingar vederbörande anmält sig till för enskild skjutning. Detta väldiga tidsschema höll till punkt och pricka under fredagens och lördagens masstävlande; det var först i söndagens mästerskap som man räknade fel på tiden och fick en försening på ’två timmar. Skyttarna fick inställa sig vid skranket utmed banorna på angiven tid, där kontroll skedde både av deltagarna och deras gevär, och nästa tempo för skyttarna blev att kontrollera framförvarande lag på vallen. Genom kortsystemet slapp man alla upprop i högtalare, som säkerligen aldrig gått att genomföra här, och hela ordergivningen i övrigt gick mycket lugnt och lågmält via högtalare. Det var befäl och manskap ur I 1, som skötte om hela arrangemanget och säkerligen var det några tusen man i farten under dessa dagar. De enda missarna från detta håll var den i går omnämnda fältskyttetabben samt söndagens fördröjning i mästerskapet.
Till en början hade gotlänningarna svårt att göra sig gällande och det var särskilt de gamla vana skyttarna som misslyckades över lag. På fredagen hade man besvärliga kastvindar att tas med tillsammans med den bländande solen och luften Stod het så det dallrade över piporna. Man hade också svårt att finna sig till rätta med do stora proportioner som alla tävlingar antogo och ibland blev det skott på fel tavla. Stora Skuggan t. ex. har 116 tavelställ på 300 m., så det kan lätt vara hänt även om alla jämna tavelnummer äro numrerade. Solen ”drog”, som det heter, och gotlänningarna fingo av denna anledning mycket oväntade resultat i huvudskjutningen. Tallqvist t. ex. hade ett bomskott i prec. serien, som han inte för sitt liv kunde förklara och dar-med spolierades en i övrigt vacker serie, alla övriga liknande fall att förtiga.
I fältskyttet var avståndsbedömningen den stora svårigheteti för de våra, ty det är en himmelsvid skillnad att bedöma avstånd på Gotland och på fastlandet. I den klara fastlandsluften och den kuperade terrängen där vill man gärna döma för kort och det var just det som hände många gotlänningar. Men det hände också en ung tredjeklassare, som fått rådet att först bedöma avståndet och sedan lägga till 25 procent, att han bedömde alldeles riktigt och sedan lade till de 25 procenten. Vilket inte slutade så alldeles lyckligt.
— Det hela har varit en precisionsanordning, säger lantbrukare Emanuel Glit-berg i Ekeby, som var med på riksskytte redan 1923 och alltså sett en hel del. Det som gjort att våra resultat inte blivit som vi väntat oss är säkerligen värmen och tröttheten — masslogeringen ger inte så bra vila, men det var förstås enda utvägen här. Alla fältskjutningsmål stodo i motsol, som drog ned träffläget o. gjorde att vi fick lägga upp minst 25 meter extra. Vi gick miste om en sommarfältskjutning hemma och det var inte heller bra, vi hade behövt en ordentlig duvning innan vi reste hit. Det som gläder mest är att ungdomarna skött sig så bra. Det är en garanti för att de kommer igen och det är dem vi skall hoppas på.
— Jag hade en alldeles enastående tur i fältskyttet, försäkrar tyghantverkare Emilsson, när vännerna gratulerade honom ute på fältskytteplatsen. Jag var efter med skotten på nästan alla mål och fick slänga det sista lite hur som helst under visselsignalen. (Det skall kanske nämnas att vid alla skjutningar blåstes såsom ”Eld upphör” en två sek. lång signal och när den var slut var också tiden slut).
När vi kom till dubbelmålet blev det förstås ett allmänt funderande, men jag tog chansen och sköt på helfiguren så länge han stod, eftersom ingenting sagts om eldfördelningen. Fick också in mina sex och hade därmed endast en borta före slutmålet. Här kom jag tyvärr litet för högt och två skott slank över, men jag är i alla fall mycket nöjd med resultatet. Träffserien blev alltså 6, 5, 6, 6 och 4.
— Mitt egentliga ärende i Stockholm var att köpa nya skjutglasögon, försäkrar
den gamle skojaren Erik Hammarström, och jag är riktigt överraskad över att skjutningen kunde gå så bra för min del som det gjorde. Nu har jag hållit på och experimenterat med olika siktmedel ett helt år utan att lyckas nämnvärt och nu hoppas jag att glasögonen skall göra susen sen jag blivit van med dem. Till förbundsmästerskapet alltså, framkasta vi. — Kan ja kummä mä dar, så skulo di inte fa hä för smörabröi, lovar fåröskytten, vilket innebär att han inte tänker ge sig så lätt trots att ögonen börjar slå fel.
Gotlänningar i förskingringen sökte sig gärna till gotlandsskyttarnas led och hår fann man bl. a. kapten John Gårdman, som tävlar för Skarp 9 i Stockholm. Han retade de gamla gutaskyttarna så smått med att tala om att han var ende gotlänning i mästerskapet och han sköt även 24 träff i fältskjutning och blev 30:e man. G. Lindstedt från Klinte, numera bosatt i Örebro, lyckades utmärkt i pistoltävlingen, där han sköt 43 tr. av 50 möjliga i fältskjutningen på Roeksta. Han blev 4:e man i kl.. II övriga vapen. Man hittade också 011e Leth, numera stockholmspolis, i det gotländska lägret.
Löjtnant C. G. Eklund, KA 3, torde vara bäste all round-man bland gotlänningarna och är en skytt, som man säkerligen kan vänta sig mycket av. I pistoltävlingen startade han mera för ro skull, men nådde här sin bästa placering som 11:e man i klass III på armspistol med 33 tr. Denna tävling fann han särskilt trevlig, ehuru den mest var tillrättalagd för de mindre vapnen. I huvudskjutningen nådde han endast 66, men i extratävlingarna fick han flera goda placeringar.
En och annan kvinnlig skytt fick man se på banorna, däribland två femteklassare, och inte heller i den gotländska truppen saknades det kvinnliga inslaget. Det var fårUtöserna Greta Larsson och Inga Johansson, som startade i klass 2. Ingen av dem blev dock pristagare, men Greta Larsson var ganska nära med sina 16 träff i fältskjutning. På sista målet sköt hon fullt och för den bravaden blev hon också uppmärksammad av pressfotograferna.
I samband med riksskyttet Angjordes även resultaten från Stockholmstidningens riksskytte på hemortens banor och här finns en liten episod att berätta. Som bekant tog Visborgs skf. en vacker seger i krets B och resultatet räknades först till 773 poäng. Tallqvist låg främst med 199 poäng och Källström kom närmast med 198. Vid kontrollen dömdes emellertid Källströms ett kantskott i 9:an upp till 10 poäng, så att både lågo lika med valörerna. Det hela slutade med lottdragning om den individuella segern och här hade Källström återigen lyckan på sin sida, så att han blev segrare. Gruppresultatet blev därmed 774 poäng.
Under dagarna i Stockholm såg man i snart sagt varje gathörn några man med gevär på nacken och det blågula deltagarmärket på rockslaget. ”6:an” upp till Roslagstull var fullkomligt översvämmad av skyttar och här brötos alla möjliga tungomål om varandra. Men det var en verkligt god förbrödring och skämtet och gemytet stod högt när man samlades till kraftmätningarna.
Det var en minnesrik färd i kamratlig-hatens tecken, och man fick många erfarenheter och lämpliga tips för ett och annat. Det huvudsakliga ur gotländsk synpunkt torde vara insikten om att i fråga om utbyte med fastlandsskyttar och tävlande i fastlandsterräng kan gotlänningarna aldrig få tillräckligt.
Herz.

Gotländska pristagare.
Vi meddela här namnen på de flesta gotländska pristagare, så långt som prislistorna till i söndags kväll vore uträknade. Det är i många fall ganska höga nummer på placeringarna, men om man betänker den väldiga anslutningen så är det i alla fall en prestation att komma bland den första tredjedelen deltagare i varje tävling, till vilka skyttar hederspris och penningpriser utgår.
Huvudskjutningen, kl. 5: 175) J. H. Emilsson, KA 3, 73, hederspris, 189) Holmstrand, Visborgs, 73, hederspris, 231) Holger Olsson, Visby, 72, 367) Gunnar Broström, Fårö, 71, 478) G. Tallqvist, Visborgs, 70. 581 pristagare.
S 2 300 m. ställningar kl 5: 86) E. Hammarström, Fårö, 87, 156) G. Tallqvist 85, 229) Emilsson 84, 560) Erbén, Visborgs 78. 561 pristagare.
S 3, 300 m. liggande klass 5: 6) G. Tallqvist, Visborgs, 98, 15) G. Medbom, Fardhem, 96, 69) I. Ivås, Visborgs, 94, 111) B. Larsson, Fårö östra, 92, 277) F. Eriksson, Visby, 89, 326) Emilsson, KA 3, 88, 370) G. Levander, Havdhem, 88. 546 pristagare.
Huvudskjutning kl. 4: 221) Tomas Möllerström, Dede, 70, 277) Erik Persson, Lau, 69, 333) V. Ekström, Fårö östra, 68, 365) P. Å. Wallin, Visborgs, 67, 451) Hj. Andersson, Klinte, 67, 543) V. Nilsson Havdhem 587TC,:t. Eklund, KA 3, 66. 631 pristagare.
S 2, klass 4: 383) C. G. Eklund, KA 3, 77, 399) Henry Larsson, Lärbro, 77, 402) Harry Vahlén, Lärbro, 77, 559) Ivar Larsson, Hemse, 75. 633 pristagare.
S 2, klass 4: 383) C. G. Eklund, KA 3, 77, 399) Henry Larsson, Lärbro, 77, 402) Harry Vahlkn, Lärbro, 77, 559) Ivar Larsson, Hemse, 75. 633 pristagare.
S 3, klass 4: 110) C. G. Eklund, KA 3, 91, 195) P. A. Wallin, Visborgs ,89, 327) A. Herlitz, Visby, 86, 388) Lage Andersson, Visborgs, 85, 464 Anton Karlström, Fårö östra, 84, 553) Y. Smitterberg, Etelhem, 83, 594) N. Fohlström, Visborgs, 82, 629) Josef Jakobsson, Etelhem, 82. 656 pristagare.
Huvudskjutning, Veteraner: 10) Bernhard Larsson, Tingstäde, 70, Ludvika skfs hpris. 24) Henrik Persson, Klinte, 67. 55 pristagare.
Huvudskjutning kl. 3: 6) Bertil Nilsson, Ekeby, 77, dir. B. Östbergs hpris, RT:s silvermedalj och gevär, 23) Sven Nilsson, Havdhem, 75, dir. H. Örten-grens hpris ,RT:s bronsmedalj, 35) B. A. Larsson, Fårö östra, 75, RT:s hederspris nr 1, 100) Robert Nilsson, Hangvar, 73, RT:s hpris nr 5, 158) Edmund Hedergren, Havdhem, 71, RT:s hpr nr 6, 186) Ture Olofsson, Fårö östra, 71, RT:s hpr nr 7, 239) Ott Olsson, Fårö, 70, 510) Evald Olsson, Hemse, 66, 561) Fr. Nilsson, Endre, 66. 570 pristagare.
Huvudskjutning kl. 2: 77) Per-Erik Johansson, Visby, 75, RT:s hpr nr 5, 133) Arne Vahigren, Bara, 73, 157) T. Stumle, Hemse, 73, 232) Rune Mattsson, Havdhem, 71, 253) Bertil Olsson, Hemse, 71, 320) Sture Pettersson, Väte, 69, 334) Ivar Karlsson, Lau, 69, 338) Martin Pettersson, Bara, 69, 394) Arne Jacobsson, Dede, 67, 407) Bengt Kolmodin, Ekeby, 67, 416) Bertil Johansson, Endre, 67. 425 pristagare.
Gangsterskjutning, kl. 3: 14) Edm. Hedergren, Havdhem, 6/56, 43) Ture Olofsson, Fårö Ö, 6/54, 99) Klas Klint, Tingstäde, 6:53, 108) Bertil Nilsson, Ekeby, 6/53, 129) Harry Karlsson, Lau, 6/52, 168) Sven Nilsson, Havdhem, 6/51, 208) Adolf Karlström, Fårö östra, 6/51, 216) Ott Olsson, Fårö, 6/51, 259) Martin Nilsson, Grötlingbo, 6/49, 281) A. Bergström, Ekeby, 6/49, 317) Otto Klaesson, Ekeby, 6/48. 400 pristagare.
Prislistorna i denna tävl. för de högre klasserna voro inte klara på söndagen men det kan nämnas att R. Angelöf har 6/54 blir 12:e man i kl. 4, 32:a blev Hj. Andersson, Klinte, på 6/51, Erik Hammarström och Smedberg 6/48 samt Glifberg 6/46.
Inte heller listorna från S 2 och S 3 i klass 3 förelågo klara, men Gotland har några framskjutna placeringar också här: I S 2 ligger Evald Olsson, Hemse, som 5:e på 94 poäng och Harry Karlsson, Lau, har samma placering i S 3 på 96 poäng. I S 2 för klass 2 fanns ingen gotlänning bland de 25 bästa.
Roserbergsskjutningen: 7) Smedberg, Ekeby, 16/76 20 kr., 23) Erik Hammarström, Fårö, 15/71 15 kr., 26) B. Larsson, Fårö, 15/69 15 kr. 89 pristagare.
I stridsskjutningen utdelades 9 priser, varför Gotland på 13:e plats blev utan.
I föreningstävlingen för förutanmälda tremannalag i huvudskjutning kom Fårö som nr 100 bland 110 och fick ett hederspris. Det var G. Broström 71 p., E. Hammarström 68 och G. Olsson 67 poäng.
Fältskjutning, Mästarklass: 3) J. H. Emilsson 27, RT:s hederspris och silvermedalj, 74) E. Hammarström, Fårö, 23, hpris, 185) G. Holmstrand, Visborgs, 21, 257) Medbom, Fardhem, 20, 272) ,Klinth, Stånga, 20, 361) Hallgren, Klinte, 19, 395) Fr. Nilsson, Endre, 19, 548) B. Larsson, Fårö, 18. 552 pristagare.
Fältskjutning, kl. 5 o. 4: 87) N. Fohlström, Visborgs, 23, RT:s hpris nr 4, 164) C. G. Eklund, KA 3, 22, RT:s hederspris nr 6, 192) E. Persson, Lau, 22, RT:s hpris nr 6, 276) R. Pedersen, Slite, 21, 288) Emil Pettersson, Bara, 21, 377) Henning Larsson, Lärbro, 20, 471) K. Viding, Dede, 19, 480) C. A. Broander, Bara, 19, 635) M. Kronlund, KA 3, 18, 663) Tofften, Fårö, 18. 665 pristagare.
Fältskjutning, kl. 3: 45) K. J. Ekedahl, Ekeby, 24, Livgrenadjärernas hpr. och 25 kr., 177) Ott Olsson, Fårö, 21, 15 kr., 182) Sven Jakobsson, Grötlingbo, 21, 15 kr., 215) Robert Nilsson, Hangvar, 21, 15 kr., 351) Gust. Nilsson, Grötlingbo, 19, 10 kr., 400) Sven Nilsson, Havdhern, 19, 10 kr., 405) Martin Nilsson, Grötlingbo, 19, 10 kr., 448) K. Klint, Tingstäde, 18, 10 kr., 449) Klas Johansson, Bara, 18, 10 kr., 499) Otto Klaesson, Ekeby, 18, 10 kr., 532) Bengt Johansson, Visborgs, 18, 10 kr. 532 pristagare.
Fältskjutning, kl. 2: 35) Villy Lundin, Ekeby, 24, RT:s hpris nr 3, 20 kr., 46) Bertil Johansson, Endre, 24, RT:s hpr. nr 5, 20 kr., 123) Bengt Kolmoclin, Ekeby, 21, 8 kr., 174) T. Stumle, Hem-se, 20, 8 kr., 198) S. Rumin, Hemse, 20, 8 kr., 263) P. A. östman, Lärbro, 19, 8 kr. 270 pristagare.

Resultaten i förbundslagtävlingen på Stora Skuggan.
Gotland deltog som nämnts i förbundens lagtävling i skolskjutning för 15- mannagrupper och fick, på grund av att styrkan inte blev fulltalig, hålla till godo med 24:e plats bland 27 förbund. Poängsumman blev 2,200 och den fördelar sig på följande sätt:
G. Tallqvist, Visborgs 95/86 181
G. HoLmstrand, d:o 80/87 167
J. H. Emilsson, KA 3 83/83 166
B. Larsson, Fårö Ö. 82/72 154
B. Nilsson, Ekeby 74/65 139
A. Larsson, Hemse 63/73 136
H. O1sson, Visby 79/73 152
R. Pedersén, Slite 78/67 145
A. Herlitz, Visby 64/70 143
E. Hammarström, Fårö 91/84 175
I. Ivås, Visborgs, 82/78 160
Å. Erbén, Visborgs 76/80 156
K. Å. Smedberg, Ekeby 85/84 169
Em. Glifberg, Ekeby 78/79 157
Tallqvists resultat på 181 poäng gav 21:e plats bland 54 pristagare. Segraren II. Röksgård, Norrköping, hade 189 poäng. Det var faktiskt synd om östgötarna när de efter fyra vackra omgångar på 512, 539, 536 och 503 poäng nödgades ställa upp med två man i femte omgången. De noterade sammanlagt 327 poäng och det behövdes endast ytterligare 93 till andraplatsen. En teoretisk chans till seger fanns också, men till den behövdes, 185 poäng.
De bästa resultaten förbundsvis blevo: 1) Stockholms skytteförbund 2,601,, 2) Malmöhus läns 2,514, 3) Jämtlands 2,513, 4) Göteborgs och Bohus 2,512, 5) Gävleborgs 2,508, 6) Västmanlands 2,491, 7) Kristianstads 2,483, 8) Jönköpings läns 2,478, 9) Stockholms läns 2,477, 10) Dalarnas 2,472.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 juli 1943
N:r 169