Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäs 29 juni: Löjtn. Kruuse, kapten Myhrsten, baron Gyllenstierna, öfverste Croneborg, hrr Fredriksson, Strandberg, Rydin, Woss, Berg, Widell, Östervall, Larsson, Olofsson, Sundqvist, Thorselius; fruar Landin, Roland; frknr Wahlqvist, Pettersson, Emeqvist, Björkander, Norrby, Andersson, Barklund, Olsson; Frälsningsarméns stabsmusikkår (14 pers); 10 däckspassagerare.

Med THJELVAR från Stockholm 29 juni: Justitieråd Améen, hrr Åström, Hugelius, Hultze med fru, Hamberg, Westberg; 4 däckpassagerare.

Med GOTLAND från Norrköping 29 juni: Ing: Rogius, hrr Eriksson, Berg, Gentzel (2); fruar Löfdahl (2), Bruce; frknr Johnsson, Welén, Österberg, Carlsson; 4 däckpassagerare.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Visby stifts kyrkliga indelning och organisation.

Som bekant blefvo kontraktsprostarna J. Odin i Dalhem och A. Sundblad i Barlingbo och kyrkoherden N. P. Gadd i Sanda 4 aug. 1914 af stiftets prästerskap utsedda att revidera stiftsprästerskar pets förslag till kyrklig indelning och organisation inom Visby stift af år 1902. De ha nu, som vi i går meddelade, utfört detta uppdrag och ha till domkapitlet inkommit med sitt förslag.
Komitérade anse, att hvarje tjänstgörande präst må erhålla anständig bärgning och tillräcklig sysselsättning och därför bör under sin vård erhålla cirka 1,000 personer eller därutöfver, hvadan ett pastorat med två präster bör ha cirka 2,000 invånare eller därutöfver. Till norm för beräkningarna har lagts folkmängden vid början af år 1914.
Den speciella pastoratsindelning, som komitén föreslagit, ter sig sålunda:

Norra kontraktet.
Visby pastorat bör oförändradt omfatta Visby domkyrkotförsamling med 1 kyrkoherde (biskop eller domprost), 1 stadskaplan eller ord. komminister och v. pastor, 1 ordinarie pastorsadjunkt ock domrkyrkosyssloman och 1 e. o. prästman.
Barlinigbo pastorat bör omfatta försa lngerte Hejdeby, Endre, Ekeby, Barlingbo, Akebäck, och Follingbo. Dessa sex församlingar, sammanförda i ett pastorat böra ordentligt kunna skötas al 2 präster, om kyrkoherden är bosatt i Barlingbo, och komministern i Follingbo, då alltså kyrkoherdebefattningarna i Follingbo och Endre indragas äfvensom Hejdeby kyrka som gudstjänstlokal. Bibehållandet af Hejdeby kyrka som gudstjänstlokal vore endast em onödig lyx och därför ett oförsvarligt slöseri, då Hejdeby församling ligger nästan innesluten i Endre och ingen Hejdebybo har längre till Endre kyrka än många gårdar inom Endre.
Stenkyrka pastorat bör omfatta församlingarna Bro, Vestkinde, Lummelunda, Stenkyrka och Martebo. Äfven detta pastorat bör ledigt kunna skötas af 2 präster, om kyrkoherden är bosatt i Stenkyrka och komministern i Vestkinde, alltså med indragning at kyrkoherdebefattningarna i Vestkinde och Martebo.
Hangvars pastorat, som är vidsträckt och ligger tämligen isoleradt, är — liksom Lärbro — föga lämpligt för sammanslagning med annat pastorat, hvarför det torde böra lämnas oförändradt.
Bunge pastorat bör helst omfatta församlingarna Fleringe, Fårö, Bunge och Rute. Detta rätt vidsträckta pastorat skötes bättre genom 2:ne samhöriga och hvarandra hjälpskyldiga präster än genom 2 själfständiga kyrkoherdar i 2:ne särpastorat. Skall Fårö för framtiden kvarhållas som särskildt pastorat, blefve det nödigt att inom stiftet anordna ett 4:de kontrakt för de nordligaste församlingarna, men kostnaden härför kan undvikas genom här föreslagna organisation.
Lärbro pastorat som sträcker sig tvärs öfver ön från nordvästra till nordöstra kusten, och som består af de två församlingargarna Lärbro och Helvi, bör vara fullt tillräckligt för en i Lärbro bosatt kyrkoherde att sköta. Enligt gotländska förhållanden synes här vara nära nog sysselsättning för 2 präster.
Othems pastorat bör omfatta församlingarna Tingstäde, Othem med Slitehamn och Boge. Slitehamn saknar särskild gudstjänstlokal, men detta bör afhjälpas genom uppförandet af ny kyrka jämte komministersbostad för Boge och Slite antingen å Boge jord öster om landsvägen nära ’mntil »Sjuströmrmar» eller ock på näset, som från nordost skjuter in i Bogeviken. Detta skulle hafva stor betydelse äfven för Boge församling, hvilkens nur varande kyrka är så ramponerad, att den ej längre kan äga be stånd. Kyrkoherden, som fortfarande bör vara bosatt i Othems prästgård, skulle då hufvudsakligen sköta Othems och Tingstäde församlingar, och komministern, gom blefve bosatt i Slite, skulle under par stors tillsyn sköta Slitehamns och Boge församlingar.
Fole pastorat bör lämpligen omfatta församlingarna Fole, Lokrume, Hejnum och Bäl. Detta af 4 små församlingar bildade pastorat bör kunna skötas af en i Fole bosatt kyrkoherde.

Medelkontraktet.
Gothems pastorat bör lämpligen omfatta församlingarna Gothem, Vallstena och Källunge och bör kunna skötas af en i Gothem bosatt kyrkoherde. Den enda anomalien är den, att båda annexerna nu tillhöra norra kontraktet, en anomali, som. dock förekommer å fastlandet.
Dalhems pastorat bör omfatta församlingarna Norrlanda, Ganthem, Halla, Dalhem, Bara med Hörsne. Detta af sex församlingar bildade pastorat (5 kyrkor) kräfver 2 präster, af hvilka kyrkoherden skall vara bosatt i Dalhem och komministern i Hörsne.
Östergarns pastorat bör näturligast omfatta hela Kräklinge ting eller församlingarna Anga, Kräklingbo, Östergarn, Gammalgarn, Ardre och Ala. Detta vidsträckta pastorat kräfver 3 präster såsom hittills med kyrkoherde i Östergarn och komministraturer i Ardre och Kräklingbo. Kyrkoherden bör ensam sköta Östergarn och Gammelgarn, ene komministern bör sköta Ardre och Ala och den andre komministern Kräklingbo och Anga. Pastoratet blir väl tillgodosedt med prästerliga krafter, men med hänsyn till de dåliga kommur nikationerna torde de samtliga få full sysselsättning.
Vänge pastorat bör naturligast omfatta församlingarna Buttle, Guldrupe, Viklau, Sjonhem och Vänge. Detta af 5 församlingar bildade pastorat. med indragning af kyrkoherdebefattningen i Sjonhem liksom den redan utförda indragningen af komministraturen i Guldrupe, med kyrkoherde i Vänge och komminister i Sjonhem, bör äga 2 präster, ehuru det är föga folkrikt. Detta är samma förslag, som prästerskapet framstälde 1902.
Klinte pastorat bör omfatta församingarna Väte, Heide, Klinte och Fröjel. Åt kyrkoherden bör skaffas ett ämbetsbiträde, d. v. s. en komminister, som bör vara bosatt i Hejde, under det att kyrkoherden är bosatt i Klinte.
Sanda pastorat bör omtfatta förgsam incarna Vall, Hogrän, Mästerby, Sanda och Västergarn med kyrkoherde bosatt i Sanda och komminister i Vall och alltså med indragning af kyrkoherdebefattningen i Vall och komministraturen i Mästerby.
Stenkumla pastorat bör lämpligen omfatta församlingarna Eskelhem, Tofta, Västerhejde, Träkumla och Stenkumla, alltså med indragning af kyrkoherdebefattningen i Eskelhem, liksom komministraturren i Västerhejde redan är indragen, och med kyrkoherde boende i Stenkumla och komminister i Eskelhem.
Roma pastorat bör omfatta församlingarna Roma, Björke och Atlingbo. Detta förslag är identiskt med prästlöneregleringskomiténs. Pastoratet bör ledigt kunna skötas af en i Roma bosatt kyrkoherde. Predikotjänsten i Björke kyrka kan ock betydligt inskränkas, enär ett större flertal af Björke församlingsmedlemmar, nämligen fabriksfolket m. fl. har lika nära till Roma rymliga och vackra kyrka som till Björke.

Södra kontraktet.
Närs pastorat bör lämpligen omfatta församlingarna Garda, Alskog, Lau och När, således med i indragning af kyrkoherdebeställningarna i både Garda och Alskog samt med kyrkoherde i När och komminister i Garda.
Burs pastorat bör omfatta Burs, Stånga, Lye och Etelhem med kyrkoherde i Burs och komminister i Etelhem, hvarför en komministersbostad bör uppföras i Etelhem.
Rone pastorat bör inskränkas till församlingarna Rone och Hemse, som bör kunna skötas af en kyrkoherde, bosatt i Rone.
Hafdhems pastorat bör omfatta församlingarna Hatdhem, Alfva, Eke, Grötlingbo och Näs med indragning af kyrkoherdebefattningarna i Alfva och Grötlingbo samt med kyrkoherde i Hafdhem och komminister i Grötlingbo. Öja pastorat bör i full enlighet med hvad prästlöneregleringskomitén föreslagit omfatta församlingarna Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre med kyrkoherde i Öja och komminister i Vamlingbo.
Hablingbo pastorat borde isserligen likaledes i enlighet med prästlöneregleringskomiténs förslag omfatta de 4 församlingarna Hablingbo, Silte, Sproge och Eksta, med kyrkoherde i Hablingbo och komminister i Eksta. Men då dettå pastorat torde synas något för folkfattigt för två präster, torde utan våda hit jämväl kunna förläggas Levede lilla pastorat, omfattande Levede och Gärum. Kyrkoherdebefattningarna i Eksta och Levade skulle då indragas, äfvensom Gärums kyrka såsom gudstjänstlokal, då Gärumi finge sambygga kyrka med Levede. Hablingbo måste dock ej blott med hänsyn till dess rymliga och härliga kyrka utan äfven af andra hänsyn blifva pastoratets moderförsamling.
Fardhems pastorat böromfatta församlingarna Fardhem, Linde och Lojsta och blir således oförändaradt, endast med indragning af komministraturen i Lojsta. Pastoratet bör på ett tillfredsställande sätt kunna skötas af en i Fardhem bosatt kyrkoherde.
Enligt ofvannämda förslag skul le stiftet alltså — utom Visby pastorat — komma att bestå af 22 landspastorat med lika många kyrkoherdar och 16 komministrar.
Den nuvarande indelningen omfattar 43 pastorat på landsbygden med lika många kyrkoherdar och 4 komministrar.
Prästlöneregleringskomiténs förslag upptar 32 landspastorat med lika många kyrkoherdar samt 4 komministrar och 2 adjunkter Stiftets prästerskaps förslag af år 1902 upptar 34 landspastorat med lika många kyrkoherdar och 10 komministrar.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Senaste nyheterna från kriget.

Ny krigsminister i Ryssland.
Det blef icke Kuropatkin.

Petrograd, 29 juni. Kejsaren nar mottagit krigsminister Sukomlinoffs afskedsansökan. Hans efterträdare har blifvit general Polivanott.

Tyskland och Amerika.
London, 29 juni. Från Washington telegradferas hit: Enligt underrättelser till utrikesdepartementet från Berlin väntas ett gynsamt svar från Tyskland i fråga om undervattenskriget.

Föga nytt från väster.
Paris, 28 juni Dagen har varit relativt lugn. Arras har bombarderats med groft artilleri.
En af våra flygare har med godt resultat nedkastat 8 bomber öfver zeppelinhallen i Friedrichshaten, Motorskada tvingade honom på hemvägen att landa, men han lyckades uppnå echweiziskt territorium.

I Galizien.
Österrikarna göra alltjämt framsteg.

Wien, 29 juni. De förbundna förfölja alltjämt. I östra Galizien uppnådde vi igår Klodzienko och Zadworzo nordost om Lemberg samt floden Zwirz, som öfvergåtts. Södra Dnjesterstranden ofvanför Halicz har rensats. Våra trupper stormade igår byn Plazow sydväst om Narol, öfver hvilken flod ryssarna äro stadda på återtåg.

En flertydig rysk rapport.
Petrograd, 29 juni. På vänstra Weichselstranden fortfor den häftiga striden nära Osjaroff hela natten till söndagen med det resultat, att fienden tillbakakastades med stora förluster. Mot byn Gliniany riktades utomordentligt ’våldsamma anfall utan resultat. Den fient.iga framstöten mot Tomasjoff, Belz och Kamenke fortfar.

Lugnt på italienska gränsen.
Wien, 29 juni På italienska krigsskådeplatsen är fienden overksam.

Sänkta fartyg.
London, 29 juni. Engelska ångaren Indroni på 5,700 bong har torpederats i Irländska sjön. Besättningen blef räddad.
London, 29 juni. Engelska barken Demtfriesshire har torpederats och sänkts ’utanför Irland. Besättningen räddades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Från sjön.

— Ångaren »Lemunda», f. d. »Vettern», hemmahörande i Lemunda och förd af kapben P. A. Törnqvist, på resa till Sandö glasbruk i Norrland och lagtad glassand Husarölelen den 27 på aftonen i Husaröleden Pricken. har dragits från sin plats, förmodligen af timmarflottar. Fartyget står fortfarande på grund.
— Ångaren »Anna Dorettbe. Boog» mhemmahörande i Rostock och på resa från Emden till Luleå med last af koks, grundstötte vid 9-tiden igår morse å det göder om Grimskärs fyrplats i Kalmarsund liggande Trädgårdsgrundet men gled af grundet och ingick därefter på redden. Ångaren är läck. Orgalkem till händelsen var natt befälhafvaren gick på fel sida om vid nämda grund stående prick och lysboj.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Slite.

Med Slite—Roma järnvägsaktiebolag har ord. bolagsstämma hållits här idag, hvarvid styrelse-och revisiongsberättelserna föredrogos och tillstyrkt ansvarsfrihet bevijades. Ur styrelsen voro disponent P. A. Forssman, riksdagsman Karl Larsson och kyrkoherde Gradelius i tur att afgå. De återvaldes, liksom ock de förutvarande styrelssuppleanterna, prosten S. Jacobson och handlanden J. Bergsten i Vallstena. Till revisorer nyvaldes folkskollärare A. Jacobsson i Othem och hemmansägare John Eriksson, Larsarfve i Källunge, och revisorssuppleanter blefvo å nyo handl. Ragnar Ekbohm å Slite och hemmansäg. J. P. Johansson, Sudergårda i Bäl.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Från hamnen.

Inkomna fartyg:
gal. Susanne, Jonsson, från Burgsvik, tom; gal. S:t Patrik, Andersson, från Taxinge-Näsby, ved.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Muddringsarbeten i inseglingsrännan till hamnen.

Inom den närmaste tiden kommer muddring i segelrännan till Visby hamn sydvästvart om hamnen att påbörjas och fortgå under årets lopp. Mudderverket kommer dock att vara intaget i hamnen under nätterna. Sjöfarande uppmanas att aktgifva på följande signaler: När mudderverket befinner sig i sådant läge, att det är hinderligt för sjöfarten, upphissas på en signalstång å verkets öfversta del en röd flagga, hvilken blåser till dess verket förhalats utom farleden. Å nämda signalstång upphissas en svart ballong, då verket intagit ett läge norr eller öster om farleden, samt två svarta ballonger, då verket befinner sig söder eller väster om farleden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.

Till musiklärarebefattningen

vid högre allm. läroverket i Visby har ad musikinspektören professor Beckman föreslagits musikläraren vid realskolan i Oskarshamn K. G. Lundén, hvilken äfven som bekant erhållit rektor Sbtetfens förord.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 29 Juni 1915
N:r 146.