Dödsfall Anna Idegard Emelie Westöö

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat utan föregående sjukdom hädankalla min innerligt älskade maka Anna Idegard Emelie Westöö, född Wickman, å Storugns den 30 Juli 1885 kl. 7,30 f.m. i en ålder af 65 år, I mån. och 22 dagar; saknad och begråten af mig, 9 barn, barnbarn, slägt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Carl Westöö.
Ps. 39: 5—8. Sv. Ps. b. 344.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Dödsfall Christina Catharina Söderberg

Att den Aldrahögste efter sitt allvisa råd och beslut och efter långvarigt lidande till sig hemkallat min ömt älskade maka Christina Catharina Söderberg, som stilla afled den 27 dennes kl. 1,45 e.m, i en ålder af 71 år, 11 månader och 10 dagar; sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, varder härigenom vänner och bekanta tillkännagifvet.
Stenstugu i Grötlingbo den 28 Juli 1885.
C. J. Söderberg.
Sv. Ps. nr 470 v. 6.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Dödsfall J. P. Lyth

Tillkännagifves att f. d. föreståndaren vid Vesternorrlands läns Hushållningssällskaps Landtbriksskola, Direktören J. P. Lyth hastigt afled i Norrtelje den 22 Juli 1885, i en ålder af 50 år, 9 mån. och 16 dagar; sörjd och saknad af son, syskon, svärmoder, öfriga slägtingar och en talrik vänkrets.
Ps. 479, v:na 2, 3.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Juli 1885
N:r 61.

Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För oljud och fylleri fäldes sjömannen Karl Hemström till tio kronors böter.

För försummelse att betala hundskatt var arbetaren Jakob Nygren instämd. Nygren erkände att han varit ägare af en hund och en tik samt tre valpar, för hvilka alla han ej betalt skatt. Han hade nämligen sålt dem till landtbor, men hundarne hade dock allt som oftast vistats i hans hem, För målets utredning erhöll åklagaren uppskof.
— För dylik försummelse fäldes torghandlaren Herman Jakobsson att böta fem kronor samt utgifva dubbel hundskatt med tio kronor.
— Grosshandlare D. A. Malmros var instämd i ett dylikt mål. Svaranden anförde, att han, som var skrifven i Hangyar, der han betalade sina utskylder, ej ansett sig skyldig erlägga hundskatt i Visby, der han nu varit boende en kortare tid, samt upplyste vidare, att någon hundskatt ej förekom i Hangvar.
Han var dock gerna villig betala skatten för sin hund här i Visby, om så påfordrades, Svaranden fick böta fem kronor och erlägga dubbel hundskatt med tio kronor.

För olaga utskänkning af maltdrycker sistl. annandag pingst var husägaren Johan Johansson utanför Österport åtalad. Svarauden erkände. Utslag annan dag.

För åverkan å stadens mark vid södra byrummet voro arbetarne Sakarias Larsson och stenbrytaren Frans Stillman instämda. ILarsson erkände att han för handlanden J. O. Petterssons räkning derstädes brutit sten, hvaraf han bortkört tolf lass; Stillman medgaf att han bortkört nitton lass sten för handlanden Axel Sjöströms och husägarinnan Hildegard Höglunds räkning. Svarandena fäldes att hvardera böta fem kronor.

För våld å allmän landsväg å hustru Johanna Björklund var arbetare J. A. Stenberg åtalad. Hustru B. påstod, att S. öfverfallit henne med knuffar och sparkar. Syaranden sade sig endust hafva tagit henne i armen och ledt henne från vägen. Målet uppsköts för vittnens inkallande.

Till fem kronors böter fäldes qvarnägaren Axel Hultman, emedan en hans häst olofligen betat på handlanden Alfred Palms mark.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Från sjön.

Galeasen Kronprinsen, hemmahörande i Vestervik, strandade i lördags i Ekviken vid Fårön. Fartyget, hvars läge anses betänkligt, körde häftigt upp på grund och står nu på endast två fots djupt vatten.
— Skeppet Slite, kapten Lind, strandade 25 dennes på morgonen i Öregrundsgrepen. Fartyget, som var lastadt med trävaror, var på resa från Norrland till England.
Fartygets ägare, handlande Axel Sjöström, afreste i lördags qväll härifrån öfver Stockholm till Öregrund för att vidtaga åtgärder för fertygets bergning.
— Med bergning af Göteborgsångaren Willie, som 20 dennes strandade utanför Persnäs på Öland på resa från Björneborg till Nantes med last af plankor och bräder, är bergningsångaren Poseidon nu sysselsatt. Fartygets maskinrum vattenfyldes vid strandningen.
— Skeppet Venus från Rostock, lapten F. Bründel, på resa till Båtskärsnäs, grundstötte i tisdags vid middagstiden under tjocka i Kemi: skärgård. Fartyget antages vara vrik. Besättningen är bergad.
— Från Hernösand skritves i fredags: Efter hvad det uppgifvits ombord på ångaren Gustaf Vasa, som i morgse anlände dit, törnade i måndags en tysk brigg på Begögadd utanför Rönnskär. Fartyget kantrade genast och sjönk nästan omedelbart derefter. Man vet ej hvad briggen heter, men den var destinerad till Ume att der intaga trälast. Besättningen räddade sig på skäret och anlände i går till Vasa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Badgäster

vid Visby vattenkuranstalt.
A. Persson, Vestergötland; A. Eriksson, Dalarne; bokbindare Åblom, Ida Högberg, Visby; fru Dahse, A. Andersson, Gotland; kopparslagare Helin, Sundsvall; pastor Jäder, Linköping; H. Olsson, tröken Grahn, Malmö; Augusta Andersson, Kalmar; fröken Edla Vestberg, Värmland. Summa 400.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Finska ångaren Alexander,

som i början af förra månaden strandade vid Fårön, inropades i tisdags vid auktion å Finboda slip, der ångaren legat i sjöskadadt skick efter grundstötningen, af sjökapten Nicolai Jacobsen för 20 tusen kronor. Ångaren, som tillhörde Sydfinska ångfartygsaktiebolaget i Helsingfors, mäter 2592 1/2 rergisterton.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Olyckshändelse.

En elfvaåring gosse, son till arb. O. Hallin på Ronehamn, föll häromdagen under lek på Getor gård i Rone ned från stjernaxeln i tröskverket, hvarvid han bröt halsen och genast afled.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

En pristäfling

till uppmuntrande af de gotländska folklekarne kommer att i likhet med hvad som skett de två sistl. åren äfven i sommar att ordnas af Visby bollklubb. Täflingen, vid hvilken 200 kronor komma att utdelas i pris, är utsatt till 16 instundande Augusti.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Å utmätningsauktion

igår å härvarande landskansli inropades byggmästare J. Johanssons 1 15/32 mantal Takstens och 1/12 mantal Kejlungs i Lärbro, värderade till 41,800 kronor, af friherre Fredrik v. Geåda från Södermanland för 40 tusen kronor.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.