Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För oljud och fylleri fäldes sjömannen Karl Hemström till tio kronors böter.

För försummelse att betala hundskatt var arbetaren Jakob Nygren instämd. Nygren erkände att han varit ägare af en hund och en tik samt tre valpar, för hvilka alla han ej betalt skatt. Han hade nämligen sålt dem till landtbor, men hundarne hade dock allt som oftast vistats i hans hem, För målets utredning erhöll åklagaren uppskof.
— För dylik försummelse fäldes torghandlaren Herman Jakobsson att böta fem kronor samt utgifva dubbel hundskatt med tio kronor.
— Grosshandlare D. A. Malmros var instämd i ett dylikt mål. Svaranden anförde, att han, som var skrifven i Hangyar, der han betalade sina utskylder, ej ansett sig skyldig erlägga hundskatt i Visby, der han nu varit boende en kortare tid, samt upplyste vidare, att någon hundskatt ej förekom i Hangvar.
Han var dock gerna villig betala skatten för sin hund här i Visby, om så påfordrades, Svaranden fick böta fem kronor och erlägga dubbel hundskatt med tio kronor.

För olaga utskänkning af maltdrycker sistl. annandag pingst var husägaren Johan Johansson utanför Österport åtalad. Svarauden erkände. Utslag annan dag.

För åverkan å stadens mark vid södra byrummet voro arbetarne Sakarias Larsson och stenbrytaren Frans Stillman instämda. ILarsson erkände att han för handlanden J. O. Petterssons räkning derstädes brutit sten, hvaraf han bortkört tolf lass; Stillman medgaf att han bortkört nitton lass sten för handlanden Axel Sjöströms och husägarinnan Hildegard Höglunds räkning. Svarandena fäldes att hvardera böta fem kronor.

För våld å allmän landsväg å hustru Johanna Björklund var arbetare J. A. Stenberg åtalad. Hustru B. påstod, att S. öfverfallit henne med knuffar och sparkar. Syaranden sade sig endust hafva tagit henne i armen och ledt henne från vägen. Målet uppsköts för vittnens inkallande.

Till fem kronors böter fäldes qvarnägaren Axel Hultman, emedan en hans häst olofligen betat på handlanden Alfred Palms mark.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 Juli 1885
N:r 60.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *