Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För förargelseväckande beteende i rådhusrättes förmak 12 dennes fäldes plåtslageriarbetaren Johan Magnus Andersson och muraren Johan Holmgren att hvardera böta femton kronor.

För våld mot person dömdes plåtslageriarbetaren Per Axel Rehnström till tjugu kronors böter.
— Ynglingen Lars Johan Buddin, som misshandlat en person, fäldes att härför böta tio kronor.
— Arbetaren Hugo Lindbom var af åklagaren instämd för att hafva begått våld mot en person. Åklagaren begärde uppskof för bevisnings förebringande, emedan Lindbom ej ville erkänna sig skyldig.

För olofligt tillgrepp af några verktyg m. m. var Plåtslageriarbeteren Johan Magnus Anudersson instämd. Målet blef uppskjutet.

För att hafva haft gäster inne å utskänkningslokalen vid två särskilda tillfällen under otillåten tid var källaremästare P. Malmqvist instämd.
Svaranden ansåg sig ej vara skyldig att ansvara för dessa förseelser, emedan han af sjukdom varit hindrad öfvervaka rörelsen, men påtog sig slutligen ansvaret. Utslag faller annan dag.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

Från sjön.

Skeppet »Marie Lonise», kapten Ekelund, afseglade från Rio de Janeiro 23 Januari. Allt väl ombord.
— Skeppet Georg Ludvig, kapten Pedersen, inkom hit igår.
— I Halmstad hemmahörande slupen Abel, skepparen Hansson, på väg från Hollbex till Halmstad utan last, törnade i torsdags under den då rådande tjockan och under hög sjö på ett stenref strax söder om Ringanäs. Efter att ha drifvit öfver detta, strandade fartyget på Tylösanden. Den tre man starka besättningen räddade sig med möda på en flotte från det sjunkande fartyget, enär jollen af de starka brottsjöarne blifvit, sönderslagen.
— Oskarshamnsskonerten Lather ankom i torsdags från Köbenhavn till hemorten och intager nu trävarulast på England.
Nr 55 Graham, James Anthony, 5 år å förbättringar i sättet att öfverdraga jern med bly.
Nr 56 Hamilton, Silas H., 10 år å förbättringar di sättet för tillverkning och användning af papp.
— Ångaren Balder afgick i fredags från Oxelösund med hafrelast på England.
— Mellan Kalmar och Färjestaden på Öland ligger isen ännu, skrefs i lördags från Kalmar. Åvgaren Kalmarsund nr 1, som gör dagliga turer till Öland, kan ej framtränga längre än midtsunds, hvarefter passagerarne få fortsätta vägen till fots eller på kälke. För en vecka sedan åkte man från Mörbylångaltill Kalmar.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

Utfärdade patent.

(Meddelande från Stockholms patentbyrå), 20 Februari.
Nr 42 Andersen, Kr. P. 3 år å inrättning för tändning af cigarrer.
Nr 43 Granlund, Edvard, 5 år å rökhufvor.
Nr 44 Hagéus, Edv., 6 år å symaskinolja.
Nr 45 Kjellberg, P. K., 7 år å apparater för delning och formning af deg.
Nr 46 Lindström, Adolf, 5 år å inrättning, benämd ostskyddare.
Nr 47 Norseng, G., 7 år å apparat för upptagning af potatis.
Nr 48 Offrioun, Oskar Vincent Fraucois, 9 år å förbättring af apparat för rostning m. m.
Nr 49 Strandberg, J., 5 år å soffor.

23 Februari.
Nr 50 Abadie, Aug., 8 år å slipverk för trämassa.
Nr 51 Andersson, Vilhelm, 7 år å slåtteroch skördemaskiner.
Nr 52 Brause, Johannes, 5 år å förbättringar i sättet att tillsluta packlådor.
Nr 53 Burrel, David Hamlin, 5 år å sätt att åstadkomma en blandning, som benämts artificiel grädde jämte derför erforderlig apparat.
Nr 54 Cronstrand, E., 8 år å spårrensare för jernvägar.
Nr 57 Johanson, Karl, 5 år å soffa.
Nr 58 Meyer, Johannes Ernst, 9 år å förbättringar af centrifugor och andra maskiner, som gå med stor hastighet.
Nr 59 Petersen, H.-P., 7 år å smörkärna.
Nr 60 Rudolphs, John och Rylander, L. G., 6 år å filtreringsapparat.
Nr 61 Schenson, Eiis, 5 år å lavoir.
Nr 62 Spalding, Heinrich Andreas, 7 år å förbättringar af transportabla rälsvägar.
Nr 63 Zalm, Abraham, 7 år å regulator för ångmaskiner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

Till ledamot

i konstföreningens inköpsnämd har grosshandlaren L. O. Kinberg blifvit omvald.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

Visby ruiner.

Bemödandet att befria Visby ruiner från tätt intill dem liggande bygnader, hvilka dels äro missprydande, dels ofta äro ruinen till skada, har nyligen kommit ett steg framåt. Invid det nordvestra hörnet af Sankt Lars ur konst historisk synpunkt synnerligen märkliga kyrka finnes en fastighet, tillhörig enskild person. Då denna fastighet förlidet år hembjöds Visby stad till inlösen för 1,500 kr., voro visserligen stadsfullmäktige villi ge att köpa den för bildande af en öppen plats, men sågo sig af brist på penningar urståndsatta dertill. En enskild person erbjöd sig då att för detta ändamål lemna staden 400 kr. och vitterhets , historieoch antiqvitetsakademien har, för att få ruinen frigjord å denna sida, af de besparingar i ruinkassan, som af Visby hospitalsdirektion år 1880 till akademien öfverlemnades, tillskjutit 700 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

De tre Visby-goodtemplarlogerna

hade i söndags å Oskarssalen anordnat en mycket talrikt besökt fest, hvarvid ett goodtemplarpar sammanvigdes af pastor Sjögren från Fridhem.
Kandidat A. Peterson höll ett längre föredrag om »Äktenskapet», hvarjämte samme talare höll ett nykterhetstal.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

Kronouppbörden

på Gotlands lands bygd under de fem sistl. åren visar föl jande siffror:

Restorna från norra häradet för är 1882 utgöra alltså omkring 15 procent af det debiterade beloppet och hafva nedgått med omkring 2,000 kronor från år 1881; endast år 1880 har under femårsperioden att uppvisa mindre rester. I södra häradet hafva resterna alltid varit obetydliga; för 1832 äro de de minsta för femårspe rioden och utgöra endast omkring 2 2/3 procent af hela uppbörden (i resterande 3,146 kronor ingå omkring 1,400 kronor, utgörande kronoarrenden).

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

Postångaren »Sofla»

angjorde i söndags på grund afnordvestlig storm Vestergarnsholm, Posten hitfördes till Visby landvägen och afsändes härifrån samma väg till »Sofia».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Skomakars G. L Vesterbergs dotter; arbetaren A. Johanssons dotter; styrman V. Höglunds son.

Döde:
Pigan Johanna Elisabet Lindgren 42 år, 7 mån., 29 dagar och arbetaren Anders Abrahamason 59 år, 7 mån. och 10 dagar.

Vigde:
Agenten K. J. Tobiasson Berggren och Josefina Fredrika Vilhelmina Berg.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Februari 1883
N:r 17