Ångfartyget Hilding,

fördt af kapten Westelius, hvilket i Ronehamn inlastat 4,100 tunnor spanmål, utgick derifrån den 14 dennes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 December 1874
N:r 101

Straffadt öfvermod.

Löjtnanten ?? Gotlands nationalbeväring August Mauritz Gyllenram har har af kongl, krigsrätten blitvit dömd till en månads fängelse för ”våld mot underlydande krigsman” samt till tre månaders fängelse för ”vårdslöshet, försummelse och oskicklighet af svårare beskaffenhet”. Detta straff har tillkommit på angifvelse af några af underbefälet och manskapet vid Hablinge kompani, öfver hvars första utdelning hr Gyllenram vid förlidet års bataljonsmöte å Stånga malm var befälhafvare.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Stiftsnyheter.

Konyl. statskon-kontoret har till domkapitlets disposition d. 25 sistl. nov. anordnat 1,625 rdr, utgörande löneförbättring för innev. års 4:de qvartal åt en del lärare vid härv.
elementarläroverk.
Erbjudna förslagsrum: då vid utgången af 2:dra ansökningstiden till 2:dra och 3:dje rummen å förslag till kyrkoherdebeställningen i Östergarn inga sökande sig anmält, erbjöds af domkapitlet d. 4 sistl. nov 2:dra rummet åt komminister J. N. Kalström och 3:dje åt v. pastor O. Karlström. Sedan J. N. Kalström afsagt sig, men O. Karlström antagit det erbjudna rummet, uppfördes d. 18 sistl. nov. O. Karlström i andra rummet, hvarjemte det 3:dje erbjöds åt v. pastor E. Berglund, hvilken detsamma antagit och d. 2 d:s derå uppfördes.
Utsatta profpredikodagar: för komministersbeställningen i Wisby stads- och landsförsamlingar: söndd. d. 13 (lärov.- adj. d:r O. Öfverherg), 20 (v. pastor F. Bergman) och 27 d:a (v. pastor A. J. Lyth). Frågodagen infaller sista sönd. eller d. 27 d:s och valdagen sönd. d. 3 nästinst. Jan. — för kyrkoherdebeställningen i Östergarn: söndd. den 17 (v: pastor J. L. Ehrenström), 24 (d:o O. Karlström) och 31 nästinst. Jan. (d:o E. Berglund). Frågodagen infaller d. 2 och valdagen d. 21 nästinst. febr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Sjukdom bland hästkreatur

lärer fortfarande råda temligen allmänt inom länet. Hr veterinärläkaren Schoug har på förordnande af kon:s befhde i dagarne varit utrest till Mästerby socken, der många hästar befunnos sjuka, och vidare hafva vi hört berättas, att i en af de norra socknarne 5 á 6 hästar dött i den gängse sjukdomen till följe af att ej vederbörande djurläkare i rätt tid anlitats. Måtte nu polisen se upp, så att ej sjelfdöda kampar börja spöka på salutorget!

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Postångfartyget Sofia.

Efter att hafva för svår snöstorm nödgats hålla sjön från i torsdagsmorgon till i går eftermiddag måste ”Sofia” återvända hit till Wisby, utan att sålunda hafva lyckats aflenma posten i Westervik. Denna resa anses at kapten Höggren vara en af de farligaste Sofia någonsin företagit.
Annonserna halva till detta nummer så tillströmmat, att vi nödgats utesluta redan uppsatt krönika, inrikesnyheter m. m. Som ersättning kommer tidningen att äfven om onsdag utgifvas i helnummer, möjligen sexspaltigt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Militärbefälhafvaren

frib. v. Vegesachs helsotillstånd har ytterligare så förbättrats, att han antages kunna med det snaraste lemna den plågsamma sjukbädd, vid hvilken han så länge varit fängslad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Lykta utanför österport.

Vi hafva blifvit ombedda att fästa vederbörandes uppmärksamhet på nödvändigheten att anbringa en lykta utanför österport. Utom det att under den mörka årstiden olyckor för körande lätt kunna inträffa på denna plats, tillkommer den omständigheten att de många som bo utanför stadsporten väl borde få någon del af den gatulysning, i hvars kostnad de få deltaga. Äfven i ordningens intresse är denna angelägenhet af vigt, då ej sällan i skydd af mörkret hvarjekanda uppträden här ega rum.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Gåfva.

Husbonden Johan Rosendahl i Eista har som gåfva till Gotlands fornsal öfverlemnat en forntida, väl arbetad stenyxa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100

Förteckning på Födde, Döde och Vigde

inom Wisby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. Oktober och November innev. år:

Födde:
Vikt.-handl. J. O. Petterssons, Sjökapt. C. J. Wallins, Tafvwlhandl. J. P. Dahlgrens, Snick.-arb. J. L. Kellanders, Snick.-ges. C. L. Palmgrens, Mästerlots. C. J. Winbergs, Handl. J. A. Bachérs, Handl. L. Bachérs, Tullförvalt. N. R. Lidmans, f. Art. O. N. Endermarks, Sadelmak. C. J. Florins, Arb. T. O. Jakobssons, Handl. C. P. Ferms, Sadelm. C. Hultbergs, Målar C. E. Carlssons, Handl. C. J. Björkanders, Arb. S. Magnussons, Arb. D. Ahlbergs, Löjt. C. A. Almbergs, Sjöm. W. Höglunds, Arb. J. N. Hallgrens, Gjutar. C. J. Lönns, Pigan E. Engvalls, Pigan M. Anderssons och Pigan M. Eskenbergs barn.

Döde:
Gossen H. O. Åkerberg 11 mån., Flickan A. H. Grönhagen 1 mån., Flickan E. L. Sandström 7 månader, Gossen G. F. Siggelin 2 månader, Mamsell J. J. Lutteman 82 år, Flickan E. M. Nilsson 2 mån., f. Sjöm. F. Hultström 36 år, Arb. C. A. Fogelmark 43 år, Skom. J. Norrby 52 år, Sjökapt. E. Hjorth 84 år, Gossen C. E. Kellander 1 mån., Enkefru C. E. Schlau 93 år, Sjöm.-dottern H. C. Hammarström 69 år, Flickan A. A. Classon 1 år, Flickan A. H. Sandelin 6 år, Skrädd. O. Hansson 45 år.

Vigde:
Handl. L. N. Åckander och E. C. Elert, Arb. J. D. Mattsson och A. S. Ljungberg, Fabrikör O. A. Johansson och W. A. Rohde, Handl. P. Berglund och A. S. Sjöberg, Sadelmak.-ges. J. P. A. Pettersson och C. S. Nilsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 19 December 1874
N:r 100