Kriget.

Adrianopels bombardemang.
Enligt till Berlin ingångna trådlösa meddelanden var det i förgår afton mot Adrianopel riktade angreppet utomordentligt häftigt. Kanondunaret var så starkt, att fönsterrutor sprungo på så långt afstånd som i Mustafa Pascha. Adrianopel beräknas ha kvar lifsmedel för ungefär en månad, mest hårdt bröd och hästkött. Men salt fattas. Likaledes är stadens petroleumförråd alldeles slut. Man är i Sofia öfvertygad om att fästningen snart skall falla.

Bulgariskt närmande.
Egendomligt nog ha fientligheternas början följts af förnyadt hopp om att fredsslutet ej skall låta vänta på sig länge. Detta hopp har väckts, af Bulgariens meddelande, att det är villigt att lämna moskéer och andra platser af betydelse för turkarnes religiösa kämslor i händerna på en turkisk representant, om Turkiet afstår från Adrianopel.
Makterna gjorde i förgår förnyade föreställningar i Sofia, hvarvid England och Frankrike understödde trippelalliansen.

Nu gäller det Konstantinopel och Dardanellerna.
Tidningen Mir protesterar mot påståendet, att Bulgarien handlat med öfverdrifven hastighet i fråga om fientligheternas återupptagande. Dessa förebråelser äro – ej befogade, ty den långsamhet, som präglat underhandlingarna, kunde ej få utsträckas i det oändliga, enär oerhörda offer — och med större än de kriget kostat
blifvit gjorda under denna tid. Det torde vara nog att erinra om att Bulgarien på grund af Turkiets halsstarriga hållning måst ha öfver en half million soldater på krigsfot för att bevisa nödvändigheten af det af regeringen nu fattade beslutet. Då Turkiet ej gaf efter för makternas kollektivnot, kunde ingen begära af makterna, att de skulle gripa till tvångsåtgärder mot Porten. Krigets återupptagande var därför oundvikligt. Och nu rörde det sig, säger tidningen, icke längre om vilajetet Adrianopel.
Nu vore det endast fråga om Konstantinopel och Dardanellerna.

En krigsepisod från Janina.
Till Berlintidningar telegraferas, att befälhavaren på en från Piraeus till Brindisi anländ ångare uppger, att 8:e och 9:e grekiska infanteriregementena, hvilka operera i trakten af Janina, ha varit i strid med hvarandra. Det ena af de båda regementena hade besatt ett fort, som det andra ville genom en kringgående rörelse öfverraska, utan att ha en aning om, att det redan var besatt af egna trupper. Under den häftiga gevärselden hade de båda regementena en mängd stupade, och sårade, innan misstaget upptäcktes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 februari 1913
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *