1 bref från Gotland

till Aftonbladet tager brefskrifvaren, som tecknar sig K. V. D-n (doktor Dahlman å Fårösund) varmt till orda för beviljande af statsanslag till järnvägen Tingstäde-Fårösund. Detta är ju tacknämligt och bra, men när författaren för att framhäfva vikten och beholvet af anslag för detta ändamål synes vilja förringa värdet af en telefonkabelanläggning, hvartill k. m:t redan beslutit äska anslag af riksdagen, då handlar han förvisso mindre välbetänkt. Ty det enda han därmed uträttar blir helt visst, att han möjligen i någon mån försvagar utsikterna för telefonkabelförslagets realiserande, men främjar järnvägsprojektat det gör han säkert icke, och telefonkabeln är dock oemotsägligt något som kommer hela Gotland, för så vidt telefonnätet sträcker sig därutbfver, till godo, och k. m:ts befallningshafvande har på sin tid förardiat anslag till telefonkabeln lika varmt som järnvägen Tingstäde—Fårösund nu anbefalts i k. m:ts välvilliga åtanke.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 februari 1913
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *