För medborgerlig förtjänst.

I går middag kl. 2 ägde en enkel högtidlighet rum å rådhuset, då den polisinspektionskonstapel J. P. A. Jakobsson af k. m:t tilldelade medaljen: »För medborgerlig förtjänst» tillmäldes medaljören i närvaro af borgmästare Een, rådmännen K. P. A. Lundblad och Hj. Torpadie, stadsfiskal W. Remén, stadsfullmäktiges vice tordförande, major E. Hellgren, t. f. stadsfogden Carl Lindström, hela poliskåren, m. fl. Medaljen öfverlämnades med ett kort tal af borgmästare, Een, hvilken därvid tolkade stadens tacksamhet för den tid af öfver 28 år, som konstapel Jakobsson, stått stadens tjänst och alltid plikttroget ioch med nit och omtanke skött sina åligganden. Medaljen är af silfver af åttonde storleken och bäres i högblått band med gula kanter.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *