F. K. P. R. i Veskinde

hade i lördags möte med intresserade medlemmar i skolhuset, då d:r Karolina Widerströms uppsats i sista n:r af »Rösträtt för kvinnor» ang. nya pensionerings förslaget upplästes och diskuterades. Afven upplästes, »Hvarför böra religiöst intresserade kvinnor ansluta sig till rösträtts? rörelsen?» af Sofi Lindstedt, en mycket allvarlig och tänkvärd uppsats.
Om ej oftare, komma möten att hållas alla helgfria 1:sta lördagar, i hvarje månad kl. 2, då de, som så kunna, taga handarbeten med, för att sedan skänka dessa till en försäljning till förmån för föreningens kassa.
Skollärare Bendelin bar benäget lofvat hålla några föredrag om »Hur en kommun skötes».
Liflig efterfrågan rönte de böcker och broschyrer som afgiftsfritt utlånades och som rörde sig om alla möjliga dagens frågor, såsom fattigvård, alkoholfrågan, koloniträdgårdar, bostadsfrågan, stats- och kommunalpolitik, jordreformfrågan etc. etc.
Boksamlingen är äfven tillgänglig för icke medlemmar, efter anmälan hos lärarinnan frkn Ida Lindström, som äfven besvarar frågor angående inträde i föreningen och antager nya medlemmar.
Personer från andra socknar äga äfven tillträde till möte, utan vidare anmälan eller afgift.
Apropå kvinnornas kommande opinionsyttring har det å ett valmans-föreningsmöte nyligen af en tidningsredaktör yttrats:
»När kvinnan på landsbygden blir intresserad i politiska frågor och kräfver rösträtt, då först är tiden inne att införa den».

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 februari 1913
N:r 27

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *