Rum för resande på Östersjön

eller om kölden i forna dagar.
Då under de senaste dagarna Vädrets makter skänkt oss en smula vinter, för omväxlings skull, och litet hvar — som vi förmoda — med välbehag inandats den rena, friska luften, kan det kanske passa att återgifva följande, fast otroliga uppgifter, som påträffats i en gammal tidning:
År 1224 var kölden så stark, att hafvet utanför Norge frös till. Icke ens från de högsta klippor långt ute i halsbandet kunde man skönja öppet vatten. Många fartyg fröso fast i isen Så, långt från land, att deras besättningar, som voro tvungna att lämna dem, behölde två dagar för att uppnå land.
År 1202 var frosten så stark, att man på det tillfrusna Skagerack körde och red &Iver isen mellan Jutland och Oslo (Kristiainia). 1306 var isen i Öresund 15 alnar tjock. Alla sund i Danmark lågo tillfrusna i fjorton Veckors tid.
Vid kyndelsmässotiden 1223 låg Östersjön tillfrusen i sex veckor. Man kunde då köra och rida på isen hvart man ville, och man hade på Östersjöns is upprättat härbärge. och värdShus, för resande. 139 körde man på isen mellan Stralsund och Danmark, och 1423 mellan Preussen, Mecklenburg och Lübeck till Danmark. Detsamma, skedde äfven åren 1423, 1441, 1459, 1554 och 1559.
Det torde vara otvifvelaktigt att kölden för några hundra år tillbaka var betydligt starkare än nu för tiden. Karl Gustafs djärfva företag att med sin samlade krigshär på isen äfvergå Bältena var säkerligen inte så oerhördt på, den tiden, fastän detta vågspel få oss en senare och varmare tids barn förefaller rent af vanvettigt.
så jämf örelsevis sent som år 1812 var kölden förfärlig. Det var förnämligast den loerhördt stränga vintern, som det året spolierade den franska hären på Napoleons ödesdigra fälttåg i Ryssland. En officiell rapport i december sagda år berättar, att på en enda dag öfver 30,000 hästar i den franska hären dogo af köld.
Älven nu lelvande personer af den allra äldsta generationen kunna berätta om otroligt stränga och långvariga vintrar.
Men i ångans och elektricitetens tidehvarf går utvecklingen raskt, och det ser ut som om till och med naturkrafterna låta inverka på sig! Huru som helst äro de vintrar lätt räknade, som under den senaste mansåldern kunnat uppvisa någon ovanligare köld.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 februari 1913
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *