Jordfästningar

Till den sista vilan har vigts stoftet efter stuveriarbetaren John Johansson, Visby. Jordfästningen ägde rum i Swertingska kapellet i domkyrkan. Vid båren paraderade Visby arbetarekommuns, Visby hamnarbetarefackförenings avd. 118 av Svenska transportarbetareförbundet samt NOV:s visbyavdelnings florbehängda fanor.
Den högtidliga akten inleddes med orgelmusik av domkyrkoorganisten Ludvig Siedberg, varefter musikfanjunkare Ernst Pettersson spelade ett violinsolo. Efter ps. 355 höll domkyrkokomminister Nils Öberg griftetalet, med ledning av orden i Hebr. 13: 8, samt förrättade jordfästningen. Denna avslutades med ps. 21, varpå kransnedläggningen vidtog.
Tillsyningsman Albert Andersson nedlade en krans från de anhöriga, drätselkammarens ordförande hr K. G. Nilsson en från Visby arbetarekommun, stuveriarbetaren Evald Jacobsson från Visby hamnarbetarefackförening, riksdagsman Georg Pettersson en från Gotlands Folkblad, skräddaremästare Gust. Arvidson en från Visby arbetareförening och överpostiljon David Nyström en krans från Tempelriddarna. För Tre Svärd talade trädgårdsmästare T. Malmberg, målaremästare Sven Engström nedlade en krans från Julkovan och gasverkseldare Edvin Malmkvist talade för avd. 277 av NOV.
Bland kransarna märktes vidare en från Visby stuveribolag. Till sist uttalade hr Albert Andersson de närmastes tack för den hedersbevisning som kommit den bortgångnes minne till del? Medan de närvarande bildade häck utanför kyrkporten bars kistan ut för att föras vidare till Norra begravningsplatsen, där sedan gravsättningen ägde rum.
— Stoftet efter den så hastigt bortgångna fru Tekla Karlkvist, Allekvia i Endre, vigdes på tisdagen till griftero. Kistatf var i förväg placerad i koret i Endre kyrka och den högtidliga akten inleddes med att kantor; Axel Larsson, Barlingbo, spelade sorgemusik på orgeln. Därpå följde ps. 54: 7-8, varefter kyrkoherde Gustav Enwall höll griftetalet och erinrade om den bortgångnas gärning och hur hon fallit på sin post. Efter jordfästningen sjöngs ps. 50: 4-5, varpå kistan bars ut under musik och gravsattes i griften på Endre kyrkogård.
En stor mängd kransar hade sänts till båren. Från norra häradets tingslag nedlade nämndeman Emil Stenberg, Digeråkra, Barlingbo, en krans.
Efter högtidligheten på kyrkogården samlades begravningsgästerna till en minnesstund i Allekvia tingshus, där kyrkoherde Enwall höll ett minnestal över den avlidna.
— Till gravens ro har vigts stoftet efter hemmansägaren Albin Olofsson, Tjängdarve i Sproge. Före avfärden till kyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde H. Björkquist, varvid psalmerna 447: 1 och 7 samt 297: 3 sjöngs. Kistan fördes sedan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Lennart Kjellberg utförde stilla sorgemusik på orgeln. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 21, varpå kyrkoherde Björkquist höll griftetal med utgång från Rom. 11: 33 och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 377 sjungits utbars kistan under sorgemusik och klockringning – och sänktes i graven. Den bortgångnes minne hedrades med en rik och vacker gärd av kransar och blommor. Efter kransnedläggningen sjöngs ps. 579: 1.

Gotlänningen
Lördagen den 27 December 1952
Nr 300

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *