Till aktiebolagsregistret

har gjorts följande anmälan:
Den 23 december 1912 antogs bolagsordning för Aktiebolaget Carl Dagerman, som har till ändamål att efter öfvertagande af den af grosshandlaran Carl Degerman i Visby innehafda handelsrörelse därstädes idk. handel och drifva agenturaffärer. Aktiekapitalet uppgår till 200,000 kronor och kan utgöra lägst detta belopp, högst 600,000 kronor samt är fördeladt i aktier å 1,000 kronor. Aktiekapitalet har inbetalts till fullo. Bolagets styrelse har sitt säte i Visby. Bolagets postadress är Visby. Meddelanden till aktieägarne ske genom rekommenderadt bref med allmänna posten till hvarje i aktieboken införd aktieägarn; och skola kallelseåtgärderna vidtagas senast två veckor före ordinarie och senast tio dagar före extra stämma. Styrelsen utgöres af grosshandlaren Oskar Magnus Degerman, med kontorsechefen Oskar Anton Petter Weström till suppleant, båda i Visby. Firman tecknas af Degerman och kontoristen Karl Gustaf Mårtensson i Visby hvar för sig.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *