Styrelsen för Gotlands Djurskyddsförening

får härmed tilkännagifva, att föreningen för innevarande år anslagit ett belopp af 150 kronor till lika fördelning mellan 3:ne för djurskyddssaken intresserade personer å Gotlands landsbygd, hvilka önska ätt under en tid af omkring tre veckor genomgå, en af de utaf Svenska Allmänna Djurskyddsföreningen anordnade kostnadsfria slaktkurser i Eskilstuna för att sedermera biträda samt med råd och upplysningar tillhandagå allmänheten vid förrättandet af slakt; och haf va de, som af förenämda anslag vilja komma i åtnjutande, att före den 15 nästinstundande februari hos undertecknad, Styrelsens sekreterare, därom göra anmälan.
Visby den 4 jan. 1913.
O. LÖVIN.
Folkskollärare.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *