Eldsvåda i Alfva.

Vid 8-tiden igår afton utbröt eld — af ännu hittills okänd anledning — i byggmästare Niklas Karlssons i Alfva såghus, som fullständigt nedbrann, hvarvid omkring 30 tunnor spannmål samt affärsböckerna blefvo lågornas rot Det brunns var försäkradt för 10,000 kr., men förlusten därutöfver beräknas till 5,000 kr.
Huru elden uppkommit är, som sagdt, icke utredt. När arbetat i sågen kl. 7 på aftonen upphörde, märktes ingenting, som gaf anledning misstänka ett eldsvådeutbrott. Släckningsmanskap kom skyndsamt tillstädes, och båda sprutorna från Roma deltogo i släckningen, men trots ett energiskt bedrifvet arbete kunde huset icke räddas. Däramot lyckades man rädda lokomobilen.
Genom branden blir ett dussin personer arbetslösa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *