Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt
Håll gatan ren.
En slaktare stod tilltalad för det han 11 d:s försummat att rengöra den till hans egendom hörande delen af gatan. Han erkände skriftligt och dömdes till 5 kr. böter.

Fem fyllerister
bötfäldes med sedvanliga belopp.

På förbjuden väg utan ljus där bak.
Chauffören G. Lökvist stod i dag tilltalad för det han 15 d:s kl. 11,5 e.m. med automobil färdats Hästgatan från Österport och till Wallérs plan, hvilken Väg är förbjuden för biler. Vidare hade han vid nämda, tillfälle saknat ljus å nummertaflan bakpå bilen. Svar. anförde till sitt försvar, att bilen icke gick i trafik. De personer han skjutsade voro hans vänner och någon betalning begärde han aldrig; någon gång fick han den ändå. Lyktan där bak hade han Vid affärden hemifrån tändt, men vid framkomsten trefans den släckt hvarför han ej, kunde bestrida målet i nämda, del. Svar. dämdes till 10 kr. böter.

Häradshöfding V. S. Engströms stämning mot Visby stad bifallen.
Rådhusrätten har genom i dag medelsladt utslag bifallit häradshöfding V. S. Engströms yrkande, att staden måtte åläggas lösa en del kär. tillhörig mark inom Solbergaroten. Visby stad dömdes därjämte att i rättegångskostnader utge 120 kr. Lösesummans storlek bestämmes på vanligt sätt genom expropriationsnämnd, hvilken tillsättes så snart utslaget vunnit laga kraft.

En vräkt tidning.
I torsdags har vräkningsdom, hvilken nyligen utverkades i tidningen Bergslagernas Nyheters tryckeri i Filipstad, verkstälts. Tidningens förre ägare dömdes härförtiden som bekant till 2 år 15 dagars straffarbete för mened och vårdsiLöshet mot borgenärer.
Att ett tidningsföiretag utsättes för vräkningsdom och att den går i fullbordan torde Väl få anses ganska enastående i vårt land.

Hälsingelif.
En skogvaktare Englund som skulle skydda en Ljusne-Voxna bolna bolag tillhörig skog mot älgskyttar, har till Söderalatinget instämt en man, vid namn Engman för mordförsök. Engman med sällskap hade mött Englund i skogen och efter samråd funnit »det vara lagom att skjuta ned honom». När de voro öfVerens om det fullt lämpliga i denna metod lade Engman sig ned på knä för att få, bra sikte, och så dammade han på med ett skarpt hvars kula gick en half meter frn skogvaktaren. Vid tinget kunde emellertid saken inte utredas.

Ett uppseendeväckande skogsafverkningsförbud.
Ett uppseendeväckande skogsafverkningsförbud har nu utfärdats af länsstyrelsen i Falun. På ansökan af 35 personer inom Våmhus socken hade länsstyrelsen lagt kvarstad på af Korsnäs sågverks aktiebolag afverkad skog inom Våmhus till ett värde öfverstigande 100000 kr. Afverkningskontraktet med bolaget afsåg nämligen växande skog, men bolaget hade dessutom afverkat torrskog samt impedimentar. Kontraktet i fråga saknade äfven underskrifter af en del personer inom sktfteslaget och dessa ha nu lyckats utverka förbud och kvarstad.

Växelförfalskningar.
Virkeshandlaren A. Pettersson i Almeboda, som dels af Karlskrona rådhusrätt och dels af Konga häradsrätt förklarats, saker till 12 särskilda förfalskningsbrott ransakades i lördags. Han hade i Växjö banker belånat tvänne falska växlar, en på 2,500 kr. och en del på 1,200 kr. Dessutom hade han å ett intyg, som af kyrkoherden i Linneryd utfärdats och som innehöll, att ett par hemmansägare voro goda för 500 kr., akrifvit en tvåa framför siffran, 500 och sedan med detta papper dragit en Växel å 2,500 kr. Målet uppsköts.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 januari 1913
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *