Proviantförråd vid Fårösunds kustposition.

Härför äskas för nästa år af riksdagen ett anslag på extra stat under femte hufvudtitein a£ 6,975 kr. Sjöministern har nämligen i likhet med marinförvaltningen ansett det vara af behofvet påkalladt, att möjlighet beredas till uppläggande af proviant inom Fårösunds kustposition. I sådant hänseende har marinförvaltningen upptagit det af fortifikationsbefälhafvaren senast uppgjorda förslaget eller att en förrådsbygnad måtte uppföras tillika med en förvaringsbod för sill, hvarjämte marinförvaltningen ifrågasatt vissa ändringar i afseende å förrådsbygnaden. Till sistnämda förslag med de af marinförvaltningen däri tillstyrkta, ändringar har sjöministern anslutit sig. Kostnaden härför har beräknats till, det af riksdagen äskade beloppet af 6,976 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *