Från sjön.

Skonerten Thyra af Halmstad har på resa till West Hartlepool med trålast strandat vild Orkneyöarna. Besättningen har räddats.
Engelska ångaren Veronese, som i torsdags morse afgick från Vigo, strandade vid middagstiden vi Leixoes. Ångarens ställning är mycket farlig till följd af den höga sjön. 89 af passagerarna ha hittills förts i land. Under räddningsarbetet omkommo 16 passagerare.

Fullriggskeppet Colonna från Lillesand afgick första dagarna i december från Stockholm i barast och efter tre dygn hade det nått till södra Östersjön, med nödgades ankra i bukten mellan Trelleborg och Falsterbo, emedan landet icke kunde klaras, och blef liggande där i två dagar. Den 14 dec. lättades åter ankarna, men först 10 januari uppnåddes Öresund. Under Banna långa tid hade fartyget haft att kämpa mot hårda stormar, sin drifvit det tillbaka upp emellan Gotland och ryska sidan.

Skon. Bertha Maria har på resan från Luleå, hvarifrån den af gick den 8 okt., varit på väg 2 mån. innan distinationsorten, Harburg, uppnåddes.

Den danska amerikaångaren Hellig Olav har under sin sista resa från New-york varit ute för ett mycket stormigt väder. Under resan lerhäll befälhafvåren kapten Hoist ett trådlöst telegram från en engelsk ångare Pennsylvania., hvilket omtalade att en amerikansk ångare sjunkit vid Newfoundlandsbankarna. Af den 30 man starka besättningen hade Pennsylvania räddat 8, de andra hade omkommitt. Hellig Olav befann sig vid tillfället endast 10 sjömil från olycksplatsen men kunde dock ej göra annat än fortsätta resan, emedan olyckan radan skett.
Måndags morgon kl. 5,30 erhöll ångaren ännu ett trådlöst telegram som kallade på snar hjälp från en kreatursångare, emedan sad utbrutit ombord å danna. Kaptenen ändrade genast kars samt gick med full fart hän mot olycksplatsen. Han beräknade kunna hinna framkomma på cirka 12 timmar men då 10 timmar voro gångna kom ett annat telegram som omtalade att elden släckts samt hjälpen därför ebehöflig. Partyget fortsatte då i sin rätta kursriktning. Under färden öfver Nordsjön var vädret också mycket stormigt, hvilket föranledde att fartyget försenadse yttermera.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *