Anslag till järnvägen

Tingstade-Fårösund äskas ej i 1914 års riksstat. Enligt hvad vi tro oss veta, kan man ej heller förvänta, att denna fråga skall upptagas af kungl. maj:t vare sig vid 1913 eller 1914 års riksdagar, men möjligen vid riksdagen 1915. Vederbörande som i år begära anslag till teldonkabeln, och som halva för afsikt att nästa år begära anslag till förbättradt inseglingsskydd för Visby hamn, halva ansett norra järnvägsfrågan för det minst viktiga af Ide tre gotländska önskemålen och därför framskjutit dess behandling.
De koncessionssökande torde snart nog blifva i tillfälle att få frambära sina önskemål inför landshöfding Roos. Landshöfdingen lär nämligen ha för afsikt att under senare delen af vintern eller våren besöka norra Gotland för att taga den föreslagna bansträckningen i ögonsikte och bereda de norra socknarnas ombud tillfälle till ett sammanträffande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *