Kommunalfullmäktig i Fårösund

sammanträdde på fredagskvällen, varvid en hel del viktiga beslut fattades. Första ärendet gällde ett förslag till grunder för kommunala bostadstillägg på folkpensionen. Fullmäktige beslöt föreslå att tillägen skulle bli 300 kr för ensamstående och 200 för gift person. Enligt fattigvårdsstyrelsens utredning av behovet av medel för de kommunala pensionstillskotten blir summan för kommunens del prelirninärt 12.000 kronor, medan samma summa alltså kommer på statens del. De nya beräkningarna av tilläggen skall träda i kraft 1 jan. 1954.
Fattigvårdsstyrelsen hade vidare begärt ett tilläggsanslag på 4.000 kronor för 1952, vilket bifölls.
En begäran förelåg från Ekevikens vägsamfällighet om fullmäktiges yttrände rörande vägens upptagande till allmänt underhåll, och fullmäktige beslöt tillstyrka.
Kommunalhuset byggs till för 150.000
På hälsovårdsnämndens förslag beslöt fullmäktige anta ett anbud från en firma, som för 5.300 kr erbjudit sig ombesörja råttutrotning inom hela kommunen.
På kommunalnämndens förslag antogs entreprenörer för tillbyggnad av kommunalhuset, vilket kommer att dra en kostnad av drygt 150.000 kr.
Som huvudentreprenör för tillbyggnaden av kommunalhuset antogs Karl Fagerlunds byggnadsfirma, Fårösund. Rörinstallationerna skall utföras av rörledningsfirma G. Jakobsson, Fårösund.

För finansiering av kommunalhusbygget fick. kommunalnämnden fullmäktiges tillstånd att disponera. de 50.000 kr som finns tillgängliga för ändamålet i 1952 års stat. Nämnden fick härutöver tillstånd att upplåna 95.000 kronor, och resterande belopp skall enligt nämndens förslag tas upp i 1953 års stat.

Vatten och avlopp i höst.
Beträffande arbetena med vatten- o. avloppsledningarna i norra delen av Fårösunds samhälle fick kommunalnämnden fullmäktiges tillstånd att sätta igång med detta vid en »eventuellt inträdande arbetslöshet». Projektet, som kostnadsberäknats till 70.000 kr, kan väntas bli påbörjat redan i höst.

Utredning om bro till Fårö redovisad.
I samband med kommunalfullmäktigesammanträdet redogjorde landstingsman Arvid Andersson för en utredning i brobyggnadsfrågan som han gjort tillsammans med landshövding Hovgard, låntbr. E. Norman i Halla och vägdir. Hildebrand. De har varit i kontakt med väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, varvid bl. a. framkom:
att man har att vlålja mellan en s. k. klaffbro (lågbro) och en högbro.
Den förra skulle komma att dra en anläggningskostnad av 3,5 miljoner och den senare 5 milj.
att vid anläggning av en lågbro dock måste tas med i beräkningen att för en sådan fordras lika stor personal som nu, medan det för en högbro knappas behövs någon personal alls, att det under alla förhållanden inte kan bli tal om något brobygge över Norra Gattet till Fårö inom den närmaste femårsperioden, men att man i väntan på sakens vidare utveckling skulle kunna inköpa en 60-tons betongfärja från Hjulsta i Mälaren, där en ny bro snart står färdig. För detta fordras emellertid en ombyggnad av färjlägena vid Fårösund och Broa för borlåt 350 000 kronor.

Frågan om sjukstugan dras inför försvarsdepartementet.
Landstingsmännen Arvid Andersson och Erik Fröberg har genom landstinget undersökt möjligheterna för vila att återigen kunna få anlita KA 3 sjukstuga och de redogjorde nu för detta.
Något positivt resultat hade inte kunnat nås, varför man beslöt att låta kasernföreståndare Fröberg och löjtnant Carl Eklund på kommunens vägnar uppvakta försvarsdepartementet för att på den vägen söka lösa problemet. Man stöder sig bl. a. på det faktum att ifrågavarande sjukhus allt som oftast har bara en eller ett par patienter, medan civilbefolkningen måste åka ända till Visby för att få sjukhusvård.

Gotlänningen
Måndagen 1 september 1952
Nr 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *