Kungörelse.

Enär vid det sammanträde, som utsatts för fördelning af köpeskillingen för en å exekutiv auktion inför Konungens befallningshafvande den 6 nästlidne november försåld, handlanden Gustaf Sörmans konkursbo tillhörig lägenhet, köparen af fastigheten underlåtit fullgöra sin betalningsskyldighet och köpet förty blifvit ogillt, kommer genom exekutiv auktion, hvilken förrättas här å landskansliet tisdagen den 28 januari 1913, klockan tolf på dagen, konkursboets berörda lägenhet om 0,137 hektar, avsöndrad från 1/8 mantal Stux i Bunge socken, att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till den högstbjudande ovilkorligen ånyo försäljas.
Å fastigheten, som är belägen vid Fårösunds färjbrygga, omkring 0,8 kilometer från hamnbryggan och omkring 2,5 kilometer från socknens kyrka, äro följande byggnader uppförda:
1:o) boningshus af sten under plåttak i två våningar, inredda, den nedra till 3 rum, 2 kök och förstugor och den öfra till 2 rum, hall och 1 kök, samt med tillhörande stor veranda i nedra och balkong i öfra våningen. Under nedra våningen äro inredda tvättstuga och källare;
2:o) hus af trä under plåttak, inredt till butik med packhus, kontor och vind samt bageri med mindre butik. Å vinden äro inredda 2 rum och kök;
3:o) hus af bräder under snedtak af papp, inredt till saltbod, packhusbod, stall och hemlighus; samt
4:o) hus af bräder under snedtak af papp, inredt till 2 vedbodar, stall, svinhus och redskapsbod.
Samtliga byggnaderna äro i mindre godt stånd.
Angående denna lägenhet, som af vederbörande utmätningsman saluvärderats till 10,000 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och ega de, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, hvarförutom de, hvilka på grund af skriftlig handling ega nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servituteller till afkomst eller annan förmån af egendomen, böra, där ej rättigheten är intecknad skall oansedt försäljningen ega bestånd före auktionen hit ingif va i hufvudskrift eller bestyrkt afskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Wisby å landskansliet den 19 december 1912.
Landshöfdinge-ämbetet
N. Th. D. Westman.
Gustaf Melin.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *