Efter 2-årig aktiv tjänstgöring

i tyska flottan har adjutanten hos konungen, från Visby härdige kaptenen vid svenska flottan Claës O. Lindström nyligen återvändt till hemlandet och har för en intervjuare från Dagens Nyheter uttalat sig om sin placering under tjänstgöringen i Tyskland Samt om sina därunder vunna erfarenheter.
Kapten Lindsström tjänstgjorde, i 10 månader ombord på en pansarkryssare tillhörande tyska. hafsflottan (Hochseeflotte), i 6 månader ombord på en Dreadnought, i 6 månader på en jagare — hela tiden som adjntant hos vederbörande amiraler — samt slutligen ett par månader i land. Att han fick tilllåtelse till denna tjänstgöring torde kunna förklarasi .däraf att tyskarne ville visa oss en. artighet för tjänster som en svensk sjöofficer for, dom gjort tyska flottan. År 1852 inträdde nämligen den svenska premiärlöjtnanten Henk Ludvig Sundsvall i tyska flottans tjänst, befardrades snart till korvettkapten och användes sedan i hufvudsak för att praktiskt utbilda den nydanade tyska sjömanskåren. Han var sedan solid för marinstationen i Danzig och under åren 1859-1862 ledde han en tysk eskader, som då för första gången i diplomatisk och Vetenskapligt syfte besökte ostaisiatiska länder. Hans porträtt hänger för öfrigt i en sal i sjökrigsskoIan vid nensburg. Eln svensk har sålunda varit en af skaparns af den nya tyska flottan och det är ju möjligt att tyekarne af tacksamhet härför ville visa oss tillmötesgående, då vi nu behöfva lära af dem.
De tyska officerare visade sig ytterst förekommande och artiga.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 januari 1913
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *