Meddelande angående tillfälle till biträde af mejerikonsulenten.

Sedan det för år 1913 finnes anställd en mejerikonsulent för länet, äga de, som önska biträde af konsulenten att därom snarast insända rekvisition under adress Hushållningssällskapets Biospedition eller direkt till mejerikonsulenten Hugo Fransén, Visby.
Den som anlitar konsulenten har att till honom erlägga 3 kronor för hvarje förrättniugsdag samt tillhandahålla fri kost och husrum under förrättningen äfven som fri skjuts till och från närmaste järnvägsstation.
Mejerikonsulenten lämnar råd och anvisningar i allt hvad till meferihandteringen och ladugårdsskötslen höter såsom för bildande af mejeriföreningar, för anläggande af nya och omåndrande af äldre mejerier, för tillverkning af mejeriprodukter, uppgörande af foderstater för koladugården m. m.
Visby i januari 1918.
Hushållningssällskapets Förvaltningsutskott.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 januari 1913
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *