Ångfartygsaktiebolaget Gotland

har i dag på middagen haft sin årsstämma å stadshotellet i Visby under ordförandeskap av f. d. landskamrer Oscar Melin.
Sedan röstlängden över de vid stämman personligen eller genom ombud närvarande aktieägarna upprättats och justerats, föredrogs styrelsens i tryck föreliggande, förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1919. Av denna berättelse framgick, att bolaget under året haft en nettovinst av kr. 148,005:26, vartill kom saldo från år 1918 med kr. 51,610:40. Till stämmans förfogande stod sålunda ett sammanlagt belopp av kr. 199,615:66. Beträffande dispositionen av dessa medel hade styrelsen föreslagit, att till aktieägarne måtte utdelas 10 kr. per aktie med tillsammans 70,000 kr., att till dispositionsfonden skulle avsättas 100,000 kr. samt att på vinst- och förlustkontot skulle balanseras återstoden kr. 29,615:66.
I berättelsen framhölls, att då lönerna och priset på kosthåll så småningom stigit under året, dessa förhöjningar komma att verka starkare under 1920 än under 1919: Särskilt gäller detta för lastnings- och lossningskostnaderna, vilka under året stigit oerhört tillföje de nya arbetsavtal, som upprättats i Stockholm, Norrköping, Kalmar och Visby. Genom dessa hava icke blott ackordspriser och timlöner uppdrivits, i vissa fall ända till det dubbla emot förut, utan även rigorösa och för arbetets fortgång menliga bestämmelser hava fastställts. Dessa beklagliga förhållanden hava blivit ytterligare skärpta genom lagen om arbetstidens begränsning. Alla dessa förhållanden tillsammans åsamka bolaget dels en betydlig ökning av dess direkta utgifter, och dels minskas möjligheten av att kunna på, ett effektivt sätt utnyttja båtmaterielen. De försök, som styrelsen gjort, att hos arbetarrådet vinna lindring i den nya lagens hårda bestämmelser, hava ej lyckats röna väntad förståelse.
Styrelsen har under året både i in- och utlandet gjort förfrågningar angående byggandet av en för bolaget passande lastångare, men det har visat sig, att kostnaden för en sådan f. n. skulle bliva så hög, att densamma svårligen kunde förräntas.
Sedan revisionsberättelsen föredragits, beviljades ansvarsfrihet, varpå styrelsens förslag till vinstmedlens användning godkändes med den ändring, att ett bidrag av 1,000 kr. beviljades till föreningen hem för pauvres honteux och att således kr. 28,615:66 balanseras på vinst- och förlustkontot.
I fråga om fartygens försäkring godkändes likaledes styrelsen förslag. Stämman uppdrog alltså åt styrelsen, att ånyo låta sjöförsäkra ångaren Hansa för ett års tid, då den nuvarande försäkringen går till ända. Därjämte beslöts, att övriga ångfartyg må, därest styrelsen ej, finner särskillda förhållanden giva, anledning till annat, gå utan försäkring, men att i stället lämplig avsättning till försäkringsfonden skall ske.
Arvodet åt verkställande direktören höjdes till 10,000 kr., jämte tantikme, arvodena åt styrelsepris övriga ledamöter höjdes till 600 kr., åt revisorer och sekreterare fastställdes samma arvoden som hittills.
Till bolagets verkställande direktör återvaldes enhälligt konsul Carl E, Ekman. Till övriga styrelseledamöter omvaldes f. d. landskamrer O. Melin, konsul Axel Ekman, f. d. bankkamrer Ant. Pettersson och bankdir. H. Wiman. Till delegerade, återvaldes konsul Hj. Klint, hamnkassör Axel Pettersson. bankdirektör S. Melin, hamnmästare N. Friberg och konsul C. G. Björkander.
Till revisorer återvaldes grosshandl. C. I. Kolmodin, v. häradshövding W. S. Engström och distriktslantmät. H. Nyman med bankdir. H. Ihre och major Hjalmar Sillén som suppleanter.
Vid stämman voro 1,283 aktier representerade.

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 26 Mars 1920.
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *