Ingeniör Uppmarks mördare,

fången Hjert, som under fångbevakning hitkom i måndags på morgonen till cellfängelset för att äfven här undergå ransakning för en mängd på Gotland dels med dels utan inbrott föröfvade stölder, var några timmar efter ankomsten närvarande vi den gudstjenst i cellfängelset som då, på annan dag påsk hölls för fångarne flerstädes samt syntes med mycken uppmärksamhet, andakt och rörelse åhöra predikan derunder tårar tillrade ned för hans kinder. Han syntes för öfrigt nu mycket blödig och vek, samt ångrar det Uppmarkska mordet, skyllande på, att det var ett ”misstag”. För öfrigt vill han icke vidgå, att han här på Gotland haft några medbrottslingar eller medhjelpare utom kamraten Tector, hvilken han säger varit här på Gotland förut och arbetat, på åtskilliga ställen samt derföre kände till många trakter och ställen härstädes. Under dagarne hafva en mängd personer infunnit sig vid cellfängelse, för att få bese Hjert i hans cell, men af fängelsedirektionen vägrats inträda.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1875
N:r 26.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *