Från landsbygden. Väte.

VÄTE, 8 mars.
Diskussioinsafton hade av härvarande sockenförening av J. R. anordnats i lördags kl. 7 e. m. i kmmunalrummet. Av de uppsatta ämnena: »Vilken hästras anses för gotlandsförhållanden vara den lämpligaste?» samt: »Lantarbetarefrågan i dess nuvarande läge», hann endast det första behandlas.
Frågan inleddes av lantbr. Karl Olofsson i Bäcks, som i ett intressant och utredande föredrag gav en överblick av de i Sverige mest gängse hästraserna, med en kort karaktäristik av varje. Sedan inl. fått en applåd och ordet lämnats fritt uppstod snart en livlig diskussion, varvid, som var att vänta, olika meningar gjorde, sig gällande. En del talare, ansåg ardennerrasen såsom den för oss gotlänningar lämpligaste, då den var kraftig att använda för jordbrukbehov samt lugn att sköta. Även betingade denna ras den bästa omsättningen, i penningar. Andra talare höllo på varmblodsrasen såsom lämplig både på väg och i lantbruk och vad omsättning i penningar beträffar, kunde den gott jämföras med ardennern. Även dess betydelse som remont framhölls, men därpå, framhöll en tal; är väl ej nu så mycket att fästa avseende, då försvar rest är på avskrivning. Åter andra talare förordade varmt den norska rasen såsom härdig och lugn samt passande både till väg- och arbetshäst. Även den gamla gotländska rasen, ej »skogsruss» eller ponnies, fick sitt varma erkännande. Ponnies däremot kunde endast betraktas som lyxhästar. En talare trodde, att även den nordsvenska rasen kunde i framtiden komma att tävla med andra raser här på ön. Korsningar de olika raserna emellan diskuterades också livligt. De olika meningarna gav en talare anledning att vid slutet av diskussonen yttra, det sammanfattningen av det sagda väl kunde formuleras som en gång hästkännaren kapten Beselin i Visby gjort det efter en liknande diskussion: att angående fruntimmer och hästar var det bäst, att var och en fritt fick välja efter tycke och smak. Diskussionen fick ock utgöra svar på frågan.
Sist tog ordf., Karl Olofsson i Magnuse, ordet och avtackade såväl inledaren som alla övriga för visat intresse. Mötet var besökt av ett 20-tal lantbrukare. De närvarande beslöto med acklamation att efter 14 dagar anordna ett nytt diskussionsmöte över ett annat ämne.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen 10 mars 1920.
N:r 58.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *