Hushållningssällskapet.

Vid Gotlands läns hushållningssällskaps andra ordinarie sammankomst för detta är å landskansliet härstädes sistl. onsdag, den 17 dennes behandlades följande frågor:
K. landtbruksakademiens förvaltningskomités cirkulärsskrifvelse den 16 sistl. januari angående beviljade anslag för utställningar och prisbelöningar af slagtdjur och mejerialster samt deraf föranledd fråga om sällskapet vill med andra hushållningssällskap förena sig om medel till sådana utställningar, föredrogs, men vann icke bifall.
Inkomst- och utgiftsstaten för landt bruksskolan föredlogs och fastställes. Angående ifrågasatt indragning af anslaget till stobesigtningar samt öfverlemnande åt hingsthållarne sjelfva att bedöma hvilka ston må anses ”felfria”, uppstod en ganska liflig diskussion, isynnerhet mellan hrr Schoug, och Kyllander, dervid den ifrågasatta indragningen afslogs.
I nämden för belöning af hästar inom underdistriktet Gotland valdes till leda mot hr Sjöstedt, till suppleant herr Forselles.
För granskning af Visby spritvaruaktiebolags förvaltning och räkenskaper för det löpande försäljningsåret valdes till revisor löjtnant Ericsson, till suppleant kamrer Pettersson.
Till ledamöter i sällskapet invaldes hrr kapten Arnelius, löjtnant Hugo Vennemo v. länsman Smedberg i Othem och landtbrukaren Grelert i Vesterhejde.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *