Rättegångs- och Polissaker.

Cellfängelset den 13 mars.

Denna dag förehades ransakning med den 8 mars för 2:dra resan stöld häktade f. folkskolläraren Carl Enderberg, hvilken äfven var anklagad för att hafsa, medan han satt arresterad å polisvaktkontoret, praktiserat sig ut ur arrestrummet in i det egentliga vaktkontoret samt in i den derstädes liggande polisrapportboken utstrukit några och tillskrifvit andra ord, äfvensom att vid aflagsnandet ifrån vaktkontoret hafva derifrån medtagit en läderrem, försedd med sölja. Stölden, för hvilken Enderberg egentligen nu blifvit häktad, bestod deruti, att han ifrån sin broder skolläraren Enderberg härstädes ur ett oläst kök på nedra bottnen i folkskolehuset, den 7 mars på aftonen tillgripit ett gammalt halster, värderadt till 75 öre, och en gammal, söndrig vefta värderad till 5 öre. Halstret och veftan förevisades vid rätten; läderremmen, som uppgafs vara värd omkring 75 öre, hade deremot icke kunnat tillrättafås. Den tilltalade erkände, att han ur sin broders kök borttagit det nämnda halstret och veftan; men uppgof att det icke skett i afsigt att stjäla dem utan ”endast för att gifva pigorna en varning för det de läto köket stå olåst, då de voro borta”, hvarföre han tyckte, ”att de borde vara honom tacksamma”. Ändringarna i polisrapporten, hvilka dock uppenbarligen syntes icke hafva skett för att dermed gagna honom sjelt eller skada andra, erkände han ock; för läderremmen kunde han icke göra någon reda, skyllande på honom stundom påkommande sinnesförvirring. Som åklagaren icke yrkade något ansvar å honom hvad läderremmen beträffar, utan blott för hvad i öfrigt kunde läggas honom till last samt anhöll om slut, öfverlemnade målet till rättens pröfning; afkunnades efter öfverläggning, utslag, hvarigenom Enderberg för 2:dra resan stöld dömdes till 10 mån. straffarbete samt förlust af medborgerligt förtroende i 4 år; men i det öfriga frikändes. Han förklarade sig nöjd med utslaget.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Mars 1875
N:r 21.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *