Hamnumgälder

i Visby och allmänna landthamnarne på Gotland. Sedan kungl. maj:t uti kungörelse den 16 sitl. october meddelat föreskrifter, burit förfaras borde, på det att taxor, i hvilka hamnumgälder vore beräknade efter nyläster, måtte kunna under den tid, för hvilken de egde, giltighet, tillämpas jemväl i afseende å fartyg, hvilkas dräglighet, enligt gällande mätbref, funnes bestämd i tons; och, i öfverensstämmelse med hvad sålunda är vordet i nåder stadgadt, uträkning å de hamnumgälder, hvilka, enligt kungl. taxan den 16 mars 1866, hvarefter afgifter af handeln och sjöfarten i Visby och allmänna landthamnarne på Gotland skola utgå intill 1875 års slut, böra af fartyg erläggas i länets landthanmar för hvarje full ton af dess drägtighet, blifvit verkställ samt af konungens befallningshafvande granskad och godkänd, varder härigenom till behörig efterrättelse kunggjordt, att dessa hamnumgälder skola under den tid, nyssberörde nådiga taxa eger tillämpning, vid länets landthamnar beräknas och utgöras på följande sätt:

Inkommande:
Ångfartyg, som lossar varor eller ilandsätter passagerare: för nyläst 40 öre eller för ton 8,5 öre. Seglande fartyg, som lossar last för ny läst 40 öre eller för ton 12,5 öre.
Seglande fartyg, barlastade eller utan last för nyläst 10 öre eller för ton 3 öre.

Utgående:
Ångfartyg, som lastar varor eller ombord tager passagerare för nyläst 40 öre, eller för ton 8,5 öre.
Seglande fartyg, tom intager last för nyläst 40 öre, eller för ton 12.5 öre.
Seglande fartyg, barlastade eller utan last för nyläst 10 öre eller för ton 3 öre.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Mars 1875
N:r 20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *