Vapenföra värnpliktiga

tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden, n:r 75, 76, 77 och 78, av 1919 års klass, tilldelade infanteriet samt trängen i egentlig trängtjänst och sjukbärartjänst, skola, för undergående av första tjänstgöringen och första repetitionsövningen i en följd, tillsamman 150 dagar, vid Kungl. Gotlands infanteriregemente, samlas måndagen den 3 maj 1920 å följande tider och ställen:

Visby rullföringsområde tillhörande:
de från Visby domkyrko- och landsförsamlingar, Stenkumla, Västerhejde och Träkumla socknar kl. 10,30 f. m. vid lägerhyddan å Visborgs slätt,
de från Eskelhem, Tofta, Sanda, Mästerby, Västergarn, Klinte, Fröjel, Eksta och Sproge socknar kl. 7,20 f. m. vid Tjuls järnvägsstation;

Roma rullföringsområde tillhörande
kl. 8,45 f. m. vid Roma järnvägsstation;

Tingstäde rullföringsområde tillhörande
kl. 7,45 f. m. vid Tingstäde järnvägsstation;

Hemse rullföringsområde tillhörande
de från Eke, Hablingbo, Silte, Hafdhem, Näs, Grötlingbo, Fide, Oja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar vid Hafdhems järnvägsstation kl. 6,40 f. m.,
de från Garda, Etelhem, Alskog, Lye, Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Lerum, Alva, Hemse, Rone, Burs, Stånga, När och Lau socknar vid Stånga järnvägsstation kl. 7,30 f. m.
De, som skola inkallas genom order, erhålla denna sig tillsänd. Värnpliktig skall medföra inskrivningsbok eller andra till upplysning om hans värnpliktsförhållanden utfärdade handlingar.
Värnpliktig, som erhållit nådigt tillstånd att avflytta från riket, men vistas inom landet, skall i likhet med övriga tjänstgöringsskyldiga iakttaga inställelse.
Värnpliktig är underkastad i strafflagen för krigsmakten givna bestämmelser såväl under all tjänstgöring och marsch eller annan färd, då han står under militärbefäl, som ock ifråga om åtlydnad av inkallelse till tjänstgöring. Utebliver värnpliktig utan anmält laga förfall från tjänstgöring, vartill han blivit i laga ordning inkallad, må han till tjänstgöringens fullgörande hämtas på egen bekostnad.
Såsom laga förfall anses: om man är sjuk, om man är i Konungens eller rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte. Sjukdom skall, för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan han ej anskaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens ämbets- eller tjänsteman, eller: av präst i församlingen eller ordförande i kommunalstämman eller ordförande eller ledamot i kommunalnämnden eller ledamot i häradsnämnden.
Värnpliktig, som har laga förfall för uteblivande från inställelse till tjänstgöring, skall insända intyg därom antingen till rullföringsbefälhavaren senast vid samlingen eller till vederbörande truppbefälhavare senast vid inryckningen till tjänstgöring.
Visby den 9 april 1920.
Befälhavarna för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföreningsområden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *