Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag

kallas härmed till ordinarie bolagsstämma å bolagets kontor i Slite tisdagen den 27 april 1920 kl. 10 f. m. Förutom ordinarie ärenden förekommer till behandling, dels fråga om att nedanstående paragrafer i bolagsordningen skola erhålla följande ändrade lydelser:

Ȥ 4.
Bolagets aktiekapital skall utgöra minst tre millioner (3,000,000) kronor och högst nio millioner (9,000,000) kronor.
Av bolagets aktier må allenast viss del, vid varje tid mindre än 1/5 del, genom teckning eller överlåtelse förvärvas av utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, av svenskt handelsbolag, vari finnes utländsk bolagsman, av svensk ekonomisk förening, av svenskt aktiebolag, vars aktiebrev må ställas till innehavaren, eller av annat svenskt aktiebolag, i vars bolagsordning ej intagits förbehåll, som avses i 2 § av lag den 30 maj 1916 om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, dock att, utan hinder av det nu gjorda förbehållet, aktier må förvärvas av svenskt bolag eller svensk förening, som avses i § 18 av nyssnämda lag.»

Ȥ 7.
Bolagets styrelse består av minst fem och högst nio ledamöter med två suppleanter för dem. Såväl ledamöter som suppleanter väljas vid ordinarie bolagsstämma för ett år i sänder. Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.
Styrelsen är beslutför, när minst hällton av ledamöterna äro tillstädes,»

Ȥ 12,
Ordinarie bolagsstämma skall hållas i Stockholm eller Slite en gång om året in- om. maj månads utgång,
Å denna stämma skall styrelsen framläg. ge förvaltningsberättelse jämte vinst- och förlusträkning och balansräkning för det förflutna räkenskapsåret tillika med revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen.
Utom .övriga frågor, vilka i behörig ord. ning till stämmans avgörande hänskjutas, skola därjämte å densamma följande ärenden till behandling förekomma, nämligen:
1) Fråga om beviljande av ansvars rihet åt styrelsen för den tid revisorernas utlåtande avser,
2) Fråga om användningen av den vinst, som å bolagets rörelse uppkommit, samt, därest vinstutdelning beslutes, när densamma får av aktieägarne lyftas.
3) Fråga om arvode åt styrelse och revisorer.
4) Val av styrelse.
5) Val av revisorer och revisorssuppleanter för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma,
6) Fastställande av balansräkning.»

Ȥ 13.
Vid bolagsstämma må en var röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda aktier.
Frånvarande aktieägares rösträtt får utövas allenast genom ombud, som själv är aktieägare.»
dels ock fråga om att medels nyteckning öka aktiekapitalet med 1,500,000 kr. till 4,500,000 kr.
sådant styrelsesammanträde, som föreskrives i § 28 aktiebolagslagen, hålles å bolagets kontor i Stockholm lördagen den 24/4 1920 kl. 10 f. m.
Aktieägarne erinras om föreskrifterna i § 14 bolagsordningen.
STYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *