Föreningen Sveriges Flottas

länsavdelning för Gotand har i dag hållit sitt ordinarie årssammanträde å länsstyrelsens sessionsrum. Årsberättelsen föredrogs därvid och ansvarsfrihet beviljades. Till ledamöter i styrelsen omvaldes, landshövding G. W. Roos, ordf., lotskapten K. P. Kullander, sekr., C. G. Björkander, skattmästare, konsul Carl. E. Ekman, direktör Ax. Danielson, fru Carolina Benedicks-Bruce och grosshandl. Hugo Hansén, Burgsvik. Revisorer blevo de avgående, apotekare Wilh. Lindström och major J. N. Söderberg och till deras ersättare valdes major A. Zetterling och kapten B. Lindwall.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *