Våra rustningar vid Fårösund

våren 1885, då man ej minst i England antog, att krig mot Ryssland stod för dörren, voro ingalunda i engelsmännens smak, meddelar G. P:s resande Londonkorrespondent. Under orientaliska kriget på 1850 talet ville man i England ingalunda betrakta besittningstagandet af den utmärkta svenska hamnen Fårösund som något brott mot neutraliteten, emedan enligt dess åsigt sundet var en farled, ej en hamn. Detta är ock delvis en sanning, ty sundet år verkligen en farled för mindre fartyg af 10 fots djupgående, dock ej för större krigsfartyg. Påståendet kan dock en gång leda till förveckling.
I England skämtade man emellertid öfvar våra ingalunda så obetydliga rustninger, och i de engelska tidningarna stodo med fetstil: »Svenskarna rusta; sändt till Gotland 50 par byxor och en kanon».

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *