Sjöförklaring

afgafs i dag inför rådhusrätten af befalhafvaron kapten C. F. Christensen å vid Faludden strandade danske skonerten Freya.
Sedan fartyget i Libau intagit en full och beqväm last af råg oeh korn och blifvit för den förestående resan försatt i fullt sjödugligt skick utbogserades det söndagen 13 Maj från Libau och lemnade kl. 1/2 6 f. m. både lots och bogserångare, tillsatte fulla segel och styrde bidevind vest. Kl. 9 var vinden sydlig och styrdes bidevind V S V. Kl. 11 f. m. förlorades Libau i sigte i O till S gissadt, afstånd var 5 mil. Derefter styrdes följande kurser. kl. 4 e. m. V S V 1/2 V vinden S, kl. 7 e. m. V till 5, vinden SSV, kl. 11 e. m. V till N vinden SV, hela tiden frisk kuling med regn. Måndagen 14 Maj styrdes V till N; vinden var då S V under styf kultje med hög sjö. Kl. 8 f. m. pejlades Hoburgs tyr i N V till V 1/2 V. Vinden S, gissadt afstånd 2 mil. Fartyget, som ända tills nu enligt i journalen gjorda anteckningar varit läns, började kl. 10 f.m. att läcka, hvilket upptäcktes af styrmannen, som skulle ner i källaren. Då läckan fortfor, vändes NO öfver och söktes lä af Faludd för att möjligt upptäcka läckan. Kl. 3 e. m. ankrades med Faluddens fyr i ål 1/2 V och Öja kyrka i NV till V 1/2 V samt försöktes att upptäcka läckan men förgäfves. Efter att halva pumpat och icke fått läns och då manskapet var alldeles utmattadt, sattes kl. 5 e. m. flaggan i sjau. Då flaggan suttit så ända till kl. 7 e. m. och ingen hjelp syntes komma samt då fartyget fortfor att läcka ända till 1 tum kvar 5:e minut blef man ense om att det var rådligast, för att berga kvad som kunde bergas, att sticka ifrån sig babords ankare med 30 famnars katting och att hålla på land, emedan man ansåg att fartyget eljea skulle sjunka. Kl. 7 e. m. etuckr vi ifrån oss babords ankare och tillsatte segel samt höllo på land. Kl. 1/2 8 e. m. törnade fartyget under det att flaggan fortfarande var hissad i sjau. Efter 1/2 timmes förlopp kom folk ombord, då genast bud afsändee efter hjelp af en bergningsångare. Fartyget stod hela tiden och högg svårt i stenbotten. Pumparna höllos hela tiden i gång med den hjelp som ankommit från land. Tisdagen 5 Maj kl. 4 f. m. ankom Poseidon och tog efter öfverenskommet kontrakt fartyget af grund, hvarefter det blef af nämde ångare på natten bogserade till Slite dit det ankom kl. 1/9 4 f. m. onsdagen 16 Maj och hvarest lossning af lasten börjades nå morgonen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *