Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Dom har i dag
afkunnats i målet mot handlanden Emil Gerle för vårdslöshet mot borgenärer. Då ej blifvit styrkt att svaranden gjort sig skyldig till vingleri i växalrörelse och då ej heller blifvit utredt att han fortsatt sin affärsrörelse i afsigt att fördröja konkursen, frikände rådhusrätten honom i dessa delar; men enär han uppenbarligen gjort sig skyldig till oordentlig bokföring pröfvade rådhusrätten rättvist döma honom till 2 månaders fängelse samt att ersätta kärandenas rättegångskostnadermed 37 kr. 50 öre.
Angående detta beslut var en utaf rådmännen af skiljaktig mening, anseende, att straffet bort sättas till 4 månader.

För misshandel
hade allmänna åklagaren på angifvelse af hustru Maria Olivia Klasson instämt åkardrängen Lorens Nilsson. Svaranden erkände att han 9 dennes tilldelat enkan Klassons 12-årige son Hugo några piskrapp nedanför ryggen enär pojken kastat en snöboll midt i ansigtet på honom och dessutom flere gånger gjort honom förfång genom att skrämma hästarna för honom. Hustru Klasson fordrade ersättning för sin inställelse samt 5 kr. för gossens sveda och värk, hvilka ersättningsanspråk bestredos af svaranden. Åklagaren afstod från sitt ansvarsyrkande efter de upplysningar han fått om förloppet. Svaranden dömdes till 5 kronors böter för piskrappen men hustru Klassons ersättningsanspråk ogillades.

För stöld och misshandel
hada åklagaren instämt 20-årige arbetaren Karl Gilbert Sixtus Johansson, boende i huset nr 19 Strandgatan. Svaranden hade nämligen i går afton trängt in till i samma hus boende arbetskarlen Gustaf Enderberg samt misshandlat honom, hans hustru och son. Dessutom hade Johansson natten mellan 1 och 2 Maj af sin broder markören Johan Bernhard Johansson stulit ett par resårskor samt en plånbok med inneliggande 40 kr., hvarpå han med ångfartyget Visby begifvit sig till Stockholm. Han eftertelegraferades, anhölls och hemskickades. Ansvar yrkades nu å svaranden för stöld, hemfridsbrott och misshandel. Johansson nekade att hafva slagit någon annan än Enderberg. Rådhusrätten dömde den tilltalade, som förut varit straffad för första resan snatteri, att för första resan stöld hållas till straffarbete i 3 månader samt 2 år vara förlustig medborgerligt förtroende. För våldet dömdes han att böta 50 kronor, hvilka i brist på, tillgångar skulle öka strafftiden med 4 dagar. Johansson förklarades skyldig genast träda i häkte.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Maj 1888
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *