SAMMANTRÄDE.

Herrar Stadsfullmäktige
behagade sammanträda å rådhuset tisdagen den 8 innevarande Maj, kl. 5 e. m., hvarvid förekomma följande ärenden, näml.:
1) Justering och offentlig uppläsning af protokollet tör sammanträdet den 10 sistl. April;
2) Justering af ärats mantalslängd för staden;
3) Handlanden F. G. Sandelin ansökan om infäste å stadejordstomten nr 54 A. i Klinterotens 2:a qvarter;
4) Arb. J. A. Björkegrens ansökan om infäste å tomten nr 25 1/2 i Klinterotens 4:e qvarter;
5) Glasmästaren G. Lindboms barns ansökan om infäste å stadsjordstomten nr 11 A. i Norderrotens 2:a qvarter;
6) Handlanden G. T. Häggs ansökan om infäste å stadsjordstomten nr 125 Norderrotens 3:e qvarter;
7) Infästeansökningar af
a) Handlanden G. T. Hägg, å tomten nr 82 vester om staden, och
b) Slite Varfsbolag, å tomten nr 14 vester om staden, samt Hamndirektionens och drätselkammarens i anledning af dessa ansökningar afgifna förslag att, med afslag å ansökningarna, inlösa de å ifrågavarande tomter befintliga bygnader, äfvensom Drätselkammarens förslag om reglering af området söder om hamnen;
8) Chefens för k. Gotlands Artillericorps framställning om utstakning och reglering af kronans tomt vid Gamlehamn;
9) Herr Björkanders afsägelse af ledamotskap i Handels- och Sjöfartsnämden
10) Löjtnanten Primus Petersons besvär öfver Länsstyrelsens utslag ifråga om hans mantalskrifning;
11) Kongl. Brefvet den 6 sistl. April i anledning af Stadsfullmäktiges underd. framställning om ordnande af vinterpostförlagen;
12) Konungens Befallningshafvandes skrifvelse om reglering af det i stadsplansområdet med litt, A betecknade området vester om staden; och
13) Herr O. Warfvinges motion om reglering af de kronotomter, om hvilkas förvärfvande till staden stadsfullmäktige nyligen gjort underd. ansökan.
Visby den 3 Maj 1888.
ORDFÖRANDEN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 4 Maj 1888
N:r 36

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *