Auktion vid Barshaga i Othem.

Medels offentlig auktion, som förrättas vid Barshaga i Othem fredagen den 27 April kl. 1 e. m. låter sterbhusdelägarne efter aflidne f. lotsen A. P. Viberg, till den mestbjudande försälja såväl den fasta som den qvarvarande lösa egendomen, den senare bestående af en reseagn, kälkar med tillhörande karm. och åkstolar, samt åtskillig handredskap. Inom hus förekommande saker af hvarjebanda slag, såsom möbler, fjäderlylda sängkläder, m. fl. saker som i ett bo förekomma. Fastigheten utgöres af 375/4176 mantal Barshaga med i godt stånd varande åbygaader att af blifvande köpare genast tillträdas. Egendomen är taxerad till 2200 kr. och har ett hypotekslån å 500 kr. Betalningsvilkoren blifva förmånliga och förbehålla sig sterbhuedelägarne rätt att antaga eller förkasta blifvande anbud. Skulle någon försäljning at hemmanet icke komma till stånd utbjudes detsamma på arrende i sin helhet eller i mindre lotter under tid och villkor, som vid auktionstillfället uppgifvas.
Lärbro den 17 April 1888.
ANTON LARSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 April 1888
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *