Sofia anlände hit i går

torsdag kl. 1/2 4 e. m. efter att hafva varit borta sedan tisdageförmiddagen kl. 11. Denna resa lyckades ångaren afhämta posten invid Kåreholms brygga, enär bugten derutanför var isfri.
Då Sofia utgick härifrån i tisdags, måste kursen sättas på Stora Karlsö och hade ångaren att leta och arbeta sig igenom stora ismassor. På grund af tjockan snärjdes Sofia in i isen, kunde ej åter igen komma loss, utan måste tillbringa natten i isfältet. På morgonen syntes e’ öppen vak, så långt ögat kande nå, med vid 1-tiden på middagen upptäcktes en blå strimma, som tillkännagaf öppet vatten. Båten började nu arbeta sig framåt, men hade ej vid 3-tiden lyckats bättre, än att den drifvit nordvart i höjd med Högklint. Arbetet fortsattes emellertid och på aftonen vid 9-tiden kom man i närheten af Kåreholm, der natten tillbragtes i isen, till kl. 1/2 5 på torsdagsmorgonen, då kurs sattes på Kåreholm, dit man, som sagdt, lyckades inkomma vid 7-tiden och utväxla posten. Klockan 9 utgick Sofia åter till Visby och hade nu en jämförelsevis lätt resa, trots det att sjön var fyld af massor med is. Den post Sofia medförde hit gick till och med 8 April.
Safia lär afgå tidigt i morgon bittida. Den nu rådande ostliga vinden har under natten och i dag drifvit isen ånyo mot öländska kusten, men på grund af strömförhållanden torde en möjlighet vara att det ändå är tämligen isfritt invid Kåreholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *