Från landsbygden. Vamlingbo.

Vamlingbo, 26 Mars.
Folk och småskolorna
ha i denna och flere närgränsande socknar, nu ett par veckors tid lått inställa sin verksamhet med anledning af den myckna snön och det orjenliga väglaget för skolbarnen.

Liten post
erhölls här i torsdags, då blott två, säger två bref utgjorde dagens hela post. Visbyposten för verkan hitkom ej förrän på lördagen till följd af snöhinder.

Omslag i väderleken
ha vi numera erhållit. Temperaturen har de sista dagarne växlat emellan + 2 och — 2° C.; i går på eftermiddagen och qvällen föll ett länge efterlängtadt regn. Förut har lindriga snöfall ägt rum.

Öppet vatten,
så långt man kunnat se, har sedan sist. 17 dennes å vestra kusten förefunnits; blott de senast tvänne dagarna har en massa drifis samlat sig, hvilken, när detta skrifves, åter drifvit till sjös utom synhåll. Såsom ett exempel på de kolossala snömassor, som hopat sig å landsvägarne, kan anföras, att vid skottning under förra veckan en del af manskapet måste ställa sig ofvanför på drifvorna, för att bortskotta de af det öfriga manskapet uppkastade snöblocken. Jag tror mig ej gå till öfverdrift, då jag sägar att snödrifvornas nöjd å åtskilliga ställen belöpa sig till omkring 15 fot.

Egendomligt missfoster.
Ett sådant har i dagarna framfödts af en sugga å Gervalds gård i denna socken. Fostret i fråga, som var af en ovanlig storlek — ungefärligen dubbelt så stort som en vanlig gris — saknade helt och hållet både hufvud och bakfötter; blott å ena sidan tycktes vars tillstymmelse till tryne, för öfrigt var kroppen af oval form. Ofvanpå ryggen, om man ens kan beteckna det så, syntes en utväxt liknande en del af en svans. Såväl det missbilda fostret, som en vid samma tillfälle framfödd välskapad gris, voro då folk kom tillstädes utan lif, men det antogs att åtminstone den senare haft lif vid födseln.

Burgsviks mejeri,
som alltsedan början af sistl. Februari månad varit i verksamhet arbetar för närvarande med en mjölktillförsel af omkr. 150 kannor dagligen. Visserligen har det åtskilliga yrvädersdagar, då landsvägarna varit igensnöade, mycket understigit denna siffra; men det får dock betraktas som undantag. Enligt hvad eder meddelare har sig bekant, äro flere partier smör afskickada till utlandet, der man för den vackra varan hoppas erhålla ett stadgads och tillika högt pris. — Ostberedning är äfven börjad, med utsigt till god framgång, ty detta mejerialster har rönt god afsättning, alldenstund priset i förhållande till varans godhet synes billigt, 15 öre skålpundet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *