Fångvårdspredikantens berättelse

till domkapitlet angående tillståndet vid härvarande länsfängelse under år 1887 har nu afgifvits och är af följande innehåll:
Vid 1888 års börjaa funnes endast 8 fångar i fängelset och undar årets lopp intogos 94, af hvilka 26 varit för brott tilltalade och 68 för andra orsaker häktade. Bland de för brott häktade befunnos 2 för barnamord anklagade unga qvinnor, af hvilka den ena vid ankomsten till fängelset var slagen af ånger öfven sitt stora brott — den andra deremot förnekade i början sin brottslighet, men äfven hon kom snart till sann och allvarlig ånger öfvar sin svåra förbrytelse och aflade
inför domstolen en uppriktig bekännelse. De dömdes, den förra till 4 och den senare till 5 års straffarbete. För öfrigt har icke någon varit häktad för brott af svårare beskaffenhet.
De allmänna gudstjensterna hafva intill 13 Februari hållits i förut vanlig ordning, men från och med denna dag, det då orgelmelodium, som genom k. fångvårdsstyrelsens försorg kommit fängelset till del, invigdes, halva de förrättats med fullständig högmässogudstjenst. Ett sorgligt förhållande, som under min 24-åriga tjenstgöring såsom fångpredikant ej förut inträffat, anser jag mig här böra omnämna, det nämligen, att den allmänna gudstjensten söndagen 21 Augusti måste på grund af bedöfvanda oljud af en till fängelset ankommen sinnesrubbad 17-årig yngling afbrytas, och föret 3 dagar derefter kunde, seden den sinnesrubbade fått plats på hospitalet, fort sättas. — Kristendomsförhör hafva anstälts med fångarna kort efter deras ankomst till fängelset — 119 religiösa samtal halva under årets lopp hållits med 1-4 fångar hvarje gång. — I slutet af föregående år inkom en 16-årig yngling, som ännu icke var konfirmerad, emedan hans själsförmögenheter städse halva visat sig klena, såsom det heter i hans prestbetyg. Han har njutit nästan daglig undervisning i innanläsning och religion, men beklagligen kröntes denna möda med föga framgång — endast i hans innanläsningsfärdighet kunde möjligen någon förbättring skönjas. Efter utståndet 6 månaders straff arbete utgick han från fängelset något förbättrad i sitt uppförande och innanläsningsfärdighet, men föga eller intet religiöst vetande. — Några fångar hafva under året blifvit undervisade i räkning. Endast en fånge har under detta år åtnjutit nattvarden.
Ur fängelsets boksamling (324 volymer) ha under det gångna året endast 242 boklån af fångarna gjorts. Orsaken dertill torde vara att söka i det ringa antal fångar, min varit häktade någon längre tid.
Till närmare belysande af de olika slag at brott och orsaker, för hvilka fångarna i detta fängelse under det gångna året varit häktade, meddelas följande summariska redogörelse, jämte medeltalet af motsvarande brott och orsaker under de 10 näst föregående åren:
Qvarvarende sedan förra året 8
Nykomna Medeltal för de 10 nästföreg. åren
för mord – 0,9
för barnamord 2 1,3
för mordbrand – 0,3
för stöld 11 16,1
för snatteri 1 1,6
för förfalskning – 1,2
för andra förbrytelser 12/26 12,2/33,6
för såsom transp.-fångar – 0,2
för bötesfångar 49 66,8
för lösdrifvare 19/68 16,6/83,6
Summa personer 102 117,8
Barn, som åtföljt föräldrarne 1. Qvarvarande vid 1887 års slut 6 för brott tilltalade personer och 2 för lösdrifveri.

Gotlands Allehanda
Fredagen 23 Mars 1888
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *