Från landsbygden. Södra Gotland.

Södra Gotland, 16 Mars.
Den ovanligt stränga kylan tyckes ej vilja mildra sig något. Fere morgnar har termometern har på landsbygden visat från 17 till 20 gr. Cels, under nollpunkten. Annorlunda hade vi i fjor vid det här laget; då voro synliga flere sommarfåglar, sedan en vecka tillbaka, under det flere graders värme rådde vid vissa tider på dagen; men nu! nu får man finna sig belåten att, så fort tillfälle kan erbjuda sig, krypa i närheten af kakelugnen, för att såmedela uppfriska de frusna lemmarna. Isarne å sjön äro ganska vidsträckta, ja somliga dagar kan man med beväpnadt öga ej upptäcka vak från land. — Hårdt ansatte äro äfven sjöfåglarne, särskildt änder, hvilka då ej vak finnes, nödgas flere dagar å rad sitta på isen utan någon föda; flere lära ha hittats döda på isen af brist på föda och till ytterlighet utmagrade. Rapphönsen ha äfven fått släppa lifvet till af köld och hunger; dessa falla äfven offer för roffåglarne i stor skala, hvilket eder meddelare sjelf ett par gånger varit i tillfälle att iakttaga. —

Höstsädesbrodden,
som å de ställen, der blåsten bortsopat snön på åkerfälten, är utsatt för köldens inverkan, lider äfven betänkligt, helst der solen, vid de tillfällen hon tittar fram, förmår verka och upptina något.

Vattenbrist
i brunnar börjar äfven att förspörjas från många håll; ja vatten måste flerstädes forslas långt ifrån, genom famnshögn snödrifvor, både till folk och kreatur. Fodret till dessa senare går med en förvånansvärd hastighet åt, ty kylan pressar äfven kreaturen, hvilka för att kunna stå bi måste förses med bättre underhåll än vanligt. Fortfar Bore ett visa sig sträng och barsk länge, är det fara värk att många blifva i brist åtminstone på s. k. grönfoder till kreaturen denna vår.

Fotogén,
denna nödvändighetsartikel, tyckes här på södret äfven komma att tryta, ty mången, som vill köpa t. ex. en kanna får åtnöja sig med hälften, och betala efter 10 öres prisförhöjning å kannan.

Groft och straffvärdt okynne.
En elfvaårig pojke från en socken på södra landsbygden företog sig för någon tid sedan att fylla morfars tobakspipa till en del med krut, samt lade sedan röktobak derofvanpå och bjöd den intet ondt anade gamle mannen att röka. Gubben drog några väldiga rökbloss ur den kära pipan, då helt plötsligt krutet exploderade med den sorgliga påföljd att ögonen, hvilka fingo emottaga största delen af innehållet i pipan, blefvo högst illa tilltygade. Oaktadt erhållen läkarevård, blef dock den stackars mannen genom sin dottersons förvållande, fullkomligt blind till döddagar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 19 Mars 1888
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *