Entreprenadauktion.

Genom offentlig auktion, som Lördagen den 17 innevarande månad kl. 12 på dagen anställes inför Befälhafvaren för Kungl. Gotlands Artilleri Corps i dess Chefs-Expedition i Visby, kommer att på entreprenad utbjudas: Planeringsarbeten å den nya kaserngården, uppförande af kolbod m. m. samt anbringande af inhägnad omkring kaserngården, allt i öfverensetämmelse med byggnadsbeskrifning, arbetsförslag och ritritningar, hvilka tillhandahållas hugade spekulanter hvarje helgfri dag kl. 11-1 i Artilleri Corpsens Chefsexpedition.
Förseglade anbud å dessa arbeten emottagas intill kl. 11 f. m. auktionsdagen i Regementsintendentsexpeditionen.
För att alseende å de gjorda anbuden skall fästas, bör antingen dervid ogas med behörigt vederhäftighetsbevis försedd, af minst två personer utfärdad orgen ej mindre för arbetenas kontrakteenliga utlärande, än äfven för de förskott entreprenören möjligen kan komma att erhålla, eller ock entreprenören härför ställa säkerhet medelst deponerande af obligationer eller andra värdehandlingar som af mig godkännes, förbehållande jag mig i öfrigt full frihet att pröfva de afgifna anbudens antaglighet.
Visby den 3 Mars 1888.
Fr. Schartau,
Artilleribefälhafvare.
Viktor Karlsson,
Regementsintendent.

Gotlands Allehanda
Fredagen 9 Mars 1888
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *